Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραιτήθηκε από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ο Γ. Δραγασάκης, διαφωνεί με τη νέα ηγεσία

Την παραί­τη­σή του από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ανα­κοί­νω­σε με επι­στο­λή του ο Γιάν­νης Δρα­γα­σά­κης δια­φω­νώ­ντας με την πορεία του κόμ­μα­τος, ενώ δηλώ­νει ότι παρα­μέ­νει μέλος του.

Ανα­φέ­ρει πως «η πλή­ρης δια­φω­νία μου με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπό τη νέα ηγε­σία δεν μου επι­τρέ­πει να παρα­μέ­νω μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής». «Όσο διαρ­κεί η παρού­σα κατά­στα­ση δεν επι­θυ­μώ να συμ­με­τέ­χω σε κανέ­να θεσμι­κό όργα­νο, σε θεσμι­κή κομ­μα­τι­κή λει­τουρ­γία ή δημό­σια εκπρο­σώ­πη­ση του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ».

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο