Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες εξετάσεις: Βατά τα θέματα στα Αρχαία, απαιτητικά σε Βιολογία και Μαθηματικά

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Χωρίς εκπλή­ξεις ήταν τα θέμα­τα των Αρχαί­ων, πολύ απαι­τη­τι­κά στη Βιο­λο­γία και απαι­τη­τι­κά, μεν, αλλά ευκο­λό­τε­ρα από προη­γού­με­νη χρο­νιά, τα θέμα­τα των Μαθη­μα­τι­κών, κατά τη σημε­ρι­νή, δεύ­τε­ρη ημέ­ρα Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων των υπο­ψη­φί­ων των ΓΕΛ.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, όσον αφο­ρά την εξέ­τα­ση των Αρχαί­ων Ελλη­νι­κών (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τα θέμα­τα χαρα­κτη­ρί­ζο­νται σε γενι­κές γραμ­μές βατά και κατα­νοη­τά, χωρίς να κρύ­βουν εκπλή­ξεις. Όπως ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θανά­σης Σταυ­ρια­νό­που­λος, φιλό­λο­γος του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου του δήμου Αγί­ου Δημη­τρί­ου, στο διδαγ­μέ­νο κεί­με­νο ήταν σχε­τι­κά ανα­με­νό­με­νο να «αντι­με­τω­πί­σουν» οι υπο­ψή­φιοι τον Αρι­στο­τέ­λη. «Ίσως περι­μέ­να­με περισ­σό­τε­ρο τα Ηθι­κά Νικο­μά­χεια από τα Πολι­τι­κά, αλλά περι­μέ­να­με Αρι­στο­τέ­λη», σημεί­ω­σε. Όπως είπε, οι ενό­τη­τες ήταν εύκο­λα προ­σεγ­γί­σι­μες, χωρίς κάτι δυσ­νό­η­το για τους υπο­ψή­φιους. Ειδι­κό­τε­ρα για το θέμα Α1β, ο κ. Σταυ­ρια­νό­που­λος σημεί­ω­σε ότι απο­τέ­λε­σε ενδια­φέ­ρου­σα προ­σέγ­γι­ση εξέ­τα­σης η επι­λο­γή των εξε­τα­στών, που «ξεφεύ­γει» από τα συνη­θι­σμέ­να, χωρίς ωστό­σο να απο­τε­λεί κάτι ιδιαί­τε­ρα δύσκολο.

Ως προς το αδί­δα­κτο κεί­με­νο, οι υπο­ψή­φιοι κλή­θη­καν να μετα­φρά­σουν ένα από­σπα­σμα από τον «Θεά­γη» του Πλά­τω­να. «Σχε­τι­κά εύκο­λο και κατα­νοη­τό» χαρα­κτή­ρι­σε το από­σπα­σμα ο κ. Σταυ­ρια­νό­που­λος, ωστό­σο τόνι­σε ότι ενεί­χε δυσκο­λί­ες στη μετά­φρα­ση, κάτι που ανα­μέ­νε­ται να κάνει τη δια­φο­ρά στην τελι­κή βαθ­μο­λό­γη­ση. Δεδο­μέ­νου ότι φέτος η μετά­φρα­ση βαθ­μο­λο­γεί­ται με περισ­σό­τε­ρες μονά­δες, από εκεί θα εξαρ­τη­θεί το πόσο θα δια­φο­ρο­ποι­η­θούν οι τελι­κές βαθ­μο­λο­γί­ες των υποψηφίων.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Σχε­τι­κά με το μάθη­μα της Βιο­λο­γί­ας (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Υγεί­ας), τα θέμα­τα χαρα­κτη­ρί­ζο­νται αρκε­τά απαι­τη­τι­κά. «Σε γενι­κές γραμ­μές κάλυ­πταν μεγά­λο μέρος ‑αν όχι ολό­κλη­ρη- την ύλη και ήταν, για ακό­μα μία χρο­νιά, για πολύ καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νους», ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γρη­γό­ρης Βαν­δώ­ρος, βιο­λό­γος επί­σης στο Κοι­νω­νι­κό Φρο­ντι­στή­ριο του Δήμου Αγ. Δημη­τρί­ου. Τα θέμα­τα της ενό­τη­τας Α, όπως είπε είχαν βαθ­μό προ­ο­δευ­τι­κής δυσκο­λί­ας, ενώ η ενό­τη­τα Β απαι­τού­σε πολύ καλή κατα­νό­η­ση των βασι­κών αρχών της επι­στή­μης της Βιο­λο­γί­ας, ενώ οι ενό­τη­τες Γ και Δ κάλυ­πταν σχε­δόν όλη την έκτα­ση της ύλης. «Γενι­κά, τα θέμα­τα απαι­τού­σαν πολύ καλή προ­ε­τοι­μα­σία, καλή συν­δυα­στι­κή σκέ­ψη, καθώς έπρε­πε ο υπο­ψή­φιος να συν­δυά­σει και την απο­μνη­μό­νευ­ση και την αξιο­λό­γη­ση των δεδο­μέ­νων, αλλά και καλή δια­χεί­ρι­ση χρό­νου, προ­κει­μέ­νου να απα­ντή­σει επαρ­κώς σε όλα τα θέματα».

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Τέλος, ανα­φο­ρι­κά με τα Μαθη­μα­τι­κά (Ομά­δες Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής), τα θέμα­τα, σύμ­φω­να με τον Χανή Θεο­φά­νη, μαθη­μα­τι­κό στο Κοι­νω­νι­κό Φρο­ντι­στή­ριο του Δήμου Αγ. Δημη­τρί­ου, ήταν ευκο­λό­τε­ρα, πιο κατα­νοη­τά και χωρίς ακρό­τη­τες, σε σχέ­ση με προη­γού­με­νες χρο­νιές. «Ωστό­σο, πρέ­πει να λάβου­με υπό­ψη ότι οι σημε­ρι­νοί υπο­ψή­φιοι είναι μαθη­τές που στην Α’ λυκεί­ου “αντι­με­τώ­πι­σαν” την παν­δη­μία και έχουν φτά­σει με αρκε­τά βασι­κά κενά στην Γ’ λυκεί­ου», είπε, «έτσι, τα θέμα­τα ήταν απαι­τη­τι­κά για μεγά­λη μερί­δα των υποψηφίων».

«Τα θέμα­τα δεν ξέφυ­γαν από τη λογι­κή που έχουν τα θέμα­τα τα τελευ­ταία χρό­νια. Οι θεω­ρί­ες ήταν εύκο­λα προ­σεγ­γί­σι­μες, ωστό­σο έλει­πε η δια­βάθ­μι­ση της δυσκο­λί­ας. Γενι­κά, χρεια­ζό­ταν αυξη­μέ­νη γνώ­ση της θεω­ρί­ας και καλή μαθη­μα­τι­κή ικα­νό­τη­τα. Τα θέμα­τα Γ4 και Δ3 θα δυσκο­λέ­ψουν πολύ τους υπο­ψή­φιους, ενώ το Δ4 λίγοι θα το γρά­ψουν», επεσήμανε.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ MAUHMATIKA 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Σημειώ­νε­ται ότι η επό­με­νη ημέ­ρα Πανελ­λα­δι­κών για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ είναι η Πέμ­πτη 8 Ιου­νί­ου. Οι υπο­ψή­φιοι θα εξε­τα­στούν στα Λατι­νι­κά (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Χημεία (Ομά­δες Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Πλη­ρο­φο­ρι­κή Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής).

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο