Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια φωτογραφία, απ’ αυτές που κρεμάν οι φοιτητές, στην καρδία τους

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Στις 25 Μάη 2001 πέθα­νε ο φωτο­γρά­φος της κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης, και «πατέ­ρας» της πιο διά­ση­μης φωτο­γρα­φί­ας από εφευ­ρέ­σε­ως φακού, Αλμπέρ­το Κόρ­δα. Της φωτο­γρα­φί­ας του Τσε Γκε­βά­ρα να κοι­τά­ζει κάτω από το μαύ­ρο μπε­ρέ. «Ηρω­ι­κός Αντάρ­της» ονό­μα­σε ο ίδιο το πορτρέτο.

TseΗ φωτο­γρα­φία τρα­βή­χτη­κε στις 5 Μαρ­τί­ου 1960 στην Αβά­να της Κού­βας τρα­βή­χτη­κε στην κηδεία των θυμά­των μιας ναυ­τι­κής τρα­γω­δί­ας. «Βρι­σκό­μουν περί­που δέκα μέτρα από την εξέ­δρα όπου μιλού­σε ο Φιντέλ Κάστρο. Ξαφ­νι­κά, πρό­σε­ξα ότι ο Τσε πλη­σί­α­ζε το κιγκλί­δω­μα» περιέ­γρα­ψε ο ίδιος αργό­τε­ρα τη στιγ­μή της σύλ­λη­ψης της φωτογραφίας.

Η φωτο­γρα­φία δε χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε από τον κου­βα­νι­κό Τύπο. Επτά χρό­νια αργό­τε­ρα τη ζήτη­σε από τον Κόρ­δα ένας Ιτα­λός συνά­δελ­φός του κι ο κου­βα­νός του την χάρι­σε. Όταν λίγους μήνες αργό­τε­ρα ο Τσε πέθα­νε, η φωτο­γρα­φία κυκλο­φό­ρη­σε ως πόστερ στην Ιτα­λία και σε πολύ μικρό έκα­νε το γύρο του κόσμου. Εκτο­τε δεν έπα­ψε να βρί­σκε­ται στις καρ­διές των φοι­τη­τών, των νέων και επα­να­στα­τών όλης της Γης.

Η φωτο­γρα­φία δεν χάρι­σε τον πλού­το στο δημιουρ­γό της. Ο Κόρ­ντα αρνή­θη­κε να πλη­ρω­θεί ή να λάβει δικαιώ­μα­τα για τον Επα­να­στά­τη του, και υπε­ρα­σπί­στη­κε τον επα­να­στα­τι­κό χαρα­κτή­ρα της φωτο­γρα­φί­ας του: όταν γνω­στή βότ­κα χρη­σι­μο­ποί­η­σε στη δια­φη­μι­στι­κή της καμπά­νια την φωτο­γρα­φία του Τσε, ο Κόρ­ντα τη μήνυ­σε και ζήτη­σε να στα­μα­τή­σει η εμπο­ρι­κή χρή­ση της φωτο­γρα­φί­ας. Κέρ­δι­σε 50.000 δολά­ρια, ερχό­με­νος σε συμ­βι­βα­σμό πριν εκδι­κα­στεί η αγω­γή του, τα οποία δώρι­σε αμέ­σως στο Κου­βα­νι­κό σύστη­μα Υγείας.

Alberto_Korda2Ο Alberto Diaz Gutierrez η Korda γεν­νή­θη­κε στην Αβά­να το 1929. Ηταν διά­ση­μος φωτο­γρά­φος μόδας στην Κού­βα, αγα­πού­σε τα γρή­γο­ρα αυτο­κί­νη­τα και τις όμορ­φες γυναί­κες. Είχε μια Porsche, MG και ένα στού­ντιο δίπλα σε πολυ­τε­λές ξενο­δο­χείο στην Αβά­να. «Κόντευα τα 30, και ζού­σα επι­πό­λαια όταν ένα εξαι­ρε­τι­κό γεγο­νός άλλα­ξε τη ζωή μου. Η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση. Τότε τρά­βη­ξα εκεί­νη τη φωτο­γρα­φία του μικρού κορι­τσιού που έσφιγ­γε ένα κομ­μά­τι ξύλο σαν να ήταν κού­κλα. Κατά­λα­βα ότι άξι­ζε να αφιε­ρώ­σω τη δου­λειά μου σε μια επα­νά­στα­ση που είχε στό­χο να εξα­λεί­ψει αυτές τις ανισότητες».

Ετσι έγι­νε ο κύριος φωτο­γρά­φος της επα­νά­στα­σης, καθώς βρέ­θη­κε μαζί με τους αντάρ­τες στα βου­νά της Σιέ­ρα Μαέ­στρα, ενώ μετά τη νίκη της επα­νά­στα­σης, το 1959, δού­λε­ψε στην εφη­με­ρί­δα «Ρεβου­λου­σιόν» για πάρα πολ­λά χρό­νια. Στα καθή­κο­ντα του, ως ο «φωτο­γρά­φος της επα­νά­στα­σης», ήταν να απο­θα­να­τί­ζει τον Τσε και τον Φιντέλ σε διά­φο­ρες στιγ­μές των δημό­σιων δρα­στη­ριο­τή­των τους. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η φωτο­γρα­φία του Τσε να ψαρεύ­ει μαζί με τον Έρνεστ Χέμινγουέϊ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο