Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκη επιβίωσης για υπαίθριους βιβλιοπώλες στο Παρίσι

«Οι μπου­κι­νίστ απο­τε­λούν τη ζωντα­νή κλη­ρο­νο­μιά της πρω­τεύ­ου­σας». Με τα λόγια αυτά ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν δικαιο­λό­γη­σε την από­φα­σή του να μη μετα­κι­νη­θούν ενό­ψει Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων οι υπαί­θριοι παλαιο­βι­βλιο­πώ­λες, γνω­στοί και ως «μπου­κι­νίστ», που είναι εγκα­τε­στη­μέ­νοι στις όχθες του Σηκουάνα.

Την από­φα­ση πήρε χθες, ύστε­ρα από σύσκε­ψη με όλους τους ενδια­φε­ρό­με­νους, δηλα­δή αυτούς που ζητού­σαν την μετα­κί­νη­ση των μπου­κι­νίστ κατά τη διάρ­κεια των Αγώ­νων, τους εκπρο­σώ­πους των ίδιων των βιβλιο­πω­λών, καθώς και τη Διοί­κη­ση της Οργα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής των Αγώνων.

Σύμ­φω­να με την Προ­ε­δρία δεν υπήρ­ξε «καμία συναι­νε­τι­κή και καθη­συ­χα­στι­κή λύση» για το θέμα, έτσι ο πρό­ε­δρος παρε­νέ­βη στον αστυ­νο­μι­κό Νομάρ­χη Παρι­σί­ων, ζητώ­ντας του να παρα­μεί­νουν στις θέσεις τους οι βιβλιοπώλες.

Βαθιά ριζωμένη παράδοση

Με τα 900 πρά­σι­να ξύλι­να κου­τιά τους, στε­ρε­ω­μέ­να στα τοι­χώ­μα­τα κατά μήκος του ποτα­μού Σηκουά­να και γεμά­τα βιβλία, οι «μπου­κι­νίστ» απο­τε­λούν ένα πολι­τι­στι­κό αξιο­θέ­α­το. Η παρά­δο­ση είναι βαθιά ριζω­μέ­νη, οι πρώ­τοι μικρο­πω­λη­τές εμφα­νί­στη­καν τον 16ο αιώνα.

Σήμε­ρα, με τα 300.000 και πλέ­ον βιβλία που δια­θέ­τουν- κλα­σι­κά και σύγ­χρο­να λογο­τε­χνι­κά έργα, μεγά­λος αριθ­μός εκτυ­πώ­σε­ων, συλ­λε­κτι­κές κάρ­τες- καλούν τους δια­βά­τες να ανα­κα­λύ­ψουν τους «μικρούς θησαυ­ρούς» που προ­τεί­νουν. Μάλι­στα, το 2019 οι «μπου­κι­νίστ» συμπε­ριε­λή­φθη­καν στον κατά­λο­γο της «Άυλης Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς» για τη Γαλλία.

Την κλη­ρο­νο­μιά αυτή επι­κα­λέ­σθη­κε και ο Εμα­νου­έλ Μακρόν, απο­φα­σί­ζο­ντας να μη μετα­κι­νη­θούν την περί­ο­δο των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Μεγά­λη ανα­κού­φι­ση για τους παλαιο­βι­βλιο­πώ­λες, ορι­σμέ­νοι των οποί­ων δεν έβλε­παν πως θα μπο­ρού­σαν να αντέ­ξουν τη μετα­κί­νη­ση με τα πεπα­λαιω­μέ­να πρά­σι­να κου­τιά τους.

Βέβαια η από­φα­ση του προ­έ­δρου δεν μπο­ρεί παρά να αφή­σει μια πικρή γεύ­ση στη Δήμαρ­χο Παρι­σί­ων, Αν Ινταλ­γκό, που από τον Οκτώ­βριο ζητού­σε τη μετα­κί­νη­ση των «μπου­κι­νίστ», προ­κει­μέ­νου να υπάρ­χει για τον κόσμο ευκο­λό­τε­ρη πρό­σβα­ση, αλλά και για λόγους ασφα­λεί­ας. Άλλω­στε στις όχθες του Σηκουά­να προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται η Τελε­τή Έναρ­ξης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων, στις 26 Ιου­λί­ου, παρου­σία περί­που 300.000 θεα­τών. Θα είναι η πρώ­τη φορά που η Τελε­τή Έναρ­ξης της κορυ­φαί­ας αθλη­τι­κής διορ­γά­νω­σης πραγ­μα­το­ποιεί­ται με μία εν πλω παρέ­λα­ση, έξω από τον χώρο τέλε­σης των Αγώνων.

Πηγή: Deutsche Welle

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο