Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη! Συγκλονίζουν οι ομιλίες των γονιών: Ράγισαν καρδιές στη μεγάλη συγκέντρωση στη Βουλή _VIDEO-ΦΩΤΟ

Μάτια βουρ­κω­μέ­να, αλλά και απο­φα­σι­σμέ­να να μη συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα των Τεμπών.

Αυτή ήταν η εικό­να από τη μεγά­λη δια­δή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τρί­τη το από­γευ­μα στο Σύνταγ­μα στη συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που οργά­νω­σαν οι συγ­γε­νείς Πλη­γέ­ντων Δυστυ­χή­μα­τος Τεμπών απέ­να­ντι από τη Βουλή.

Χιλιά­δες φωνές έστει­λαν δυνα­τό και καθα­ρό μήνυ­μα: «Το έγκλη­μα αυτό να μη συγκα­λυ­φθεί, όλων των νεκρών θα γίνου­με φωνή».

Μαζί με τους γονείς, τα παι­διά, τα αδέρ­φια, τους φίλους των επι­βα­τών που δεν έφτα­σαν ποτέ στον προ­ο­ρι­σμό τους βρέ­θη­καν εργα­τι­κά σωμα­τεία της Αττι­κής, Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα, 21 Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων, μαθη­τές, άλλοι μαζι­κοί φορείς, στη­ρί­ζο­ντας την πρω­το­βου­λία και τα αιτή­μα­τα τους. Το «παρών» έδω­σαν αντι­προ­σω­πεί­ες της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ και του προ­ε­δρεί­ου της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ).

Στη δια­μαρ­τυ­ρία συμ­με­τεί­χε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με τον Γιάν­νη Πρω­τού­λη, μέλος του ΠΓ, τους κοι­νο­βου­λευ­τι­κούς εκπρο­σώ­πους Θανά­ση Παφί­λη και Νίκο Καρα­θα­να­σό­που­λο, τους βου­λευ­τές Γιώρ­γο Λαμπρού­λη, Χρή­στο Κατσώ­τη και Μαρία Κομνη­νά­κα, καθώς και άλλα στε­λέ­χη του Κόμματος.

Η συγκέ­ντρω­ση έστει­λε δυνα­τό και καθα­ρό μήνυ­μα: Δεν ξεχνά το έγκλη­μα που κόστι­σε τη ζωή σε 57 ανθρώ­πους και άφη­σε πολ­λούς ακό­μα σοβα­ρά τραυ­μα­τι­σμέ­νους. Δεν ανέ­χε­ται την κωλυ­σιερ­γία στη διε­ρεύ­νη­ση και την από­δο­ση των ευθυ­νών. Δεν επι­τρέ­πει να κρυ­φτούν οι υπεύ­θυ­νοι πίσω από την ασυ­λία, που επι­τρέ­πει στους υπουρ­γούς να μη βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με τη Δικαιο­σύ­νη με τους ίδιους όρους που ισχύ­ουν για τους άλλους πολίτες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο