Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Βορίδης: Κανονικά ο εορτασμός του Αγ. Δημητρίου και οι παρελάσεις

Κανο­νι­κά θα διε­ξα­χθεί η παρέ­λα­ση της 28ης Οκτω­βρί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπως προ­α­νήγ­γει­λε ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Μάκης Βορίδης.

Μιλώ­ντας στην ΕΡΤ και ερω­τη­θείς σχε­τι­κά, ο κ. Βορί­δης επε­σή­μα­νε ότι οι εορ­τα­σμοί της ημέ­ρας του Αγί­ου Δημη­τρί­ου (26 Οκτω­βρί­ου) και της 28ης Οκτω­βρί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν κανο­νι­κά, με τήρη­ση των μέτρων και ισχυ­ρή παρό­τρυν­ση για χρή­ση μάσκας. Ανέ­φε­ρε, δε, ότι σύντο­μα θα υπάρ­ξουν επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις για το ζήτημα.

Όπως είπε, αυτή τη στιγ­μή έχου­με άνοιγ­μα των περισ­σό­τε­ρων δρα­στη­ριο­τή­των, με τήρη­ση μέτρων. «Δεν είναι δυνα­τόν να πού­με ότι μόνο την παρέ­λα­ση δεν θα κάνου­με» τόνισε.

Διευ­κρί­νι­σε, δε, ότι η παρέ­λα­ση δεν θα αφο­ρά μόνο τους εμβο­λια­σμέ­νους. Όπως διευ­κρί­νι­σε, δεν θα υπάρ­χουν προ­σκλή­σεις και δεν υπάρ­χει καμία σκέ­ψη για παρε­λά­σεις μόνο για εμβολιασμένους.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο