Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Τιμούμε τα θύματα της Marfin το Σάββατο 9/5 στις 10.30 π.μ.

Με αφορ­μή την τοπο­θέ­τη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού σχε­τι­κά με την εκδή­λω­ση απο­κά­λυ­ψης πλα­κέ­τας μνή­μης για τους νεκρούς της Marfin, το Σάβ­βα­το 9 Μαΐ­ου στις 12.00 το μεση­μέ­ρι, παρου­σία της ΠτΔ και την πρό­σκλη­ση που απηύ­θυ­νε στους αρχη­γούς των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των να παρα­βρε­θούν, το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του υπό τον τίτλο «Το ΚΚΕ τιμά τη μνή­μη των θυμά­των της Marfin και τους δίκαιους αγώ­νες του λαού μας το Σάβ­βα­το 9 Μαΐ­ου στις 10.30 π.μ.» αναφέρει: 

«Οι ευθύ­νες όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων είναι τερά­στιες. Δέκα χρό­νια τώρα (κι ενώ μεσο­λά­βη­σαν κυβερ­νή­σεις ΠΑΣΟΚ — ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ξανά ΝΔ) οι ηθι­κοί και φυσι­κοί αυτουρ­γοί του απο­τρό­παιου εγκλή­μα­τος στο κατά­στη­μα της MARFIN, παρα­μέ­νουν στο σκο­τά­δι, ενώ οι ευθύ­νες της τρά­πε­ζας στην ουσία έμει­ναν στο απυ­ρό­βλη­το. Οι προ­βο­κα­τό­ρι­κοι μηχα­νι­σμοί, που εργά­στη­καν πυρε­τω­δώς για την τρο­μο­κρά­τη­ση ενός ολό­κλη­ρου λαού τότε, απέ­δει­ξαν πόσο αδί­στα­κτοι είναι. Για να τιμή­σου­με τη μνή­μη των αδι­κο­χα­μέ­νων της MARFIN δεν χρειά­ζο­νται κυβερ­νη­τι­κές και δια­κομ­μα­τι­κές φιέστες».

«Το ΚΚΕ τιμά τη μνή­μη των θυμά­των και θα κατα­θέ­σει στε­φά­νι εκεί όπου θα στη­θεί η πλα­κέ­τα μνή­μης στις 10.30 π.μ., στις 9 Μαΐ­ου 2020. Νωρί­τε­ρα στις 10.00 το πρωί θα τιμή­σει την 75η επέ­τειο της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών, όπως έχει ανα­κοι­νω­θεί ήδη, κατα­θέ­το­ντας στε­φά­νι στο μνη­μείο του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη στην Καλ­λι­θέα» υπο­γραμ­μί­ζει η ανα­κοί­νω­ση του κόμματος.

«Οι αυτο­νό­η­τες πρά­ξεις της ενό­τη­τας του λαού μας δεν χτί­ζο­νται με ενέρ­γειες που υπη­ρε­τούν άλλους πολι­τι­κούς σκο­πούς και με τη συμ­με­το­χή πολι­τι­κών δυνά­με­ων, που αξιο­ποί­η­σαν τότε το θάνα­το των εργα­ζο­μέ­νων της MARFIN για να συκο­φα­ντή­σουν τους δίκαιους αγώ­νες του λαού μας, πολύ περισ­σό­τε­ρο που αυτοί οι δίκαιοι αγώ­νες γίνε­ται συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια να ταυ­τι­στούν με την προ­βο­κα­τό­ρι­κη δρά­ση “γνω­στών — αγνώ­στων”, οι οποί­οι απο­δε­δειγ­μέ­να και δια­χρο­νι­κά έχουν σχέ­ση με αυτούς τους μηχα­νι­σμούς “κρα­τι­κούς” και “παρα­κρα­τι­κούς”, που οδη­γούν σε τρα­γω­δί­ες σαν αυτές που ζήσα­με στη MARFIN» τονί­ζει το ΚΚΕ, κατα­λή­γο­ντας ως εξής: «Ο ελλη­νι­κός λαός δεν πρέ­πει να ξεχά­σει. Πρέ­πει να βρί­σκε­ται σε ετοι­μό­τη­τα για να εμπο­δί­ζει και να ματαιώ­νει κάθε είδους αντι­δρα­στι­κούς και προ­βο­κα­τό­ρι­κους σχε­δια­σμούς σε βάρος του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο