Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Νέα δομή που δεν λύνει το πρόβλημα της προστασίας της ζωής του λαού

«Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” και το ΚΚΕ δεν θεω­ρούν ότι το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης θα δώσει λύση στο πρό­βλη­μα της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας. Πολι­τι­κή προ­στα­σί­ας της ανθρώ­πι­νης ζωής και της λαϊ­κής περιου­σί­ας από τους κιν­δύ­νους από και­ρι­κά — φυσι­κά φαι­νό­με­να, άλλους κιν­δύ­νους (βιο­μη­χα­νι­κά ατυ­χή­μα­τα, μόλυν­ση του περι­βάλ­λο­ντος) και καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος οργά­νω­σης της κοι­νω­νί­ας δεν μπο­ρούν να συνυ­πάρ­ξουν, για­τί κρι­τή­ριο του καπι­τα­λι­στι­κού τρό­που οργά­νω­σης της κοι­νω­νί­ας είναι το κέρ­δος, που οδη­γεί όχι μόνο στην έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων, αλλά και στο να θυσιά­ζε­ται η ανθρώ­πι­νη ζωή γι’ αυτό, είτε από τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να, είτε από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέμους».

Τα παρα­πά­νω υπο­γράμ­μι­σε, μετα­ξύ άλλων, ο Τάσος Τσια­πλές, μέλος του ΔΣ της ΕΝΠΕ με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», στη συνε­δρί­α­ση του ΔΣ της Ενω­σης Περι­φε­ρειών Ελλά­δας την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, όπου ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Ν. Χαρ­δα­λιάς, παρου­σί­α­σε το σχε­τι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρνησης.

Κατά τον Ν. Χαρ­δα­λιά, στο νομο­σχέ­διο, που βρί­σκε­ται σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση, ανα­βαθ­μί­ζο­νται ο θεσμός της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και ο ρόλος της Τοπι­κής Διοί­κη­σης μέσω μίας κάθε­της πλέ­ον δομής με 4 άξο­νες (πρό­λη­ψη, ετοι­μό­τη­τα, δρά­ση, απο­κα­τά­στα­ση) στα πρό­τυ­πα χωρών όπως η «Fema» των ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό θα ορι­στεί εθνι­κός διοι­κη­τής, ο οποί­ος θα είναι αυτός που θα «συν­δέ­ει» τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας με τις Περι­φέ­ρειες μέσω των 13 περι­φε­ρεια­κών διοι­κη­τών και θα ενη­με­ρώ­νει το help desk της Γραμ­μα­τεί­ας για όλα τα ζητή­μα­τα που προ­κύ­πτουν και χρή­ζουν άμε­σης επί­λυ­σης. Ο Νίκος Χαρ­δα­λιάς προ­α­νήγ­γει­λε ακό­μη τη δημιουρ­γία 13 σύγ­χρο­νων τεχνο­λο­γι­κά περι­φε­ρεια­κών κέντρων και μίας επι­τε­λι­κής δομής. Προ­βλέ­πε­ται δε η κήρυ­ξη Ειδι­κής Κινη­το­ποί­η­σης Επα­πει­λού­με­νης Κατα­στρο­φής με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της Περι­φέ­ρειας, όπου θα προ­χω­ρούν τα θέμα­τα αδειο­δο­τή­σε­ων, χρη­μα­το­δο­τή­σε­ων και μελε­τών, θεσμο­θε­τεί­ται η Επι­τρο­πή Εκτί­μη­σης Κιν­δύ­νου με εκπρο­σώ­πους των φορέ­ων και των αρμό­διων υπη­ρε­σιών που θα αξιο­λο­γεί αν ένα έργο μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί κατε­πεί­γον και θα αδειο­δο­τεί­ται εντός 90 ημε­ρών από τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προστασίας.

Οπως υπο­γράμ­μι­σε ο Τ. Τσια­πλές, «αυτό που προ­ω­θεί­ται είναι μια νέα δομή — που με πρό­σχη­μα τη δια­κρι­τή κατα­νο­μή ευθυ­νών και αρμο­διο­τή­των — μετα­φέ­ρει βασι­κές ευθύ­νες αυτού του κρί­σι­μου αντι­κει­μέ­νου (σε επί­πε­δο σχε­δια­σμού — αντι­με­τώ­πι­σης) σε Περι­φέ­ρειες και δήμους, ενώ που­θε­νά δεν δια­σφα­λί­ζει το ανα­γκαίο προ­σω­πι­κό και τους πόρους που χρειά­ζο­νται για να λει­τουρ­γή­σουν στοι­χειω­δώς οι υπη­ρε­σί­ες που δημιουρ­γού­νται, είτε στις Περι­φέ­ρειες είτε στους δήμους, για να μπο­ρούν να κατα­θέ­σουν και πολύ περισ­σό­τε­ρο να υπο­στη­ρί­ξουν επι­χει­ρη­σια­κά σχέ­δια Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας που τους ανα­τί­θε­νται (…)».

«Ετσι, δομές Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, αντι­πλημ­μυ­ρι­κή, αντι­πυ­ρι­κή, αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση παρα­μέ­νουν ακά­λυ­πτες επι­τα­γές και μόνι­μα ζητού­με­νο, ζητή­μα­τα που τα φέρ­νουν στην επι­φά­νεια τα τρα­γι­κά γεγο­νό­τα, τα ανθρώ­πι­να θύμα­τα και οι κατα­στρο­φές, όπως αυτές τις μέρες. Οι πιστώ­σεις του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων του ΥΠΕΣ που χρη­μα­το­δο­τούν δρά­σεις στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση για πρό­λη­ψη και αντι­με­τώ­πι­ση ζημιών/καταστροφών που προ­κα­λού­νται από και­ρι­κά φαι­νό­με­να, αλλά και κοι­νω­νι­κές υπο­δο­μές π.χ. “Φιλό­δη­μος” Ι και ΙΙ, λει­τουρ­γία ΚΕΠ, εμπε­ριέ­χο­νται ως μέρος στο ποσό των 212 εκατ. ευρώ για το 2020. Ποσό όμως που θα στη­ρί­ξει, όπως ανα­φέ­ρει η ειση­γη­τι­κή έκθε­ση, και τις δρά­σεις για εκσυγ­χρο­νι­σμό της δημό­σιας διοί­κη­σης, για την ανά­πτυ­ξη της Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης και της δια­πε­ρι­φε­ρεια­κής συνερ­γα­σί­ας. Τα παρα­πά­νω κον­δύ­λια — όταν έχουν προη­γη­θεί τα τρα­γι­κά γεγο­νό­τα στο Μάτι, στη Μάν­δρα, στη Χαλ­κι­δι­κή και είναι μόνι­μα στο προ­σκή­νιο οι πλημ­μύ­ρες τον χει­μώ­να και το καλο­καί­ρι οι πυρ­κα­γιές ανά τη χώρα, όταν το 80% των δημό­σιων κτι­ρί­ων και των σχο­λεί­ων παρα­μέ­νουν ανέ­λεγ­κτα — είναι πρό­κλη­ση για το λαό, τις ανά­γκες του, για την προ­στα­σία της ζωής και της περιου­σί­ας του».

Κατα­λή­γο­ντας ο Τ. Τσια­πλές ανέ­φε­ρε ότι «εμείς αγω­νι­ζό­μα­στε και καλού­με και το λαό να διεκ­δι­κή­σει μαζί μας σχε­δια­σμό και υλο­ποί­η­ση, με πλή­ρη κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, σε κεντρι­κό, περι­φε­ρεια­κό και τοπι­κό επί­πε­δο, έργων υπο­δο­μής και μηχα­νι­σμών δημό­σιας προ­στα­σί­ας από πλημ­μύ­ρες, πυρ­κα­γιές, σει­σμούς, βιο­μη­χα­νι­κά ατυ­χή­μα­τα, με στε­λέ­χω­ση με μόνι­μο προ­σω­πι­κό πλή­ρους απα­σχό­λη­σης και εξο­πλι­σμό, κόντρα στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται δια­χρο­νι­κά από όλες τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις, τις περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές αρχές που στη­ρί­ζο­νται από όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο