Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παιχνίδια πολέμου _Μ.Ζαχάροβα: “Αγοράστε στην Α.Μπέρμποκ έναν χάρτη, ένα βιβλίο ιστορίας και τσίχλες για να λέει λιγότερες ανοησίες”

Ενώ το ματο­κύ­λι­σμα των λαών στην Ουκρα­νία καλά κρα­τεί _θυμίζουμε πω ξεκί­νη­σε –τυπι­κά 24 Φεβρουα­ρί­ου 2022 ήδη 365+31+7 …403+ μέρες και η “ωραία της ημέ­ρα” εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπΕξ Μαρία Ζαχά­ρο­βα, με δήλω­σή της, απά­ντη­σε με bubble gums στα σχό­λια της Γερ­μα­νί­δας ομο­λό­γου της Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ “περί επι­θυ­μί­ας του Ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν να σύρει το ΝΑΤΟ σε σύγκρου­ση”, συστή­νο­ντας της “να αγο­ρά­σει έναν χάρ­τη και ένα βιβλίο ιστορίας”.

Γερ­μα­νία: Η Μπέρ­μποκ δηλώ­νει απο­γοη­τευ­μέ­νη που οι κυρώ­σεις ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας δεν είχαν το ανα­με­νό­με­νο αποτέλεσμα

«Θα ήθε­λα να ρωτή­σω την Α.Μπέρμποκ: δεν γνω­ρί­ζει ότι δεν ήταν ρωσι­κές βάσεις που περιέ­βα­λαν τις χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά ότι το ΝΑΤΟ επε­κτει­νό­ταν ανα­το­λι­κά κατά μήκος της περι­μέ­τρου της Ρωσί­ας; Αγο­ρά­στε στην Ανα­λέ­να έναν χάρ­τη, ένα βιβλίο ιστο­ρί­ας και τσί­χλες για να λέει λιγό­τε­ρες ανοη­σί­ες», τόνι­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά _αυτά σε συνέ­ντευ­ξή της στις εφη­με­ρί­δες του ομί­λου Funke ότι «ο στό­χος του Β.Πούτιν ήταν και παρα­μέ­νει να κατα­στρέ­ψει την Ουκρα­νί­ας ως κυρί­αρ­χη ελεύ­θε­ρη χώρα και να σύρει το ΝΑΤΟ στον πόλε­μο».

Κατά τη γνώ­μη της, εάν ο Ρώσος ηγέ­της νική­σει, η ασφά­λεια στην Ευρώ­πη και η διε­θνής τάξη «θα απει­λη­θούν». Από την άλλη, ο επι­κε­φα­λής της Στρα­τιω­τι­κής Επι­τρο­πής της Βορειο­α­τλα­ντι­κής Συμ­μα­χί­ας, Rob Bauer, σημεί­ω­σε ότι η Ρωσία δεν απο­τε­λεί άμε­ση απει­λή για τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Όπως είπε ο Πού­τιν σε συνέ­ντευ­ξή του στον Αμε­ρι­κα­νό δημο­σιο­γρά­φο Tacker Carlson, η Ρωσία δεν πρό­κει­ται να επι­τε­θεί στις χώρες της Βορειο­α­τλα­ντι­κής Συμ­μα­χί­ας, αφού δεν έχει νόη­μα να το κάνει.

Μόσχα: Μόνο η συν­θη­κο­λό­γη­ση του Κιέ­βου θα βάλει τέλος στον πόλεμο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο