Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα ως την Τετάρτη

Νέο κύμα κακο­και­ρί­ας από σήμε­ρα κατά τις βρα­δι­νές ώρες έως την Τετάρ­τη, με βρο­χές και τοπι­κά ισχυ­ρές καται­γί­δες κυρί­ως αύριο, αλλά και θυελ­λώ­δεις ανέ­μους, θα προ­κα­λέ­σει βαθύ βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό από τη βορειο­δυ­τι­κή Ευρώ­πη, κινού­με­νο νοτιοανατολικά.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του meteo.gr/Εθνικού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, για σήμε­ρα προ­βλέ­πο­νται λίγες νεφώ­σεις βαθ­μιαία αυξη­μέ­νες στα δυτι­κά και νότια με τοπι­κές βρο­χές μετά το από­γευ­μα στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο, τη δυτι­κή Στε­ρεά, το Ιόνιο και την Ήπει­ρο. Βαθ­μιαία και μέσα στη νύχτα και έως τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες αύριο τα φαι­νό­με­να θα εντα­θούν και θα επε­κτα­θούν ανατολικότερα.

Κατά την αυρια­νή ημέ­ρα, βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα της χώρας. Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι έντονες και ανα­μέ­νο­νται σημα­ντι­κά ύψη βροχής κυρίως στη δυτι­κή Στε­ρεά, τη δυτι­κή και νότια Πελο­πόν­νη­σο, την Ήπει­ρο, τα νησιά του Ιονί­ου και τη Θράκη.

Την Τετάρ­τη τα φαι­νό­με­να στα­δια­κά θα περιο­ρι­στούν στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο, όπου έως τις μεση­με­ρια­νές ώρες ανα­μέ­νο­νται βρο­χές και τοπι­κά ισχυ­ρές καται­γί­δες, ενώ τοπι­κές βρο­χές ανα­μέ­νο­νται σε νότια και δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο, δυτι­κή Στε­ρεά, Ήπει­ρο, Κυκλά­δες και τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σε ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και νότια Εύβοια.

Σύμ­φω­να με την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση του επει­σο­δί­ου βρο­χό­πτω­σης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρ­μό­ζε­ται από τη μονά­δα Meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, το επει­σό­διο βρο­χό­πτω­σης για αύριο, οπό­τε ανα­μέ­νο­νται τα πιο έντο­να φαι­νό­με­να, κατα­τάσ­σε­ται στην Κατη­γο­ρία 4 (Πολύ Σημαντική).

Παράλληλα, αύριο αναμένεται σημα­ντι­κή ενίσχυση των νότιων-νοτιο­δυ­τι­κών ανέμων με εντάσεις έως 8 Μποφόρ στο Αιγαίο. Στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση των ανέ­μων ανα­μέ­νε­ται από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Τετάρτης.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο