Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κοινοβουλευτικές αυταπάτες» και «επανάσταση»…

Αντι­γρά­φου­με από το facebook του δια­χει­ρι­στή του Ατέ­χνως Ηρα­κλή Κακαβάνη:

Για­τί ζητά το ΚΚΕ την ψήφο του λαού; Για­τί είναι σημα­ντι­κό να είναι ενι­σχυ­μέ­νο το ΚΚΕ στη Βουλή;

Το κρί­σι­μο ζήτη­μα την επό­με­νη των εκλο­γών, είναι το εργα­τι­κό, λαϊ­κό κίνη­μα, με την πάλη του να μπο­ρεί να επι­βάλ­λει λύσεις υπέρ των εργα­ζο­μέ­νων και σε αυτό μπο­ρεί να συμ­βάλ­λει ένα δυνα­τό ΚΚ

Ας το δού­με αυτό επί του «πρα­κτέ­ου», την προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία. Μερι­κά μόνο παρα­δείγ­μα­τα από τη δρά­ση των κομμουνιστών:

- Μετά από πολ­λά χρό­νια οι οικο­δό­μοι υπέ­γρα­ψαν Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση με αυξή­σεις από 18% — 38%

- Οι λιμε­νερ­γά­τες ΕΠΕΒΑΛΑΝ τη Σύμ­βα­ση στην παντο­δύ­να­μη και με κυβερ­νη­τι­κή στή­ρι­ξη COSCO

- Τα παι­διά με τα μηχα­νά­κια της efood κέρ­δι­σαν τη μάχη

- Σπί­τια του λαού σώθηκαν

- Μέσα στην παν­δη­μία, το ΚΚΕ ήταν το μόνο που βγή­κε στο δρό­μο την Πρω­το­μα­γιά και στην επέ­τειο του Πολυ­τε­χνεί­ου και έγι­νε η φωνή του λαού αντι­με­τω­πί­ζο­ντας την άγρια καταστολή

- Μετά τα Τέμπη το ΚΚΕ μπή­κε μπρο­στά, ξεσκε­πά­ζο­ντας τις ευθύ­νες και καλώ­ντας το λαό την οργή του να την κάνει ανατροπή

Όλα αυτά με τη στά­ση και δρά­ση του ΚΚΕ η οποία υπο­στη­ρι­ζό­ταν από παρεμ­βά­σεις στη Βου­λή, από την παρου­σία των βου­λευ­τών στο λιμά­νι, στις πύλες των εργο­στα­σί­ων, στις εισό­δους πολυ­κα­τοι­κιών… Και ταυ­τό­χρο­να βομ­βαρ­δι­σμός προ­τά­σε­ων και τρο­πο­λο­γιών στη Βουλή.

Όσο για τις εκλο­γές αυτές καθ’ αυτές. Το ΚΚΕ ξέρει πολύ καλά ότι το δίκιο (ταξι­κό) θα κρι­θεί στο δρό­μο. Αν κατα­λά­βει ότι έχει ρεύ­μα, δε θα περι­μέ­νει τις εκλο­γές για να νική­σει σε αυτές, θα κατέ­βει στο δρόμο…

Και πώς θα το κατα­λά­βει; Όχι με δημο­σκο­πή­σεις. Αλλά με την καθη­με­ρι­νή παρου­σία και δρά­ση του, εκεί που ματώ­νει ο λιμε­νερ­γά­της, εκεί που ιδρώ­νει ο εργά­της, εκεί που σπου­δά­ζει η νεολαία…

Αν τώρα γίνει κανά θάμα και χωρίς προη­γού­με­νες ενδεί­ξεις δώσει εκλο­γι­κή νίκη ο λαός στο ΚΚΕ, αυτό έχει και πρό­γραμ­μα και θέση για την εξου­σία: Λαϊ­κή εξου­σία επι­γρά­φε­ται, και το πρώ­το που θα κάνει είναι να πάρει το κλει­διά της οικο­νο­μί­ας. Και τότε πάλι το δίκαιο θα κρι­θεί στο δρόμο…

(Αυτά με αφορ­μή κου­βέ­ντα με φίλο)

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο