Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μακελειό στη Ρωσία: Περισσότερο λάδι στη φωτιά του πολέμου και των ανταγωνισμών

Προς την μεριά της Ουκρα­νί­ας συνε­χί­ζει να δεί­χνει η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση για το μακε­λειό σε συναυ­λια­κό χώρο, κοντά στην Μόσχα, αμφι­σβη­τώ­ντας την εκδο­χή ότι η επί­θε­ση οργα­νώ­θη­κε από το Ισλα­μι­κό Κράτος.

Ο εκπρό­σω­πος του Ρώσου προ­έ­δρου, Ντ. Πεσκόφ, αρνή­θη­κε σήμε­ρα να σχο­λιά­σει την ανά­λη­ψη ευθύ­νης εκ μέρους της τζι­χα­ντι­στι­κής οργά­νω­σης. Η έρευ­να βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη και «θα ήταν λάθος» να προ­βού­με σε σχό­λια σχε­τι­κά με την εξέ­λι­ξη της έρευ­νας, δήλω­σε ο Πεσκόφ. Επί­σης, αρνή­θη­κε να σχο­λιά­σει τις αιτιά­σεις περί βασα­νι­σμού των συλληφθέντων.

Όταν ρωτή­θη­κε εάν η αιμα­τη­ρή επί­θε­ση συνι­στά απο­τυ­χία των ρωσι­κών υπη­ρε­σιών, απά­ντη­σε πως «καμία πόλη, καμία χώρα δεν μπο­ρούν να είναι απο­λύ­τως άτρω­τες στην απει­λή της τρο­μο­κρα­τί­ας». Πρό­σθε­σε ακό­μη πως «η μάχη κατά της τρο­μο­κρα­τί­ας» απαι­τεί «διε­θνή συνερ­γα­σία με όλα τα μέσα», αλλά «σε αυτήν την οξύ­τα­τη συγκρου­σια­κή περί­ο­δο, τέτοιου είδους συνερ­γα­σία δεν υλο­ποιεί­ται πλήρως».

Για χτύπημα του Ισλαμικού Κράτους μιλάνε οι ευρωατλαντικοί

Ο εκπρό­σω­πος της Κομι­σιόν για θέμα­τα Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής, Π. Στά­νο, εξέ­φρα­σε την «ανη­συ­χία» της ΕΕ για τις δηλώ­σεις Ρώσων αξιω­μα­τού­χων που συν­δέ­ουν την επί­θε­ση στη Μόσχα με την ουκρα­νι­κή πλευ­ρά. «Δεν υπάρ­χει καμία ένδει­ξη, καμία από­δει­ξη ότι η Ουκρα­νία συν­δέ­θη­κε με αυτήν την επί­θε­ση και απευ­θύ­νου­με έκκλη­ση στις ρωσι­κές αρχές μην χρη­σι­μο­ποιεί­τε την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στη Μόσχα ως πρό­σχη­μα, ως κίνη­τρο για να αυξή­σε­τε την παρά­νο­μη επί­θε­ση κατά της Ουκρα­νί­ας», δήλω­σε.

Σε ερώ­τη­ση αν υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ ΕΕ και Ρωσί­ας για την κατα­πο­λέ­μη­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας, ο εκπρό­σω­πος της Κομι­σιόν απά­ντη­σε ότι μετά την επί­θε­ση της Ρωσί­ας κατά της Ουκρα­νί­ας, η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση ανέ­στει­λε κάθε είδους συνερ­γα­σία με τη Μόσχα, αλλά «εάν η Ρωσία υπο­βά­λει μια αξιό­πι­στη πρό­τα­ση, βασι­σμέ­νη στο σεβα­σμό των διε­θνών κανό­νων», τότε η ΕΕ «πιθα­νό­τα­τα δεν θα έλε­γε όχι». Έσπευ­σε πάντως να συμπλη­ρώ­σει πως «σε αυτή τη φάση έχου­με να κάνου­με με ένα καθε­στώς που παρα­σύ­ρει τη χώρα σε ένα παρά­νο­μο πόλε­μο και που κατα­πιέ­ζει το λαό του, ως εκ τού­του είναι πολύ δύσκο­λο να φαντα­στεί κανείς ποιά θα ήταν η βάση μιας τέτοιας συνεργασίας».

Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας, Εμ. Μακρόν, δήλω­σε σήμε­ρα πως όλες οι ενδεί­ξεις υπο­δει­κνύ­ουν ότι η επί­θε­ση στην αίθου­σα συναυ­λιών διε­ξή­χθη από το Ισλα­μι­κό Κρά­τος. «Την ευθύ­νη για αυτήν την επί­θε­ση την ανέ­λα­βε το Ισλα­μι­κό Κρά­τος και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που ήταν δια­θέ­σι­μες σε εμάς, στις υπη­ρε­σί­ες μας (πλη­ρο­φο­ριών), όπως και στους βασι­κούς ετέ­ρους μας, υπο­δει­κνύ­ουν πράγ­μα­τι ότι επρό­κει­το για ένα παρα­κλά­δι του Ισλα­μι­κού Κρά­τους που προ­κά­λε­σε αυτήν την επί­θε­ση», δήλω­σε ο Μακρόν. «Νομί­ζω ότι θα ήταν τόσο κυνι­κό όσο και αντι­πα­ρα­γω­γι­κό για την ίδια τη Ρωσία και την ασφά­λεια των πολι­τών της να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει αυτό το πλαί­σιο προ­κει­μέ­νου να προ­σπα­θή­σει και να το στρέ­ψει κατά της Ουκρα­νί­ας», πρόσθεσε.

Ο Εμ. Μακρόν υπο­στή­ρι­ξε πως οι γαλ­λι­κές αρχές έχουν προ­τεί­νει «να αυξή­σου­με τη συνερ­γα­σία με τις ρωσι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών και τους εταί­ρους μας στην περιο­χή, προ­κει­μέ­νου οι ένο­χοι να μπο­ρέ­σουν να βρε­θούν όσο το δυνα­τόν ταχύ­τε­ρα και εμείς να συνε­χί­σου­με να πολε­μά­με απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα κατά εκεί­νων των οργα­νώ­σε­ων που στο­χο­θε­τούν διά­φο­ρες χώρες».

Ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας, Βλ.Πούτιν, στο διάγ­γελ­μα που έκα­νε μετά το μακε­λειό, απέ­φυ­γε κάθε ανα­φο­ρά στο Ισλα­μι­κό Κρά­τος. Αντι­θέ­τως, δήλω­σε πως οι δρά­στες της επί­θε­σης επι­χεί­ρη­σαν να δια­φύ­γουν στην Ουκρα­νία, όπου είχαν γίνει προ­ε­τοι­μα­σί­ες για να τους υπο­δε­χθούν από τα ρωσι­κά σύνορα.

Άλλοι τρεις προφυλακίστηκαν

Σύμ­φω­να με τα ρωσι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, οι τέσ­σε­ρις συλ­λη­φθέ­ντες που κατη­γο­ρού­νται ότι διέ­πρα­ξαν την επί­θε­ση και κρί­θη­καν προ­φυ­λα­κι­στέ­οι, ήταν από το Τατζι­κι­στάν, μια πρώ­ην σοβιε­τι­κή δημο­κρα­τία στην Κεντρι­κή Ασία που έχει ως κυρί­αρ­χη θρη­σκεία το Ισλάμ.

«Προς το παρόν, οι ανα­κρι­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες με τους κατη­γο­ρού­με­νους συνε­χί­ζο­νται για τη λήψη σημα­ντι­κών πλη­ρο­φο­ριών για την έρευ­να σχε­τι­κά με την προ­ε­τοι­μα­σία και την εκτέ­λε­ση αυτής της τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης, καθώς και για τον προσ­διο­ρι­σμό της ταυ­τό­τη­τας άλλων εξαρ­τη­μά­των του εγκλή­μα­τος, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των διορ­γα­νω­τών», ανέ­φε­ρε στο TASS εκπρό­σω­πος της Ρωσι­κής Ερευ­νη­τι­κής Επι­τρο­πής που έχει συστα­θεί μετά την επίθεση.

Το ρωσι­κό δικα­στή­ριο που έχει ανα­λά­βει την υπό­θε­ση, γνω­στο­ποί­η­σε ότι θα τεθούν υπό προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση άλλοι τρεις ύπο­πτοι της επί­θε­ση. Όπως μετα­δί­δει το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ria Novosti, πρό­κει­ται για έναν πατέ­ρα και δύο από τους γιους του. Οι ρωσι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν το Σάβ­βα­το ότι συνέ­λα­βαν συνο­λι­κά 11 ανθρώ­πους και προς το παρόν δεν έχει απο­σα­φη­νι­στεί εάν αυτά τα τρία πρό­σω­πα είναι μετα­ξύ αυτών ή όχι.

Ρώσοι αναλυτές και δημοσιογράφοι κατονομάζουν το Κίεβο

Στη Ρωσία, ανα­λυ­τές και δημο­σιο­γρά­φοι υπο­στη­ρί­ζουν ότι το Κίε­βο μπο­ρεί να είναι αυτό που εξό­πλι­σε ισλα­μι­στι­κές ομάδες.

Ο Γκρ. Λου­κιά­νοφ, ερευ­νη­τής στο Κέντρο Αρα­βι­κών και Ισλα­μι­κών Σπου­δών της Ρωσί­ας δήλω­σε στο TASS ότι «αυτή η τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση δίνει ελά­χι­στες αφορ­μές για εικα­σί­ες» ότι οργα­νώ­θη­κε από το Ισλα­μι­κό Κρά­τος. «Προς το παρόν, δεν υπάρ­χουν αρκε­τοί λόγοι ή στοι­χεία» για να πού­με ότι ήταν μια συνω­μο­σία του Ισλα­μι­κού Κρά­τους. «Ο τρό­πος δρά­σης των δρα­στών δεί­χνει ότι δεν έχουν καμία σχέ­ση με το Ισλα­μι­κό Κρά­τος», είπε ο Λουκιάνοφ.

Αιτιο­λο­γώ­ντας τα λεγό­με­να του, ανέ­φε­ρε πως οι περισ­σό­τε­ρες από τις επι­θέ­σεις του Ισλα­μι­κού Κρά­τους πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν από βομ­βι­στές αυτο­κτο­νί­ας, για τους οποί­ους «είναι ένα σημείο χωρίς επι­στρο­φή». Το γεγο­νός ότι οι συμ­με­τέ­χο­ντες στην επί­θε­ση προ­σπά­θη­σαν να ξεφύ­γουν από τον τόπο του εγκλή­μα­τος και ομο­λό­γη­σαν ότι το έκα­ναν για τα χρή­μα­τα, δεί­χνει «ότι ήταν μισθω­μέ­νοι μισθο­φό­ροι και όχι ιδε­ο­λο­γι­κοί υπο­στη­ρι­κτές του Ισλα­μι­κού Κρά­τος», σημεί­ω­σε. «Ως εκ τού­του, κατά τη γνώ­μη μου, γίνα­με μάρ­τυ­ρες της εργα­λειο­ποί­η­σης ορι­σμέ­νων ριζο­σπα­στι­κο­ποι­η­μέ­νων ομά­δων από τις υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών των χωρών που είναι εχθρι­κές προς τη Ρωσία», συμπλήρωσε.

Το RIA Novosti γρά­φει πως η Ουκρα­νία, μέσω των πρε­σβειών της στο εξω­τε­ρι­κό, στρα­το­λο­γεί μισθο­φό­ρους για τις ουκρα­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις. Σύμ­φω­να με το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο, «αυτή η πρα­κτι­κή συνε­χί­ζε­ται ακό­μη και μετά την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση» και «τις ενδεί­ξεις των ρωσι­κών αρχών για τρο­μο­κρα­τι­κές δια­συν­δέ­σεις με το Κίε­βο», και «παρά τις δηλώ­σεις ειδι­κών ότι η στρα­το­λό­γη­ση δολο­φό­νων για την επί­θε­ση στο αίθου­σα συναυ­λιών θα μπο­ρού­σε να έχει περά­σει από την πρε­σβεία της Ουκρα­νί­ας στο Τατζικιστάν».

Προς από­δει­ξη αυτών των ισχυ­ρι­σμών, ρωσι­κά μέσα υπεν­θύ­μι­σαν ένα άρθρο του «Independent» από το 2019 (προ της ρωσι­κής εισβο­λής) που έγρα­φε πως η Ουκρα­νία έγι­νε σπί­τι για τους ηγέ­τες του Ισλα­μι­κού Κρά­τους. Το άρθρο αυτό είχε γρα­φτεί με αφορ­μή την σύλ­λη­ψη από τις ουκρα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες και την CIA του Αλ Μπα­ρά Σισά­νι, ενός Γεωρ­για­νού διοι­κη­τή του Ισλα­μι­κού Κράτους.

Φυσι­κά, είναι πολύ δύσκο­λο να επι­βε­βαιω­θεί η ακρί­βεια των λεγο­μέ­νων των δύο πλευ­ρών ‑της ρωσι­κής και των ευρω­α­τλα­ντι­κών- αφού ισχύ­ει το ρητό πως σε έναν πόλε­μο το πρώ­το θύμα είναι η αλή­θεια. Πάντως, τέτοιες ομά­δες που διορ­γα­νώ­νουν αιμα­τη­ρές επι­θέ­σεις, έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί άπει­ρες φορές ως ενερ­γού­με­να ξένων μυστι­κών υπη­ρε­σιών και άλλων μηχα­νι­σμών. Αυτό που είναι σίγου­ρο είναι ότι τέτοιες απο­τρό­παιες ενέρ­γειες ρίχνουν περισ­σό­τε­ρο λάδι στη φωτιά του πολέ­μου, τον οποίο πλη­ρώ­νουν ο ουκρα­νι­κός και ο ρωσι­κός λαός.

Πηγή: 902.gr

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο