Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παράταση περιοριστικών μέτρων σε Δ. Αττική και Κοζάνη έως 30/12

Παρα­τεί­νο­νται μέχρι την Τετάρ­τη 30/12 στις 6 πμ, τα πρό­σθε­τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα στους τρεις δήμους της Δυτι­κής Αττι­κής (Δήμο Ασπρο­πύρ­γου, Δήμο Ελευ­σί­νας και Δήμο Μάν­δρας-Ειδυλ­λί­ας), καθώς και στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Κοζά­νης, λόγω του έντο­νου επι­δη­μο­λιο­γι­κού φορ­τί­ου, κατό­πιν έκτα­κτης σύσκε­ψης της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Προ­στα­σί­ας Δημό­σιας Υγεί­ας Ένα­ντι Κορο­νοϊ­ού Covid-19. Η ομό­φω­νη αυτή από­φα­ση, όπως ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, βασί­στη­κε από­λυ­τα στα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να και κυρί­ως στο γεγο­νός ότι ο αριθ­μός των ενερ­γών κρου­σμά­των στις περιο­χές αυτές παρα­μέ­νει υψηλός.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, στις 17 Δεκεμ­βρί­ου (ημέ­ρα έναρ­ξης των πρό­σθε­των περιο­ρι­στι­κών μέτρων) στο Δήμο Ασπρο­πύρ­γου υπήρ­χαν 166 ενερ­γά κρού­σμα­τα, στο Δήμο Ελευ­σί­νας 65 ενερ­γά κρού­σμα­τα και στο Δήμο Μάν­δρας-Ειδυλ­λί­ας 30 ενερ­γά κρού­σμα­τα, ενώ μέχρι και χθες βρά­δυ ο αριθ­μός των ενερ­γών κρου­σμά­των βρι­σκό­ταν στα 178, 77 και 27 αντίστοιχα.

Σε συνέ­χεια της από­φα­σης της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Προ­στα­σί­ας Δημό­σιας Υγεί­ας Ένα­ντι Κορο­νοϊ­ού Covid-19, ο καθη­γη­τής του Τμή­μα­τος Υγιει­νής και Επι­δη­μιο­λο­γί­ας της Ιατρι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επι­τρο­πής των Εμπει­ρο­γνώ­μων, Γκί­κας Μαγιορ­κί­νης δήλω­σε: «Η επι­δη­μιο­λο­γι­κή κατά­στα­ση στη Δυτι­κή Αττι­κή παρα­μέ­νει ανη­συ­χη­τι­κή, όπως προ­κύ­πτει από την ανά­λυ­ση των επι­μέ­ρους επι­δη­μιο­λο­γι­κών δει­κτών. Καταρ­χήν, παρα­τη­ρή­θη­κε αύξη­ση των δια­γνώ­σε­ων εντός της τελευ­ταί­ας εβδο­μά­δας στις περιο­χές Ασπρο­πύρ­γου και Ελευ­σί­νας, ενώ στην περιο­χή της Μάν­δρας υπήρ­ξε ορια­κή πτώ­ση, αλλά με υψη­λό­τε­ρη νοση­ρό­τη­τα λόγω υψη­λό­τε­ρης μέσης ηλι­κί­ας», ενώ προ­σέ­θε­σε ότι «συνο­λι­κά ο αριθ­μός των ενερ­γών κρου­σμά­των στην ευρύ­τε­ρη Δυτι­κή Αττι­κή παρέ­μει­νε στα­θε­ρός, ενώ ο δεί­κτης Rt δεν έχει υπο­χω­ρή­σει κάτω του 1». «Όλα αυτά τα στοι­χεία συνη­γο­ρούν στο ότι η συρ­ρί­κνω­ση του επι­δη­μιο­λο­γι­κού φορ­τί­ου στην περιο­χή απαι­τεί χρο­νι­κή παρά­τα­ση των μέτρων», κατέ­λη­ξε ο κ. Μαγιορκίνης.

Η από­φα­ση για παρά­τα­ση των πρό­σθε­των περιο­ρι­στι­κών μέτρων για την Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Κοζά­νης, ήταν κι αυτή ομό­φω­νη μετά από εισή­γη­ση της Επι­τρο­πής των Εμπει­ρο­γνω­μό­νων, καθώς όπως τονί­ζε­ται στην ανα­κοί­νω­ση, το επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο στην περιο­χή παρα­μέ­νει σε υψη­λά επί­πε­δα, παρά τη μικρή μεί­ω­ση των ενερ­γών κρου­σμά­των. Έως χθες στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Κοζά­νης τα ενερ­γά κρού­σμα­τα ήταν 313, με 49 από αυτούς να νοση­λεύ­ο­νται και ο μέσος όρος ηλι­κί­ας να είναι στα 52,78 έτη. Από την ιχνη­λά­τη­ση των επα­φών προ­κύ­πτουν 714 στε­νές επα­φές υψη­λού κιν­δύ­νου (high risk), οι οποί­ες βρί­σκο­νται ήδη σε κατ’ οίκον προ­σω­ρι­νό περιο­ρι­σμό. Από τα 313 κρού­σμα­τα, τα 152 βρί­σκο­νται στο Δήμο Κοζά­νης, τα 115 στο Δήμο Εορ­δαί­ας, τα 35 στο Δήμο Βοΐ­ου, τα 8 στο Δήμο Σερ­βί­ων και τα 3 στο Δήμο Βελ­βε­ντού. Επί­σης, ενη­με­ρω­τι­κά επι­ση­μαί­νε­ται ότι το 79,83% των ενερ­γών αυτών κρου­σμά­των είναι με κύρια ή δευ­τε­ρεύ­ο­ντα συμ­πτώ­μα­τα, 51,68% στην πρώ­τη περί­πτω­ση και 28,15% στη δεύτερη.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο