Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ — ΟΜΙΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Απειλούν με διακοπές ηλεκτροδότησης χρεωμένα νοικοκυριά

Κυνη­γη­τό σε βάρος όσων δεν έχουν την οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα να εξο­φλή­σουν τους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος ξεκι­νά η κυβέρ­νη­ση μαζί με τους ομί­λους της Ενέρ­γειας, υπό την απει­λή άμε­σης δια­κο­πής του ρεύματος.

Οι οφει­λές από απλή­ρω­τους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος ξεπερ­νούν τα 500 εκατ. ευρώ τον χρό­νο, ενώ πολ­λά χρε­ω­μέ­να νοι­κο­κυ­ριά ανα­γκά­ζο­νται να πάρουν ρεύ­μα από αλλού. Αυτά απο­τε­λούν και το πρό­σχη­μα που επι­στρα­τεύ­ουν οι πάρο­χοι ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας για τη δια­τή­ρη­ση των τιμών της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας σε υψη­λά επίπεδα.

Έτσι, οι νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις που ενσω­μά­τω­σε το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο, αλλά και οι αλλα­γές που προ­ω­θεί η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Ενέρ­γειας στον Κώδι­κα Προ­μή­θειας ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, σχη­μα­τί­ζουν ένα ασφυ­κτι­κό πλαί­σιο που θα οδη­γεί πιο γρή­γο­ρα στη δια­κο­πή της ηλε­κτρο­δό­τη­σης. Με τον πρώ­το απλή­ρω­το λογα­ρια­σμό ο πάρο­χος θα στέλ­νει προει­δο­ποί­η­ση την οποία προ­βλέ­πει το πλαί­σιο, ενώ ο δεύ­τε­ρος απλή­ρω­τος λογα­ρια­σμός μπο­ρεί να οδη­γή­σει και στην απο­στο­λή εντο­λής δια­κο­πής ηλε­κτρο­δό­τη­σης προς τον δια­χει­ρι­στή του δικτύ­ου, που είναι ο ΔΕΔΔΗΕ. Μέχρι τώρα οι δύο λογα­ρια­σμοί είχαν μια χρο­νι­κή από­στα­ση μετα­ξύ τους, με απο­τέ­λε­σμα το συνο­λι­κό διά­στη­μα να φτά­νει ή και να ξεπερ­νά τους 4 μήνες. Τώρα επι­διώ­κε­ται οι μετρή­σεις της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας να γίνο­νται ανά μήνα, άρα και οι λογα­ρια­σμοί να εκδί­δο­νται σε μηνιαία βάση, και έτσι να επι­σπεύ­δε­ται η δια­κο­πή ρεύματος

Επι­πλέ­ον, εξαι­τί­ας του οικο­νο­μι­κού αδιε­ξό­δου των κατα­να­λω­τών, προ­κει­μέ­νου να απο­φεύ­γουν την πλη­ρω­μή των οφει­λών και την απει­λή δια­κο­πής ηλε­κτρο­δό­τη­σης, αρκε­τοί άλλα­ζαν πάρο­χο όταν συσ­σω­ρεύ­ο­νταν χρέη. Τώρα θα δημιουρ­γη­θεί μια ειδι­κή βάση δεδο­μέ­νων στην οποία θα κατα­γρά­φο­νται αυτοί που αφή­νουν απλή­ρω­τους λογα­ρια­σμούς στους προη­γού­με­νους, έτσι ώστε να μπο­ρεί ο επό­με­νος πάρο­χος να αρνεί­ται την παρο­χή υπη­ρε­σί­ας μέχρι να «καθα­ρί­σει» το μητρώο από χρέη.

Το έσχα­το «κατα­φύ­γιο» στο οποίο έφτα­ναν οι οφει­λέ­τες ήταν ο λεγό­με­νος «Καθο­λι­κός Πάρο­χος». Μέχρι τώρα αυτός λει­τουρ­γού­σε και ως «δεξα­με­νή» κατα­να­λω­τών που δεν πλή­ρω­ναν ρεύ­μα, χωρίς όμως να υφί­στα­νται την κύρω­ση της δια­κο­πής ηλε­κτρο­δό­τη­σης. Τώρα με το πολυ­νο­μο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος αλλά­ζει κι αυτό: Ύστε­ρα από 4 μήνες απλή­ρω­των λογα­ρια­σμών, ακό­μα και γι’ αυτούς που έχουν μετα­φερ­θεί στον «Καθο­λι­κό Πάρο­χο» (υπο­λο­γί­ζο­νται σε περί­που 200.000 άτο­μα), θα εκδί­δε­ται εντο­λή δια­κο­πής ηλεκτροδότησης.

(Πηγή: Ριζο­σπά­στης)
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο