Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κλωτσιά» από τη HELEXPO στο Βιβλίο — Αύξηση 150% στο κόστος συμμετοχής στη ΔΕΒΘ

Ανα­βρα­σμός και αγα­νά­κτη­ση επι­κρα­τεί στο χώρο του βιβλί­ου από την υπέ­ρο­γκη και παρά­λο­γη αύξη­ση στο κόστος συμ­με­το­χής στη Διε­θνή Έκθε­ση Βιβλί­ου που θα διε­ξα­χθεί από 16 έως 19 Μαΐ­ου καθώς η ΔΕΘ-ΗΕLEXPO, όπου φιλο­ξε­νεί­ται η έκθε­ση, προ­χώ­ρη­σε σε μια υπέ­ρο­γκη αύξη­ση στις τιμές των περι­πτέ­ρων της τάξης του 150% στο όνο­μα της βιω­σι­μό­τη­τας της έκθε­σης. Παρα­βλέ­πο­ντας ότι η Διε­θνής Έκθε­ση Βιβλί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη είναι μια γιορ­τή του Βιβλί­ου, ένας τόπος συνά­ντη­σης των εκδο­τών με το ανα­γνω­στι­κό κοι­νό της Βόρειας Ελλά­δας και ο μόνος τρό­πος που η πολι­τεία στή­ρι­ζε το βιβλίο. Το γεγο­νός καταγ­γέλ­λει η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Βιβλιο­χαρ­το­πω­λών Ελλά­δας η οποία ζητά την άμε­ση ανά­κλη­σή της.

Σύμ­φω­να με την ΠΟΕΒ «με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, δια των εκπρο­σώ­πων της ‑Εθνι­κό Ίδρυ­μα Πολι­τι­σμού και ΔΕΘ-HELEXPO- ελή­φθη­σαν απο­φά­σεις ερή­μην των εκδο­τών και των φορέ­ων του Βιβλί­ου, που λει­τουρ­γούν ανα­σταλ­τι­κά στη συμ­με­το­χή μεγά­λου μέρους εκδο­τών στη ΔΕΒΘ.

O Εθνι­κός Φορέ­ας Διορ­γά­νω­σης Εκθέ­σε­ων, Συνε­δρί­ων και Πολι­τι­στι­κών Εκδη­λώ­σε­ων της χώρας (ΔΕΘ-HELEXPO) προ­χώ­ρη­σε σε μία παρά­λο­γη και υπέ­ρο­γκη αύξη­ση του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στον κατά­λο­γο της Έκθε­σης (από 100 ευρώ +ΦΠΑ στα 250 ευρώ +ΦΠΑ, αύξη­ση 150%). Ή υπέ­ρο­γκη αυτή αύξη­ση καθι­στά αδύ­να­τη τη συμ­με­το­χή πολ­λών μικρο­με­σαί­ων εκδο­τών στην Έκθε­ση. Οι εκδό­τες με έδρα εκτός Θεσ­σα­λο­νί­κης έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν ‑επι­πλέ­ον αυτής- αυξή­σεις στα κόστη μετα­κί­νη­σης, μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των, δια­μο­νής κλπ.… για μια Έκθε­ση τρει­σή­μι­σι ημερών.

Η ΔΕΘ-HELEXPO  επι­κα­λεί­ται για τη δικαιο­λό­γη­ση της αύξη­σης τη «βιω­σι­μό­τη­τα» της Έκθε­σης. Αν όντως υπάρ­χουν επι­πλέ­ον ανά­γκες για τη διορ­γά­νω­ση της Έκθε­σης ‑η οποία χρη­μα­το­δο­τεί­ται τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης–  αντί της (εύκο­λης) επι­λο­γής «χαρα­τσώ­μα­τος» των εκδο­τών, ΔΕΘ-HELEXPO και ΕΙΠ θα έπρε­πε να ζητή­σουν την κρα­τι­κή αρω­γή, η οποία για το βιβλίο είναι ανύπαρκτη.

Η επι­τυ­χία της έκθε­σης (πρέ­πει να) είναι συνυ­φα­σμέ­νη με τη μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή συμ­με­το­χή Ελλή­νων εκδο­τών, δια­φο­ρε­τι­κά επι­τυγ­χά­νε­ται η «βιω­σι­μό­τη­τα» μιας Έκθε­σης η οποία θα είναι ένα γεγο­νός που θα αφο­ρά όλο και λιγό­τε­ρους («η εγχεί­ρη­ση επέ­τυ­χε, αλλά ο ασθε­νής απέ­θα­νε» κατά το γνω­στό γνωμικό).

Η επί­κλη­ση και ο  παραλ­λη­λι­σμός της ΔΕΒΘ με εκθέ­σεις του εξω­τε­ρι­κού, από τους διορ­γα­νω­τές, είναι έωλος καθώς μια σει­ρά παρά­γο­ντες τις δια­φο­ρο­ποιούν: Πλη­θυ­σμός πόλης που φιλο­ξε­νεί την Έκθε­ση, επι­σκε­ψι­μό­τη­τα, διάρ­κεια έκθε­σης, κρα­τι­κή πολι­τι­κή στο βιβλίο κ.ά.

Τέλος, ενώ από τους κρα­τι­κούς φορείς επι­δει­κνύ­ε­ται πρω­το­φα­νής σπου­δή για τη «βιω­σι­μό­τη­τα» της Έκθε­σης, δεν επι­δει­κνύ­ε­ται αντί­στοι­χος ζήλος για την επι­τυ­χία της έκθε­σης που προ­ϋ­πο­θέ­τει τη συμ­με­το­χή των εκδο­τών και του ανα­γνω­στι­κού κοι­νού. Οι δρά­σεις , για παρά­δειγ­μα, για την ενί­σχυ­ση της επι­σκε­ψι­μό­τη­τας, δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην περί­στα­ση. Υπάρ­χουν εκθέ­σεις που σύσ­σω­μη η μαθη­τι­κή κοι­νό­τη­τα επι­σκέ­πτε­ται την έκθε­ση (Βελι­γρά­δι, με πάνω από 250.000 επι­σκέ­πτες), εκθέ­σεις που μπαί­νουν 12 και περισ­σό­τε­ρες γραμ­μές λεο­φω­ρεί­ων σε αυτές (Κάϊ­ρο, 5.000.000 επι­σκέ­πτες!)…   Παρα­δείγ­μα­τα υπάρ­χουν πολ­λά σε όλο τον κόσμο…

Η ΠΟΕΒ, καλεί τους αρμό­διους φορείς (Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, Οικο­νο­μί­ας,  ΔΕΘ-HELEXPO  και το ΕΙΠ),  να ενερ­γή­σουν άμε­σα  τη, έστω και τώρα, να ανα­κα­λέ­σουν την υπέ­ρο­γκη αύξη­ση που έχει προ­κα­λέ­σει αγα­νά­κτη­ση και ανη­συ­χία στους εκδότες. 

Η ΠΟΕΒ, καλεί τα αρμό­δια υπουρ­γεία (Πολι­τι­σμού και Οικο­νο­μι­κών) να στη­ρί­ξουν το Βιβλίο.  Η ενί­σχυ­ση του Βιβλί­ου είναι ουσια­στι­κά στή­ρι­ξη της γλώσ­σας, του πολι­τι­σμού. Το βιβλίο, είναι φορέ­ας πολι­τι­σμού και μέσο δια βίου εκπαί­δευ­σης και καλ­λιέρ­γειας και μόνο ως τέτοιο δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται από την επί­ση­μη πολι­τεία. Η ΔΕΒΘ δεν πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζε­ται ως μια κοι­νή εμπο­ρι­κή έκθε­ση, αλλά ως μια δρά­ση για την ανά­δει­ξη της αξί­ας του Βιβλίου.

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο