Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περισσότεροι από τους μισούς Ουκρανούς έχουν απομακρυνθεί από το Azovstal

Περισ­σό­τε­ροι από τους μισούς ουκρα­νούς του φασι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ, οι οποί­οι κρύ­βο­νται μέσα στο εργο­στά­σιο χάλυ­βα Αζοφ­στάλ της Μαριού­πο­λης, έχουν απο­μα­κρυν­θεί, μετέ­δω­σε σήμε­ρα το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS επι­κα­λού­με­νο τον ηγέ­τη των φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών που ελέγ­χουν την περιο­χή, τον Ντέ­νις Πουσίλιν.

Δεν είναι ακό­μη σαφές σε πόσους μαχη­τές ανα­φε­ρό­ταν ο Που­σί­λιν και το Ρόι­τερς δεν ήταν σε θέση να επι­βε­βαιώ­σει άμε­σα τον ισχυ­ρι­σμό του.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι 771 ουκρα­νοί  παρα­δό­θη­καν κατά το τελευ­ταίο 24ωρο από τη χαλυ­βουρ­γία Αζοφ­στάλ στη Μαριού­πο­λη, ανε­βά­ζο­ντας σε 1.730 το συνο­λι­κό αριθ­μό των ουκρα­νών  που έχουν παρα­δο­θεί από τη Δευ­τέ­ρα, μετέ­δω­σε το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA.

Το υπουρ­γείο ανα­κοί­νω­σε πως 80 απ’ αυτούς είναι τραυματίες.

Εκα­το­ντά­δες ουκρα­νοί μέλη του φασι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ κυρί­ως, έχουν παρα­δο­θεί βγαί­νο­ντας από το λαβύ­ριν­θο των μπούν­κερ και των σηράγ­γων που υπάρ­χει κάτω από το εργο­στά­σιο, αν και η Μόσχα και το Κίε­βο έχουν δώσει δια­φο­ρε­τι­κές εκτι­μή­σεις για τους αριθμούς.

Η Διε­θνής επι­τρο­πή του Ερυ­θρού Σταυ­ρού (ΔΕΕΣ) ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως έχει αρχί­σει την κατα­γρα­φή εκα­το­ντά­δων αιχ­μα­λώ­των πολέ­μου από το Αζοφστάλ.

Η ΔΕΕΣ ανα­φέ­ρει σε δήλω­σή της πως η επι­χεί­ρη­ση για την παρα­κο­λού­θη­ση των μαχη­τών που εγκα­τα­λεί­πουν το εργο­στά­σιο, των τραυ­μα­τιών περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων, άρχι­σε την Τρί­τη και συνε­χί­ζε­ται σήμερα.

Στο πλαί­σιο της δια­δι­κα­σί­ας αυτής, η ΔΕΕΣ κατα­γρά­φει πλη­ρο­φο­ρί­ες από τα άτο­μα ώστε να παρα­κο­λου­θεί αυτούς που έχουν αιχμαλωτιστεί.

Η ΔΕΕΣ προ­σθέ­τει πως δεν μετα­φέ­ρει αυτή τους αιχ­μα­λώ­τους στα μέρη στα οποία κρατούνται.

Στο Azovstal παραμένουν υψηλόβαθμοι Ουκρανοί διοικητές

Οχυ­ρω­μέ­νοι στον λαβύ­ριν­θο στο­ών και κατα­φυ­γί­ων στη χαλυ­βουρ­γία Azovstal φέρο­νται να παρα­μέ­νουν υψη­λό­βαθ­μοι Ουκρα­νοί διοι­κη­τές, δίχως να είναι σαφές εάν θα εγκα­τα­λεί­ψουν το εργο­στά­σιο ή θα δώσουν μία ύστα­τη μάχη απέ­να­ντι στον ρωσι­κό στρα­τό. Εξί­σου αβέ­βαιη παρα­μέ­νει η τύχη των σχε­δόν 1.000 μαχη­τών που παρα­δό­θη­καν στη χαλυ­βουρ­γία της Μαριού­πο­λης και έχουν οδη­γη­θεί σε ρωσο­κρα­τού­με­νες περιο­χές της Ουκρανίας.

Ο επι­κε­φα­λής της αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σας «λαϊ­κής δημο­κρα­τί­ας» του Ντο­νέ­τσκ, Ντέ­νις Που­σί­λιν, δήλω­σε την Τετάρ­τη ότι επί του παρό­ντος δεν βρί­σκο­νται ανώ­τα­τοι διοι­κη­τές μετα­ξύ των μαχη­τών που έχουν παρα­δο­θεί στη χαλυβουργία.

«Δεν υπάρ­χουν διοι­κη­τές στο ανώ­τα­το επί­πε­δο [μετα­ξύ αυτών που παρα­δό­θη­καν]. Δεν έχουν φύγει. Αυτή είναι η κατά­στα­ση έως τώρα» είπε ο Ντέ­νις Που­σί­λιν, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων του Ντο­νέ­τσκ, DAN.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο