Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες εξετάσεις Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε Μαθηματικά, Βιολογία και Αρχαία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Σε τρία μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα, Τρί­τη, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, «ανοί­γο­ντας» έτσι τη δεύ­τε­ρη εβδο­μά­δα των Πανελ­λα­δι­κών Εξετάσεων.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών εξε­τά­ζο­νται στα Αρχαία Ελλη­νι­κά, οι υπο­ψή­φιοι των Ομά­δων Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής εξε­τά­ζο­νται στα Μαθη­μα­τι­κά και οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού των Σπου­δών Υγεί­ας εξε­τά­ζο­νται στη Βιολογία.

Επι­πλέ­ον, αύριο, Τετάρ­τη 7 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ θα αρχί­σουν τις εξε­τά­σεις των μαθη­μά­των ειδι­κό­τη­τας. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, θα εξε­τα­στούν στα μαθή­μα­τα: Ανα­το­μία-Φυσιο­λο­γία ΙΙ, Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας, Δίκτυα Υπο­λο­γι­στών και Αρχές Βιο­λο­γι­κής Γεωργίας.

Δεί­τε τα θέμα­τα στα οποία εξε­τά­στη­καν οι μαθη­τές και λίγο αργό­τε­ρα και τις απαντήσεις

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ MAUHMATIKA 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο