Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λωρίδα της Γάζας: Πρόταση για 40ήμερη κατάπαυση πυρός και ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους

Η παλαι­στι­νια­κή οργά­νω­ση Χαμάς έχει λάβει προ­σχέ­διο πρό­τα­σης από τις συνο­μι­λί­ες που διε­ξά­γο­νται στο Παρί­σι με στό­χο την επί­τευ­ξη εκε­χει­ρί­ας στον πόλε­μο στη Γάζα, στο οποίο προ­βλέ­πε­ται παύ­ση σε όλες τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις για 40 ημέ­ρες και η ανταλ­λα­γή Παλαι­στί­νιων κρα­του­μέ­νων με Ισραη­λι­νούς ομή­ρους σε ποσο­στό 10 προς έναν, δήλω­σε σήμε­ρα στο Reuters πηγή που πρό­σκει­ται στις συνομιλίες.

Βάσει της πρό­τα­σης, θα επι­σκευα­στούν τα νοσο­κο­μεία και τα αρτο­ποιεία στη Γάζα, 500 φορ­τη­γά με ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια θα εισέρ­χο­νται καθη­με­ρι­νά στον θύλα­κα και χιλιά­δες σκη­νές και τρο­χό­σπι­τα θα παρα­δο­θούν σε όσους έχουν χάσει τα σπί­τια τους, πρό­σθε­σε η πηγή.

Το προ­σχέ­διο ανα­φέ­ρει εξάλ­λου ότι η Χαμάς θα αφή­σει ελεύ­θε­ρους 40 Ισραη­λι­νούς ομή­ρους, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων γυναι­κών, παι­διών κάτω των 19 ετών, άτο­μα άνω των 50 ετών και τους ασθε­νείς. Από την πλευ­ρά του το Ισρα­ήλ θα απε­λευ­θε­ρώ­σει 400 Παλαι­στί­νιους κρα­τού­με­νους και δεν θα τους ξανα­συλ­λά­βει, επε­σή­μα­νε η πηγή.

Οι συνο­μι­λί­ες αυτές μοιά­ζουν να είναι η πιο σοβα­ρή προ­σπά­θεια εδώ και εβδο­μά­δες να επι­τευ­χθεί εκε­χει­ρία στον πόλε­μο στη Λωρί­δα της Γάζας και να απε­λευ­θε­ρω­θούν οι όμη­ροι που κρα­τά η Χαμάς.

Οι μεσο­λα­βη­τές έχουν εντεί­νει τις προ­σπά­θειές τους για κατά­παυ­ση του πυρός με την ελπί­δα να απο­τρέ­ψουν μια ισραη­λι­νή επί­θε­ση στην πόλη της Ράφα, στο νότιο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας, όπου έχουν κατα­φύ­γει περισ­σό­τε­ροι από ένα εκα­τομ­μύ­ριο εκτο­πι­σμέ­νοι Παλαιστίνιοι.

«Τελευταίο καρφί στο φέρετρο» της βοήθειας;

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες προει­δο­ποί­η­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι η επί­θε­ση στη Ράφα, όπου έχουν κατα­φύ­γει πάνω από 1,4 εκατ. Γαζαί­οι, που εκτο­πί­στη­καν ‑πολ­λοί πάνω από μια φορά- εξαι­τί­ας του πολέμου.

Η πόλη αυτή, πάνω στα κλει­στά σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο, είναι στην πρά­ξη η μονα­δι­κή πύλη εισό­δου για τη διε­θνή ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια στη Λωρί­δα της Γάζας, πολιορ­κη­μέ­νης και κατά μεγά­λο μέρος της ισο­πε­δω­μέ­νης έπει­τα από σχε­δόν πέντε μήνες βομ­βαρ­δι­σμών και μαχών.

Η ισραη­λι­νή επί­θε­ση έχει στοι­χί­σει τη ζωή σε του­λά­χι­στον 29.782 ανθρώ­πους στον θύλα­κο, στη μεγά­λη πλειο­νό­τη­τά τους γυναί­κες και παι­διά, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς.

«Πεθαίνουμε από την πείνα»

Ξένες κυβερ­νή­σεις και στε­λέ­χη ανθρω­πι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων δεν στα­μα­τούν να προει­δο­ποιούν ενα­ντί­ον της επί­θε­σης στη Ράφα, τονί­ζο­ντας πως θα είχε πελώ­ριο αριθ­μό θυμά­των στις τάξεις των αμά­χων και θα επι­δεί­νω­νε περαι­τέ­ρω την ανθρω­πι­στι­κή καταστροφή.

Γαζαί­οι εκμυ­στη­ρεύ­τη­καν στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο πως τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες τρώ­νε φύλ­λα φυτών, ζωο­τρο­φές, ανα­γκά­ζο­νται να σκο­τώ­σουν ζώα για να τρα­φούν. Οι λιγο­στές οχη­μα­το­πο­μπές που φθά­νουν στο βόρειο τμή­μα του θυλά­κου λεηλατούνται.

«Πεθαί­νου­με από την πεί­να», είπε ο Αμπ­ντά­λα αλ Άκρα, 40 χρο­νών, που έχει κατα­φύ­γει στην πόλη της Γάζας. Πρό­σθε­σε πως ο ισραη­λι­νός στρα­τός άνοι­ξε πυρ προ­χθές Κυρια­κή ενα­ντί­ον «πει­να­σμέ­νων που προ­σπα­θού­σαν να πάρουν αλεύ­ρι» από φορ­τη­γό με βοήθεια.

Οι μη κυβερ­νη­τι­κές οργα­νώ­σεις Διε­θνής Αμνη­στία και Παρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των (HRW) κατη­γό­ρη­σαν χθες Δευ­τέ­ρα το Ισρα­ήλ πως συνε­χί­ζει να περιο­ρί­ζει την έλευ­ση ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας, παρά την εντο­λή του Διε­θνούς Δικα­στη­ρί­ου (ΔΔ) των Ηνω­μέ­νων Εθνών στη Χάγη να απο­τρέ­ψει γενο­κτο­νία στη Λωρί­δα της Γάζας.

Οι ιορ­δα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις ανα­κοί­νω­σαν εξάλ­λου ότι προ­χώ­ρη­σαν σε σει­ρά ρίψε­ων ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας, τρο­φί­μων και άλλων προ­μη­θειών «απευ­θεί­ας στον πλη­θυ­σμό» στην πολιορ­κη­μέ­νη Λωρί­δα της Γάζας, με τη συμ­με­το­χή μετα­γω­γι­κού της γαλ­λι­κής πολε­μι­κής αεροπορίας.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο