Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα

Γρά­φει ο 2310net //

Ο ένας θέλει να φαί­νε­ται ψηλό­τε­ρος. Ο άλλος δια­μαρ­τύ­ρε­ται για­τί ο αντί­πα­λός του φαί­νε­ται ψηλότερος.

Ο άλλος πάει στο Νομι­σμα­το­κο­πείο να αλλά­ξει το νόμι­σμα με το οποίο θα μετρά­με εμείς τη φτώ­χεια μας και το κεφά­λαιο τα ψηλό­τε­ρα κέρ­δη του.

Η άλλη λες και ξύπνη­σε από κώμα μετά από 10 χρό­νια θέλει να σηκώ­σει ψηλό­τε­ρα τον πρά­σι­νο ήλιο

Ο άλλος σπέρ­νει φρι­κια­στι­κό, ναζι­στι­κό μίσος στρώ­νο­ντας τον δρό­μο για τους εφο­πλι­στές να συνε­χί­σουν να σηκώ­νουν­ψη­λό­τε­ρα το πατριω­τι­κό λάβα­ρο της κερ­δο­φο­ρί­ας τους

Ο άλλος επι­στρα­τεύ­ει όλο του το σόι για να τα βάλει με τα σόγια των πολιτικών

Ο άλλος πάλι, είναι η νέα, ύπου­λη και καλ­λω­πι­σμέ­νη εκδο­χή της πιο παλιάς ιστο­ρί­ας, αυτής της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο, ενί­ο­τε από κατα­σκευα­στή ή κανα­λάρ­χη, πάντως θέλει σίγου­ρα τα διό­δια ψηλότερα.

Το ζητού­με­νο των εκλο­γών είναι να σηκω­θεί ο λαός λίγο ψηλό­τε­ρα. Λίγο ψηλότερα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο