Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κυβερνοεπίθεση» σε κυβερνητικές ιστοσελίδες — «Ο κυβερνοπόλεμος με την Ελλάδα μόλις ξεκίνησε» απειλούν Τούρκοι χάκερς

Επι­βε­βαί­ω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας την επί­θε­ση από χάκερς που δέχθη­καν κυβερ­νη­τι­κές ιστο­σε­λί­δες, οι οποί­ες πλέ­ον επαναλειτουργούν.

Εκτός λει­τουρ­γί­ας είχαν τεθεί, μετα­ξύ άλλων, οι ιστο­σε­λί­δες του Πρω­θυ­πουρ­γού, του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, του υπουρ­γεί­ου Εμπο­ρι­κής Ναυ­τι­λί­ας και του υπουρ­γεί­ου Εσωτερικών.

«Σήμε­ρα το βρά­δυ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε «κυβερ­νο­ε­πί­θε­ση» σε κυβερ­νη­τι­κά sites με τη μέθο­δο του DDoS. Οι επι­θέ­σεις αυτές οδή­γη­σαν στην δυσλει­τουρ­γία συγκε­κρι­μέ­νων ιστο­σε­λί­δων», δήλω­σε ο Στέ­λιος Πέτσας.

Πρό­σθε­σε πως «άμε­σα ενερ­γο­ποι­ή­θη­καν αντί­με­τρα περιο­ρι­σμού της κίνη­σης. Η κανο­νι­κή λει­τουρ­γία επα­νήλ­θε, χωρίς καμία άλλη τεχνι­κή συνέ­πεια, μετά από εντα­τι­κές προ­σπά­θειες εξει­δι­κευ­μέ­νων ομά­δων αντι­με­τώ­πι­σης τέτοιων περιστατικών».

«Ο κυβερ­νο­πό­λε­μος με την Ελλά­δα μόλις ξεκί­νη­σε» απει­λούν Τούρ­κοι χάκερς

«Ο κυβερ­νο­πό­λε­μος με την Ελλά­δα μόλις ξεκί­νη­σε» απει­λούν Τούρ­κοι χάκερς που το τελευ­ταίο διά­στη­μα, ακο­λου­θώ­ντας την εμπρη­στι­κή ρητο­ρι­κή του Ερντο­γάν, προ­σπα­θούν και αυτοί να κάνουν αντί­στοι­χη επί­δει­ξη ισχύ­ος. Ισχυ­ρί­ζο­νται ότι έρι­ξαν την ιστο­σε­λί­δα του ελλη­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών χτες το από­γευ­μα οπό­τε παρου­σί­α­σαν πρό­βλη­μα και σελί­δες υπουρ­γεί­ων και σωμά­των ασφαλείας.

Μετα­ξύ αυτών είναι τα υπουρ­γεία Εσω­τε­ρι­κών, Εξω­τε­ρι­κών, Οικο­νο­μι­κών, Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Εμπο­ρι­κής Ναυ­τι­λί­ας καθώς και η ιστο­σε­λί­δα του πρω­θυ­πουρ­γού, ενώ «θύμα» των χάκερ έπε­σαν οι ιστο­σε­λί­δες της Πυρο­σβε­στι­κής και της Αστυνομίας.

Την ευθύ­νη για αυτή την επί­θε­ση ανέ­λα­βαν Τούρ­κοι χάκερ, με ανά­ρη­τη­σή τους στο Twitter.

Μάλι­στα, απευ­θύ­νο­νται προ­σω­πι­κά στον πρω­θυ­πουρ­γό, Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, ευχό­με­νοι «καλή τύχη», ενώ προ­σθέ­τουν πως ο κυβερ­νο­πό­λε­μος με την Ελλά­δα μόλις ξεκί­νη­σε.

Πρώτο χτύπημα από τους Τούρκους

Το πρώ­το χτύ­πη­μα ήρθε από τους γεί­το­νες, όταν την Παρα­σκευή 17 Ιανουα­ρί­ου εξα­πέ­λυ­σαν μαζι­κή επί­θε­ση σε ελλη­νι­κές κυβερ­νη­τι­κές ιστο­σε­λί­δες, ανά­με­σα στις οποί­ες αυτή της ΕΥΠ, της ελλη­νι­κής Βου­λής, του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, του Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου και του υπουρ­γεί­ου Οικονομικών.

Σε μήνυ­μά τους τότε στη σελί­δα τους στο Facebook, οι Τούρ­κοι χάκερ δεί­χνουν την ενό­χλη­σή τους για την εμπλο­κή της Ελλά­δας στη Λιβύη.

Το μήνυ­μα ανα­φέ­ρει: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ελλά­δα. Η Ελλά­δα έχει απει­λή­σει την Τουρ­κία στο Αιγαίο και την ανατ. Μεσό­γειο. Τώρα απει­λεί και για τη διά­σκε­ψη για τη Λιβύη. Η Ελλά­δα άρχι­σε πάλι να έχει φαγού­ρα. Είπα­με να ξυθού­με κι εμείς λίγο! Μέχρι να το απο­φα­σί­σου­με εμείς, σύν­δε­ση γιοκ! Ελλά­δα, μαζέψου!»

Η απάντηση των Anonymous Greece

Ως απά­ντη­ση, το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του, οι «Anonymous Greece» έρι­ξαν τουρ­κι­κές ιστοσελίδες.

Μετα­ξύ άλλων «χτύ­πη­σαν» την έκτα­κτη υπη­ρε­σία ανά­γκης (112), καθώς και υπη­ρε­σί­ες της τουρ­κι­κής αστυ­νο­μί­ας, προει­δο­ποιώ­ντας μάλι­στα ότι «οι επι­θέ­σεις μόλις άρχισαν».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο