Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος είναι ο μπουρλοτιέρης του πλανήτη;

Η έγκρι­ση ενός νέου πακέ­του οικο­νο­μι­κής βοή­θειας σε Ουκρα­νία, Ισρα­ήλ και Ταϊ­βάν από το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο δεί­χνει ποιος είναι ο μπουρ­λο­τιέ­ρης του πλα­νή­τη, που οδη­γεί την κούρ­σα των αντα­γω­νι­σμών και σπρώ­χνει σε γενι­κευ­μέ­νη ανά­φλε­ξη. Μπρο­στά στην απει­λή να χάσουν την πρω­το­κα­θε­δρία στο παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα, οι ΗΠΑ στη­ρί­ζουν οικο­νο­μι­κά και στρα­τιω­τι­κά τις δυνά­μεις εκεί­νες που είτε παί­ζουν ρόλο εμπρο­σθο­φυ­λα­κής της πολι­τι­κής τους σε κρί­σι­μα σημεία του πλα­νή­τη, είτε προ­κα­λούν φθο­ρά στα αντί­πα­λα ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρα­τό­πε­δα, δηλα­δή στη Ρωσία και στην Κίνα. Ο ρόλος του Ισρα­ήλ στη Μέση Ανα­το­λή είναι καθο­ρι­στι­κός για τα αμε­ρι­κα­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και κυρί­ως για την ανά­σχε­ση της Κίνας, που κυριαρ­χεί ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο στην Κεντρο­δυ­τι­κή Ασία αλλά και στα περά­σμα­τα του Ινδο-Ειρη­νι­κού. Η σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία αντι­με­τω­πί­ζε­ται ως πόλε­μος φθο­ράς της Ρωσί­ας και μεγα­λύ­τε­ρης «συσπεί­ρω­σης» των Ευρω­παί­ων συμ­μά­χων γύρω από τις ΗΠΑ, επει­δή απει­λεί­ται άμε­σα και η δική τους «ασφά­λεια». Και, βέβαια, η Ταϊ­βάν είναι το μόνι­μο «ξίφος» στα πλευ­ρά της Κίνας, που οι ΗΠΑ το «στρί­βουν» κατά τα συμ­φέ­ρο­ντά τους, προ­κα­λώ­ντας αντι­δρά­σεις που δεν είναι δύσκο­λο να οδη­γή­σουν σε έκρη­ξη στην περιο­χή. Από κάθε άπο­ψη, λοι­πόν, η αύξη­ση των κον­δυ­λί­ων από τις ΗΠΑ γι’ αυτούς τους τρεις συμ­μά­χους τους ρίχνει λάδι στη φωτιά των πολέ­μων και φέρ­νει πιο κοντά την ανά­φλε­ξη. Τα εγκλη­μα­τι­κά αυτά σχέ­δια και η εμπλο­κή της χώρας μας πρέ­πει να απα­ντη­θούν με σθέ­νος και στις ευρω­ε­κλο­γές. Με ακό­μα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ, με κατα­δί­κη της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των, που στη­ρί­ζουν τις απο­φά­σεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και εξω­ρα­ΐ­ζουν την ΕΕ του πολέμου.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο