Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΑΣ: Εδώ και τώρα να υλοποιηθούν τα αιτήματα των εστιακών φοιτητών!

Να υλο­ποι­η­θούν τα αιτή­μα­τα των εστια­κών φοι­τη­τών για κλι­μα­τι­σμό, σίτι­ση και παρα­μο­νή στις εστί­ες όλο το καλο­καί­ρι, απαι­τεί το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ), καλώ­ντας τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους όλης της χώρας, να στη­ρί­ξουν τις διεκ­δι­κή­σεις των εστιακών.

Στην ανα­κοί­νω­σή του το ΜΑΣ επισημαίνει:

«Μέσα στο κατα­κα­λό­και­ρο οι εστια­κοί φοι­τη­τές βρί­σκο­νται δίκαια σε κινη­το­ποι­ή­σεις για­τί η κατά­στα­ση έχει φτά­σει στο απροχώρητο!

Διεκ­δι­κούν τα αυτονόητα:

Να έχουν κλι­μα­τι­σμό και να μην βρά­ζουν από τον καύ­σω­να όπως στην Αθήνα

Να λει­τουρ­γούν κανο­νι­κά οι λέσχες σίτι­σης και να μην μένουν χωρίς φαγη­τό ενώ το δικαιού­νται όπως στην Αθή­να, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τη Πάτρα και αλλού…

Να μην πετιού­νται έξω από τα δωμά­τια τους για να αξιο­ποι­η­θούν οι εστί­ες των ιδρυ­μά­των για επι­χει­ρη­μα­τι­κούς σκο­πούς και του­ρι­στι­κές μπίζ­νες όπως στο Πανε­πι­στή­μιο Αιγαί­ου, στην Κρή­τη, την Πελοπόννησο…

Να έχουν ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης και όχι μου­χλια­σμέ­νες τουα­λέ­τες, ταβά­νια που πέφτουν, ανθυ­γιει­νές συν­θή­κες στις κου­ζί­νες όπως στις εστί­ες της ΑΣΠΑΙΤΕ και αλλού…

Να μην χρειά­ζε­ται να πλη­ρώ­νουν χαρά­τσια για να πάρουν πτυ­χίο, όπως στις εστί­ες του Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλίας…

Οι κινη­το­ποι­ή­σεις αυτές τις μέρες σε Ξάν­θη, Κομο­τη­νή, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Γιάν­νε­να, Λάρι­σα, Αθή­να, Κρή­τη και αλλού φανε­ρώ­νουν το μέγε­θος και την έκτα­ση του προ­βλή­μα­τος σε όλη τη χώρα.

Απέ­να­ντι στα αυτο­νό­η­τα αιτή­μα­τα των εστια­κών φοι­τη­τών οι υπεύ­θυ­νοι τηρούν σιγή ιχθύ­ος με απο­κο­ρύ­φω­μα τις απα­ρά­δε­κτες εικό­νες στην κινη­το­ποί­η­ση των εστια­κών στα γρα­φεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην Αθή­να, όπου ο εκπρό­σω­πος “υπο­δέ­χτη­κε” τους εστια­κούς πίσω από τα ΜΑΤ.

Οι ευθύ­νες της Κυβέρ­νη­σης και του Υπουρ­γεί­ου είναι τερά­στιες για την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που καταγ­γέλ­λουν οι σύλ­λο­γοι εστια­κών φοι­τη­τών. Είναι φανε­ρό ότι οι ανά­γκες μας δεν εμπε­ριέ­χο­νται στους «μπλε φακέ­λους» που ανταλ­λά­σουν τόσες μέρες η κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο παι­δεί­ας που φαί­νε­ται ότι ασχο­λού­νται με το πως θα προ­ω­θή­σουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας τις συνέ­πειες της οποί­ας βιώ­νου­με σήμερα.

Καλού­με τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους όλης της χώρας να στη­ρί­ξουν τις διεκ­δι­κή­σεις των εστια­κών φοι­τη­τών για κλι­μα­τι­σμό, σίτι­ση, καμία έξω­ση φοι­τη­τή όλο το καλοκαίρι.

Τους προει­δο­ποιού­με πως δεν πρό­κει­ται να κάνου­με βήμα πίσω! Εδώ και τώρα να δοθεί λύση σε όλα τα συγκε­κρι­μέ­να προ­βλή­μα­τα που έχουν κατα­θέ­σει οι Σύλ­λο­γοι Οικοτρόφων».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο