Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κομμουνιστικές νεολαίες απ’ όλο τον κόσμο καταγγέλλουν την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το όργιο βίας και καταστολής ενάντια σε μαθητές-φοιτητές

Είκο­σι τέσ­σε­ρις Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες από διά­φο­ρες χώρες, σε κοι­νό μήνυ­μά τους κατα­δι­κά­ζουν τη βία, την κατα­στο­λή και τις συλ­λή­ψεις φοι­τη­τών στην αντι­πο­λε­μι­κή — αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­δή­λω­ση στην Αθή­να στις 16 Απρίλη.

Ανα­λυ­τι­κά στο μήνυ­μά τους αναφέρουν:

«Κατα­δι­κά­ζου­με τη βία, την κατα­στο­λή και τις συλ­λή­ψεις φοι­τη­τών στην αντι­πο­λε­μι­κή — αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­δή­λω­ση στην Αθή­να στις 16 Απρίλη.

Καταγ­γέλ­λου­με την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση των ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ για το όργιο βίας και κατα­στο­λής που εξα­πέ­λυ­σε ενά­ντια στους μαθη­τές και τους φοι­τη­τές που δια­δή­λω­ναν ενά­ντια στο νέο έγκλη­μα του ιμπε­ρια­λι­σμού στη Συρία. Αφορ­μή για τη βάρ­βα­ρη αυτή επί­θε­ση στά­θη­κε η προ­σπά­θεια για τη συμ­βο­λι­κή απο­κα­θή­λω­ση του αγάλ­μα­τος του Χάρι Τρού­μαν από τους διαδηλωτές.

Κανείς δεν πρέ­πει να ξεχνά πως ο Χάρι Τρού­μαν ήταν ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους εγκλη­μα­τί­ες του ιμπε­ρια­λι­σμού τον 20ό αιώ­να. Ήταν ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ που διέ­τα­ξε τη ρίψη των ατο­μι­κών βομ­βών στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι με πάνω από 200.000 νεκρούς επι­τό­που και εκα­τομ­μύ­ρια θύμα­τα τα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν. Ήταν ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ που εγκαι­νί­α­σε τον ψυχρό πόλε­μο, αυτός που διέ­τα­ξε την επί­θε­ση ενά­ντια στο λαό της Κορέ­ας το 1950.

Η βία των αρχών ασφα­λεί­ας οδή­γη­σε στο σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό έξι νέων, ενώ η Αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε σε συλ­λή­ψεις δύο αγω­νι­στών οι οποί­οι σέρ­νο­νται σε δίκη με ψευ­δές και ανυ­πό­στα­το κατηγορητήριο.

Καταγ­γέλ­λου­με την κυβέρ­νη­ση των ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ για­τί την ίδια ώρα που κατα­στέλ­λει τους νέους που αγω­νί­ζο­νται στην Ελλά­δα ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, προ­ω­θεί τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, της Μέσης Ανα­το­λής και των Βαλ­κα­νί­ων. Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες της για­τί παρα­χω­ρεί το έδα­φος της χώρας για παλιές και νέες βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ από όπου εξα­πο­λύ­ο­νται δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις ενά­ντια στους λαούς της περιοχής.

Αλλη­λεγ­γύη στον αγώ­να του ελλη­νι­κού λαού και της νεο­λαί­ας που παλεύ­ουν ενά­ντια στη συμ­με­το­χή της χώρας τους στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά — πολε­μι­κά σχέ­δια των ΝΑΤΟ — ΗΠΑ — ΕΕ.

Απαι­τού­με την άμε­ση αθώ­ω­ση των δύο άδι­κα κατη­γο­ρού­με­νων αγωνιστών».

Το μήνυ­μα υπο­γρά­φουν μέχρι στιγ­μής οι:

 1. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Αλβα­νί­ας «Κεμάλ Στάφα»
 2. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Βολι­βί­ας- JCB
 3. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Λυών, Γαλλία
 4. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Δανί­ας — UngKom
 5. Ένω­ση Νέων Κομ­μου­νι­στών ΗΠΑ — LYCUSA
 6. Ιορ­δα­νι­κή Δημο­κρα­τι­κή Ένω­ση Νεο­λαί­ας — UJDY
 7. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ιορδανίας
 8. Κίνη­μα Νεο­λαί­ας Connolly, Ιρλαν­δία — CYM
 9. Ένω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ισπα­νί­ας — UJCE
 10. Μέτω­πο Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας, Ιτα­λία — FGC
 11. Νεο­λαία Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος Καζακστάν
 12. Νέοι Σοσια­λι­στές του Σοσια­λι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Κροατίας
 13. Ομο­σπον­δία Νέων Κομ­μου­νι­στών, Μεξι­κό — FJC
 14. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Πακιστάν
 15. Δημο­κρα­τι­κή Ομο­σπον­δία Φοι­τη­τών, Πακι­στάν — DSF
 16. Νεο­λαία Κόμ­μα­τος του Λαού της Παλαιστίνης
 17. Περουά­νι­κη Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία — JCP
 18. Νεο­λαία Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Πολωνίας
 19. Λενι­νι­στι­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Ένω­ση Νεο­λαί­ας Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας — LKSM RF
 20. Επα­να­στα­τι­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Ένω­ση Νεο­λαί­ας (Μπολ­σε­βί­κοι), Ρωσία — RKSMb
 21. Ένω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Σερ­βία — SKOJ
 22. Σοσια­λι­στι­κή Ένω­ση Νεο­λαί­ας, Σρι Λάν­κα — SYU
 23. Κομ­μου­νι­στι­κή Ένω­ση Νεο­λαί­ας Τσε­χί­ας — KSM
 24. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας — TKG

ΚΚΕ: Η συγκυ­βέρ­νη­ση επι­διώ­κει να δια­φη­μί­σει την προ­σή­λω­σή της στους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κούς σχε­δια­σμούς, χτυ­πώ­ντας άγρια δια­δη­λω­τές (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Χάρι Τρού­μαν: Ένας εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου στο κέντρο της Αθήνας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο