Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα Πρωτομαγιά 2024: Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια, στο πλευρό της επανάστασης 🇨🇺 στις πλατείες του νησιού _μπροστά στις προσκλήσεις και προκλήσεις των καιρών 🎥Φωτο

“Ξημε­ρώ­μα­τα _πριν φέξει και η λαο­θά­λασ­σα σε λεω­φό­ρους, πόλεις και πλα­τεί­ες όπου γιορ­τά­ζε­ται το φεστι­βάλ του παγκό­σμιου προ­λε­τα­ριά­του, που είναι επί­σης υπε­ρά­σπι­ση της αδια­πραγ­μά­τευ­της από­φα­σης του λαού μας να συνε­χί­σει να χτί­ζει το μέλ­λον του, κυρίαρχα”.

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Ο Πρώ­τος Γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος και Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, βρί­σκε­ται από νωρίς στην πλα­τεία “Tribuna Antimperialista” (σσ. δεί­τε στο τέλος της ανάρ­τη­σης την ιστο­ρία της) για να «γιορ­τά­σει την #1η Μαΐ­ου _#1DeMayo με τον ακρι­βό μας λαό», όπως έγρα­ψε στο κοι­νω­νι­κό δίκτυο X.

Ο Στρα­τη­γός Raúl Castro Ruz, ηγέ­της της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, είναι επί­σης εκεί, μαζί με άλλες προ­σω­πι­κό­τη­τες της χώρας.

Στην καθιε­ρω­μέ­νη εκδή­λω­ση συμ­με­τέ­χει και ο Ulises Guilarte de Nacimiento, μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου και γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Central de Trabajadores de Cuba (Συνο­μο­σπον­δία εργα­τών Κού­βας CTC).

Περισ­σό­τε­ροι από 1.000 συνα­γω­νι­στές από 200 οργα­νώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης σε όλο τον κόσμο είναι παρό­ντες δίπλα στους Κου­βα­νούς εργάτες.

Η Darian Oramas Campo, μια νέα εργα­ζό­με­νη στον ηλε­κτρι­κό τομέα, μίλη­σε κατά τη διάρ­κεια της κεντρι­κής εκδή­λω­σης για την Παγκό­σμια Ημέ­ρα των Εργα­ζο­μέ­νων, στην Αβά­να, επι­ση­μαί­νο­ντας τις σύγ­χρο­νες προ­κλή­σεις για τον λαό, ο οποί­ος βιώ­νει μια αυστη­ρο­ποί­η­ση του οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού εμπάρ­γκο των ΗΠΑ στο νησί.

Μπροστά στις προκλήσεις των καιρών

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της CTC, στην κεντρι­κή ομι­λία της εκδή­λω­σης, επε­σή­μα­νε ότι σήμε­ρα χιλιά­δες _ χιλιά­δες, εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νοι δια­δη­λώ­νουν σε συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα δεί­χνο­ντας πως παρα­μέ­νου­με στα­θε­ροί και ενω­μέ­νοι γύρω από την Επα­νά­στα­ση, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι τα ιδα­νι­κά της ανε­ξαρ­τη­σί­ας κυριαρ­χί­ας και κοι­νω­νι­κής δικαιοσύνης.
Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες του κου­βα­νι­κού κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κού πλαι­σί­ου, που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται τόσο από τον απο­κλει­σμό των ΗΠΑ όσο και από τις δικές μας εσω­τε­ρι­κές ανεπάρκειες.

Όλα αυτά είχαν αντί­κτυ­πο στις ελλεί­ψεις τρο­φί­μων, στην απώ­λεια της αγο­ρα­στι­κής δύνα­μης των μισθών και των συντά­ξε­ων, περιο­ρί­ζουν την πρό­σβα­ση σε εισ­ρο­ές και πρώ­τες ύλες για τις βιο­μη­χα­νί­ες και επί­σης στο εμπό­ριο και τις ξένες επεν­δύ­σεις… που, ως απο­τέ­λε­σμα και των μέτρων των ΗΠΑ, μας προ­βλη­μα­τί­ζουν για τη ζωή των εργα­ζο­μέ­νων της χώρας.

Ως εκ τού­του, αφιε­ρώ­νου­με αυτή τη μέρα στον ηρω­ι­σμό των Κου­βα­νών εργα­τών, είπε.

Ο Guilarte de Nacimiento επε­σή­μα­νε ότι υπάρ­χουν καλές εμπει­ρί­ες παντού στη χώρα, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι είναι δυνα­τό να επι­τευ­χθεί παρα­γω­γι­κή απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, παρά τους περιο­ρι­σμούς των υλι­κών και οικο­νο­μι­κών πόρων. Στο επί­κε­ντρο αυτών βρί­σκε­ται ο άνθρω­πος-λαός, που μας δεί­χνει ότι το ανθρώ­πι­νο υλι­κό είναι ο ασφα­λέ­στε­ρος και πιο στέ­ρε­ος πόρος που έχου­με σήμε­ρα που δεν επι­τρέ­πε­ται να σπαταλάμε.
Τόνι­σε την επεί­γου­σα ανά­γκη εξυ­γί­αν­σης της σοσια­λι­στι­κής κρα­τι­κής επι­χεί­ρη­σης, καθώς και τη δια­σφά­λι­ση της αύξη­σης προ­σφο­ράς αγα­θών και υπη­ρε­σιών, που να επι­τρέ­ψει μεί­ω­ση των τιμών και δια­σφά­λι­ση της επεν­δυ­τι­κής απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας, σε μια δια­δι­κα­σία μόνι­μης σύν­δε­σης με τον μη κρα­τι­κό τομέα της οικο­νο­μί­ας, που απαι­τεί μεγα­λύ­τε­ρη προ­σο­χή και προ­στα­σία των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων που την αποτελούν.

Ανα­λαμ­βά­νου­με αυτήν την ανα­πό­φευ­κτη πρό­κλη­ση, εν μέσω των προ­βλέ­ψε­ων της κυβέρ­νη­σης για διόρ­θω­ση στρε­βλώ­σε­ων και ανα­ζω­ο­γό­νη­ση της οικο­νο­μί­ας το 2024, που συμπί­πτει με την οργα­νι­κή δια­δι­κα­σία του XXII Συνε­δρί­ου της CTC. Οι Κου­βα­νοί εργά­τες, με την πεποί­θη­ση πως αυτοί είναι οι κάτο­χοι των θεμε­λιω­δών μέσων παρα­γω­γής, πρέ­πει να ελέγ­χουν και να επο­πτεύ­ουν όλο και περισ­σό­τε­ρο τους πόρους, μέσα και από έναν αδιά­κο­πο αγώ­να ενά­ντια στη δια­φθο­ρά, την απει­θαρ­χία και τις παρανομίες.

Η Παγκό­σμια Ημέ­ρα των Εργα­ζο­μέ­νων συμπί­πτει με τη συνέ­χι­ση του εγκλή­μα­τος κατά του παλαι­στι­νια­κού λαού, από το Ισρα­ήλ. Οι Κου­βα­νοί εργά­τες κατα­δι­κά­ζουν απο­φα­σι­στι­κά και από αυτό το βήμα τις επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον χιλιά­δων παι­διών και του λαού της Παλαι­στί­νης συνο­λι­κά, πρόσθεσε.

Και επί­σης ότι το παγκό­σμιο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα μπο­ρεί πάντα να υπο­λο­γί­ζει στην υπο­στή­ρι­ξη της Κού­βας στη μάχη κατά της ανι­σό­τη­τας και για την εγκα­θί­δρυ­ση μιας πιο δίκαι­ης και ισό­τι­μης διε­θνούς τάξης. Όσο πιο περί­πλο­κες είναι οι συν­θή­κες, τόσο πιο ενι­σχυ­μέ­νη πρέ­πει να είναι η μονά­δα, υπεν­θύ­μι­σε ο Guilarte, ανα­φέ­ρο­ντας τον Στρα­τη­γό (σσ. Raúl Castro Ruz), του οποί­ου η μόνι­μη έκκλη­ση για κοι­νω­νι­κή συνο­χή ήταν η πρό­σκλη­ση με την οποία ολο­κλή­ρω­σε την παρέμ­βα­σή του.

🇨🇺  Η Κούβα “πολλαπλασιάζεται” στις πλατείες

Για άλλη μια φορά το ξημέ­ρω­μα της Πρω­το­μα­γιάς πλημ­μυ­ρί­ζει το Νησί με χρώ­μα­τα, χαρά, αισιο­δο­ξία και κοι­νές βεβαιό­τη­τες. Για άλλη μια φορά η ημε­ρο­μη­νία καλεί και ενώ­νει, ενθαρ­ρύ­νει και δεσμεύ­ε­ται. εξυ­ψώ­νει την αλή­θεια μιας χώρας. Έτσι ξημε­ρώ­νει σήμε­ρα η Κού­βα, που απο­τε­λεί­ται από μια «θάλασ­σα» ανθρώ­πων σε λεω­φό­ρους, πόλεις και πλατείες …

Σε αυτό το πανέ­μορ­φο τοπίο πλή­θους που περι­λαμ­βά­νει παι­διά, νέους, παπ­πού­δες και για­γιά­δες και οικο­γέ­νειες ολό­κλη­ρες, είναι δυνα­τό να παρα­τη­ρή­σει κανείς το μεγα­λείο ενός έθνους που έχει σφυ­ρη­λα­τη­θεί στη στω­ι­κό­τη­τα και την ηρω­ι­κή αντί­στα­ση των παι­διών του απέ­να­ντι στις συνε­χείς “αυτο­κρα­το­ρι­κές” αυτα­πά­τες αυτών που αντι­τί­θε­νται στην ύπαρ­ξη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης και _μάταια ονει­ρεύ­ο­νται το τέλος της (σσ. ο όρος imperiales “αυτο­κρα­το­ρι­κές”, “αυτο­κρα­το­ρία” κλπ. χρη­σι­μο­ποιεί­ται για τις ΗΠΑ)

Για να δια­τη­ρή­σου­με αυτά τα επι­τεύγ­μα­τα και να υπο­στη­ρί­ξου­με την επεί­γου­σα ανά­γκη για εκ νέου τόνω­ση της εθνι­κής οικο­νο­μί­ας μέσω της συλ­λο­γι­κής δημιουρ­γί­ας, αυτή την Πρω­το­μα­γιά, το αρχι­πέ­λα­γος ανά­βει ξανά σε κάθε έπαλ­ξη, σε κάθε κερ­κί­δα γεμά­τη αφί­σες, πανό και συν­θή­μα­τα που λένε πολ­λά για την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και την ορμή όσων αγα­πούν και ανα­κα­λύ­πτουν, εκεί­νων που δεν τα παρα­τά­νε, παρά τις αντιξοότητες.

Και σε κάθε παρέ­λα­ση που ομορ­φαί­νει τον ορί­ζο­ντα από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη, φίλοι από άλλα γεω­γρα­φι­κά πλά­τη συγ­χω­νεύ­ο­νται στη μάζα του κου­βα­νι­κού προ­λε­τα­ριά­του, ενώ­νο­ντας τις φωνές τους με τις δικές μας, σε δίκαια αιτή­μα­τα ενά­ντια στον εγκλη­μα­τι­κό απο­κλει­σμό μας και τη σιω­νι­στι­κή γενο­κτο­νία που αφαι­ρεί χιλιά­δες ζωές στην Παλαιστίνη.

Σε αυτά τα κίνη­τρα που αγκα­λιά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη, μέσα σε τόσο βαθιά ριζω­μέ­νο μίσος, προ­στί­θε­νται τα απο­στάγ­μα­τα ενός εργα­ζό­με­νου λαού που βαδί­ζει με πεποί­θη­ση και προ­σή­λω­ση στην ιστο­ρία του.

Γι’ αυτό –που έχει γίνει σημείο ανα­φο­ράς για πολ­λές χώρες στον κόσμο– ο εορ­τα­σμός της Παγκό­σμιας Ημέ­ρας των Εργα­ζο­μέ­νων είναι μια ζωντα­νή αντα­νά­κλα­ση της Κού­βας που θέλου­με. ενω­μέ­νοι και περισ­σό­τε­ροι από ποτέ σήμε­ρα, σε κάθε πλα­τεία, σε κάθε γωνιά του νησιού της επανάστασης.

Πηγή \\ Granma #1DeMayo

🇨🇺  Πρωτομαγιά με τον Φιντέλ

Η Πρω­το­μα­γιά έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία για τους Κου­βα­νούς. Σε εκεί­νη την Πλα­τεία της Επα­νά­στα­σης όπου ο Comandante en Jefe Φιντέλ Κάστρο Ρουζ θα ιππεύ­ει αιώ­νια, επι­κε­φα­λής στρα­τευ­μά­των μηχα­νι­κών, αρχι­τε­κτό­νων, για­τρών, φοι­τη­τών, οικο­δό­μων, εργα­τών, γενι­κά των εκα­τομ­μυ­ρί­ων λαού, που ήταν πάντα παρών σε αυτούς τους γιορτασμούς.

Ο Φιντέλ όρι­σε αυτή την ημέ­ρα στις 18 Νοεμ­βρί­ου 1959, στα εγκαί­νια του 10ου Συνε­δρί­ου του CTC, δηλώνοντας:

«(…)
Η Πρω­το­μα­γιά καθιε­ρώ­θη­κε, χάρη στον θρί­αμ­βο της επα­νά­στα­σής μας την 1η Ιανουα­ρί­ου, ως κυρί­αρ­χος και καθο­ρι­στι­κός παρά­γο­ντας στην πολι­τι­κή ζωή της χώρας, για­τί ήταν η εργα­τι­κή τάξη που έδω­σε τα πάντα», με τον Ejército Rebelde _ Ανταρ­τι­κό Στρα­τό να δίνει το τελειω­τι­κό χτύ­πη­μα σε εκεί­να τα σχέ­δια, που μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή έδι­να τα πάντα για να στε­ρή­σουν τη νίκη από τον λαό μας, όπως είχε γίνει κι άλλες φορές».

Ο λαός πάντα ύψω­νε τις κου­βα­νι­κές σημαί­ες και υπο­γράμ­μι­ζε στους Κου­βα­νούς επα­να­στά­τες ηγέ­τες, αυτό πού Φιντέλ ανέ­δει­ξε την 1η Μαΐ­ου 1964:

«Η Επα­νά­στα­σή μας έχει πολ­λά ενδια­φέ­ρο­ντα πράγ­μα­τα, πολ­λές ενδια­φέ­ρου­σες και χρή­σι­μες εμπει­ρί­ες για όλους τους ανθρώ­πους. Πάνω απ’ όλα όμως, η χώρα μας έχει κάτι υπέ­ρο­χο, κάτι που σήμε­ρα, Πρω­το­μα­γιά, εργα­τι­κή γιορ­τή, μπο­ρού­με να δια­κη­ρύ­ξου­με περή­φα­να: Η χώρα μας έχει αυτόν τον λαό, και αυτός ο λαός είναι ό,τι πιο αξιο­θαύ­μα­στο έχει η Επανάσταση!»

Ο ηγέ­της της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης ορί­ζει την έννοια της Επα­νά­στα­σης ασυ­νή­θι­στα την Πρω­το­μα­γιά του 2000 στην Ανοι­χτή Εκδή­λω­ση Νέων, Φοι­τη­τών και Εργα­τών για την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Εργαζομένων:

«Η επα­νά­στα­ση είναι μια αίσθη­ση της ιστο­ρι­κής στιγ­μής. Αλλά­ζει όλα όσα πρέ­πει να αλλά­ξουν. Είναι πλή­ρης ισό­τη­τα και ελευ­θε­ρία. Αντι­με­τω­πί­ζε­ται και μετα­χει­ρί­ζε­ται τους άλλους ως ανθρώ­πι­να όντα. Είναι να χει­ρα­φε­τή­σου­με τον εαυ­τό μας μόνοι μας και με τις δικές μας προ­σπά­θειες _είναι η πρό­κλη­ση ισχυ­ρών κυρί­αρ­χων δυνά­με­ων εντός και εκτός της κοι­νω­νι­κής και εθνι­κής σφαί­ρας. Είναι η υπε­ρά­σπι­ση των αξιών στις οποί­ες πιστεύ­ει κανείς με τίμη­μα οποιασ­δή­πο­τε θυσί­ας. Είναι σεμνό­τη­τα, ανι­διο­τέ­λεια, αλτρουι­σμός, αλλη­λεγ­γύη και ηρω­ι­σμός. Αγω­νί­ζε­ται με θρά­σος, ευφυ­ΐα και ρεα­λι­σμό. Ποτέ δεν λέει ψέμα­τα ούτε παρα­βιά­ζει τις ηθι­κές αρχές. Είναι μια βαθιά πεποί­θη­ση ότι δεν υπάρ­χει δύνα­μη στον κόσμο ικα­νή να συντρί­ψει τη δύνα­μη της αλή­θειας και των ιδε­ών. Η επα­νά­στα­ση είναι ενό­τη­τα, είναι ανε­ξαρ­τη­σία, αγω­νί­ζε­ται για τα όνει­ρά μας για δικαιο­σύ­νη για την Κού­βα και για τον κόσμο, που είναι η βάση του πατριω­τι­σμού μας, του σοσια­λι­σμού μας και του διε­θνι­σμού μας».

Στον προ­βλη­μα­τι­σμό του στις 30 Απρι­λί­ου 2009 με τίτλο «Η Ημέ­ρα των Φτω­χών του Κόσμου» γράφει:

«Ελπί­ζου­με ότι κάθε Πρω­το­μα­γιά χιλιά­δες άνδρες και γυναί­κες από όλες τις γωνιές του πλα­νή­τη θα μοι­ρά­ζο­νται μαζί μας την Παγκό­σμια Ημέ­ρα των Εργα­ζο­μέ­νων, την οποία γιορ­τά­ζου­με εδώ και 50 χρό­νια. Όχι μάταια, πολύ πριν την 1η Ιανουα­ρί­ου 1959, είχα­με δια­κη­ρύ­ξει ότι η Επα­νά­στα­ση μας θα είναι η Επα­νά­στα­ση των ταπει­νών, από τους ταπει­νούς και για τους ταπει­νούς. Οι επι­τυ­χί­ες της χώρας μας στους τομείς της παι­δεί­ας, της υγεί­ας, της επι­στή­μης, του πολι­τι­σμού και άλλων κλά­δων, και κυρί­ως η δύνα­μη και η ενό­τη­τα του λαού, το απο­δει­κνύ­ουν, παρά τον ανε­λέ­η­το αποκλεισμό».

  🇨🇺  Tribuna Antimperialista José Martí

Πρό­κει­ται για πλα­τεία που βρί­σκε­ται στην πόλη της Αβά­νας της Κού­βας, που χτί­στη­κε κατό­πιν αιτή­μα­τος του Φιντέλ Κάστρο για να πραγ­μα­το­ποιού­νται διά­φο­ρες δρά­σεις, οι οποί­ες θα ήταν κυρί­ως συγκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις του κου­βα­νι­κού λαού. Στην πλα­τεία υπάρ­χει ένα άγαλ­μα του José Martí και του παι­διού Elián González. Το έργο ανα­τέ­θη­κε σε μια ομά­δα μηχα­νι­κών της (κρα­τι­κής εννο­εί­ται) la Empresa de Proyecto de Industrias Varias, με επι­κε­φα­λής την πολι­τι­κή μηχα­νι­κό Annia Martínez και υπό τη διεύ­θυν­ση του αρχι­τέ­κτο­να Maikel Menéndez.

Το έργο δια­θέ­τει σύγ­χρο­νη τεχνο­λο­γία ήχου και φωτι­σμού, σχε­δια­σμέ­νο για δρα­στη­ριό­τη­τες πάνω από 10.500 καθή­με­νων + 3.000 όρθιων στο στε­γα­σμέ­νο κομ­μά­τι και πάνω από 100.000 να χρη­σι­μο­ποιούν τους ανοι­χτούς χώρους. Δια­θέ­τει 4 ατσά­λι­να τόξα, τοπο­θε­τη­μέ­να από το μεγα­λύ­τε­ρο προς το μικρό­τε­ρο, ξεκι­νώ­ντας από τη σκη­νή σε κύβους από σκυ­ρό­δε­μα 2Χ2Χ2μ. Έχει ανα­θη­μα­τι­κές πλά­κες που μνη­μο­νεύ­ουν μεγά­λες προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως ο Μάλ­κολμ Χ, ο Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ, ο Μαρξ ο Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα κά.

Η έναρ­ξη των εργα­σιών έγι­νε στις 15-Ιαν-2000, η κατα­σκευή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο πάρ­κο «4η Ιου­λί­ου», μπρο­στά από το πρώ­ην γρα­φείο συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ στην Αβά­να (σημε­ρι­νή Πρε­σβεία ΗΠΑ) και τα εγκαί­νια έγι­ναν την 3‑Α­πρ-2000: παρα­δό­θη­κε σε μόλις 80 ημέρες.

Της Ανά­στα­σης κοντο­ζυ­γώ­νει ο δρόμος

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο