Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορωνοϊός: Σημάδια βραδείας υποχώρησης

Σε 21.412 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ). Σήμε­ρα, Τρί­τη 15 Φεβρουα­ρί­ου 2022, ανα­κοι­νώ­θη­καν 77 θάνα­τοι. Επί­σης, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ενσω­μά­τω­ση 4 θανά­των που κατα­γρά­φη­καν με καθυ­στέ­ρη­ση στο Εθνι­κό Μητρώο COVID-19. Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) νοση­λεύ­ο­νται 489 ασθενείς.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 343 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑2.56%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 393 ασθενείς.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο