Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου: Μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών της Περιφέρειας

Οι περι­φε­ρε­α­κοί Σύμ­βου­λοι της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης θυμί­ζο­ντας όσα είχε επι­ση­μά­νει από τις 25/04/2020, δηλα­δή σχε­δόν πριν από ένα χρό­νο η Ενω­τι­κή Αγω­νι­στι­κή κίνη­ση πυρο­σβε­στών Π.Β.Α σχε­τι­κά με τα ελλι­πή μέτρα προ­στα­σί­ας για τον κορω­νοιό στην Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, τις σοβα­ρές ελλεί­ψεις στην καθαριότητα,στις υπη­ρε­σί­ες και τα κλι­μά­κια της περι­φέ­ρειας Βορεί­ου Αιγαί­ου κλπ. επα­νέρ­χε­ται αφού “δεν υπήρ­ξε καμιά παρέμ­βα­ση από την κυβέρ­νη­ση, την πολι­τεία αλλά και την Περ­φέ­ρεια Βορεί­ου Αιγαί­ου, αφού οι υπη­ρε­σί­ες καθα­ριό­τη­τας και οι απο­λυ­μάν­σεις παρα­μέ­νουν ελλι­πείς, με απο­τέ­λε­σμα οι συν­θή­κες εργα­σί­ας να είναι ιδιαί­τε­ρα επι­σφα­λείς

Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειου Αιγαίου LS Voreiou Agaiou

Κρού­ουν τον κώδω­να του κιν­δύ­νου ανα­φέ­ρο­ντας ως χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­δείγ­μα­τα τις κοι­νό­χρη­στες προ­σω­πί­δες σε και­ρούς παν­δη­μί­ας, τη μη επαρ­κή συντή­ρη­ση των ανα­πνευ­στι­κών συσκευών και την ανα­πλή­ρω­ση των φια­λών που απο­τε­λούν βασι­κά μέσα προ­στα­σί­ας των πυρο­σβε­στών, τις ελλι­πείς υπο­δο­μές που δεν πλη­ρούν τις προ­δια­γρα­φές υγιει­νής και προ­φύ­λα­ξης, την ανε­πάρ­κεια σε απο­κλει­στι­κό και κατάλ­λη­λα εκπαι­δευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό για την αντι­με­τώ­πι­ση των συν­θη­κών παν­δη­μί­ας, αλλά και ως κατα­κλεί­δα τον πολύ σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό  πυρο­σβέ­στη  μετά την χρή­ση ακα­τάλ­λη­λης ανα­πνευ­στι­κής συσκευής.

Η αντι­πυ­ρι­κή  περί­ο­δος από την 1η Μαΐ­ου αρχίζει.

Ήδη η Σάμος (πυρο­σβέ­στες και εθε­λο­ντές) αντι­με­τώ­πι­σε πριν από λίγες ημέ­ρες τις πρώ­τες κατα­στρο­φές από τις φλόγες.
Με δεδο­μέ­νο λοι­πόν ότι το πυρο­σβε­στι­κό επάγ­γελ­μα είναι από τη φύση του επι­κίν­δυ­νο βαρύ και ανθυγιεινό,
Σας ρωτά­με: Λα.Συ. Βόρειου Αιγαίου logo

Σε τι ενέρ­γειες και πιέ­σεις προς την κυβέρ­νη­ση και τους κρα­τι­κούς φορείς της  θα προ­βεί­τε ώστε:

  • Να ληφθούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας (ατο­μι­κά και εργα­σια­κά) για την υγεία και την ασφά­λεια που ισχύ­ουν σε άλλους φορείς του δημο­σί­ου καθώς και μέτρα πρό­λη­ψης σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες του Ελλη­νι­κού Ινστι­τού­του Υγιει­νής και Ασφά­λειας στην εργα­σία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.);
  • Πώς θα παρέμ­βει η Περι­φέ­ρεια ώστε να υπάρ­ξουν μέτρα πρό­λη­ψης στους εργα­σια­κούς χώρους; 
  • Να υπάρ­χουν σε καθη­με­ρι­νή βάση υπη­ρε­σί­ες καθα­ριό­τη­τας σε όλες τις Πυρο­σβε­στι­κές Υπη­ρε­σί­ες και τα Πυρο­σβε­στι­κά Κλι­μά­κια με προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού καθαριότητας;
  • Να γίνε­ται απο­λύ­μαν­ση ανά τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα στις εγκα­τα­στά­σεις όλων των Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών και Κλι­μα­κί­ων, του κοι­νό­χρη­στου εξο­πλι­σμού αλλά και την ανά­πτυ­ξη υπο­δο­μών που θα δια­σφα­λί­ζουν την μη μετα­φο­ρά παθο­γό­νων μικρο­ορ­γα­νι­σμών στο οικο­γε­νεια­κό και κοι­νω­νι­κό περι­βάλ­λον των πυροσβεστών;
  • Να εξα­σφα­λι­στούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέσα προ­στα­σί­ας (ατο­μι­κά και εργα­σια­κά) των εργα­ζο­μέ­νων στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα ώστε οι όποιες επι­χει­ρή­σεις να είναι ασφαλείς;
  • Πως σχε­διά­ζει και θα πιέ­σει προς αυτή την κατεύ­θυν­ση η Περι­φέ­ρεια ώστε να ενι­σχυ­θεί και να επε­κτα­θεί η Υγειο­νο­μι­κή Υπη­ρε­σία του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος και σε περι­φε­ρεια­κό επίπεδο; 
  • Να καθιε­ρω­θούν προ­λη­πτι­κοί ιατρι­κοί έλεγ­χοι για σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα για τους υπαλ­λή­λους του και μόνι­μη παρου­σία κινη­τής υγειο­νο­μι­κής μονά­δας πλή­ρως στε­λε­χω­μέ­νης κατά την διάρ­κεια των επιχειρήσεων;

Βασι­κή βέβαια προ­ϋ­πό­θε­ση για την υλο­ποί­η­ση των παρα­πά­νω οι προ­σλή­ψεις του απα­ραί­τη­του ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού στις δομές του ΕΣΥ, έναν σχε­δια­σμό μόνι­μων προ­σλή­ψε­ων προ­σω­πι­κού στην Περι­φέ­ρεια Βορεί­ου Αιγαί­ου, τον οποίο καλού­μα­στε την Τετάρ­τη 21/04/21 να συζη­τή­σου­με στη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμβουλίου.

Σας ζητά­με λοι­πόν την άμε­ση παρέμ­βα­ση σας σε όλα αυτά τα καί­ρια ερω­τή­μα­τα για το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα αλλά και τον τόπο μας και ανα­μέ­νου­με να τοπο­θε­τή­θεί­τε άμε­σα και στην επερ­χό­με­νη συνε­δρί­α­ση του ΠΣ.


Οι περι­φε­ρε­α­κοί Σύμβουλοι
της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Βόρειου Αιγαίου
Αγλαία Κυρίτση
Γιώρ­γος Αμπαζής
Στα­μά­της Φιλιππής
Συλια­νός Σταμούλος

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο