Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανδημία: ΣΚΛΗΡΟ βίντεο — Σενάριο/Σκηνοθεσία: Ελληνική Κυβέρνηση

Τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης στη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας και την υπο­κρι­σία των κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών περι­γρά­φει το «σκλη­ρό» μα εξαι­ρε­τι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νο βίντεο — ρεπορ­τάζ του συνα­δέλ­φου δημο­σιο­γρά­φου Δημή­τρη Παναγούλη.

“Ελλά­δα | Δεκέμ­βριος 2021 [Τελευ­ταία Πράξη]”
🎬 Σενάριο/Σκηνοθεσία: Ελλη­νι­κή Κυβέρνηση
❌ Καταλ­λη­λό­τη­τα: «Ακα­τάλ­λη­λο — Απα­ραί­τη­τη η λαϊ­κή συναίνεση»
📋 Επι­μέ­λεια: Δημή­τρης Παναγούλης

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο