Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Οι δράστες του μακελειού στη Μόσχα πληρώθηκαν από «Ουκρανούς εθνικιστές»

Η Ρωσι­κή Ανα­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ανα­κά­λυ­ψε απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που δεί­χνουν ότι οι ένο­πλοι που σκό­τω­σαν περισ­σό­τε­ρους από 140 ανθρώ­πους στην επί­θε­ση σε αίθου­σα συναυ­λιών την Παρα­σκευή στην Μόσχα συν­δέ­ο­νται με «Ουκρα­νούς εθνικιστές». 

Στην ανα­κοί­νω­ση, η κρα­τι­κή Επι­τρο­πή ανα­φέ­ρει για πρώ­τη φορά ότι ανα­κά­λυ­ψε απο­δεί­ξεις για ουκρα­νι­κή σύν­δε­ση. Αν και περιέ­γρα­ψε τον χαρα­κτή­ρα των εικα­ζό­με­νων απο­δει­κτι­κών στοι­χεί­ων, δεν τα έδω­σε στη δημοσιότητα.

«Ως απο­τέ­λε­σμα της συνερ­γα­σί­ας με κρα­τού­με­νους τρο­μο­κρά­τες, της μελέ­της τεχνι­κών συσκευών που κατα­σχέ­θη­καν από αυτούς και της ανά­λυ­σης πλη­ρο­φο­ριών για οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές, λήφθη­καν απο­δει­κτι­κά στοι­χεία για τη σύν­δε­σή τους με Ουκρα­νούς εθνι­κι­στές», υπο­γραμ­μί­ζει η ανακοίνωση.

Σύμ­φω­να με την Ρωσι­κή Ανα­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή οι δρά­στες είχαν λάβει σημα­ντι­κά ποσά σε μετρη­τά και κρυ­πτο­νο­μί­σμα­τα από την Ουκρα­νία και ότι ένας άλλος ύπο­πτος που εμπλέ­κε­ται στη χρη­μα­το­δό­τη­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας τελεί υπό κράτηση.

Έντε­κα άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν το πρώ­το 24ωρο μετά την επί­θε­ση της περα­σμέ­νης Παρα­σκευ­ής και οκτώ από αυτούς, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των τεσ­σά­ρων φερό­με­νων ένο­πλων, έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Επιμένουν να δείχνουν το Ισλαμικό Κράτος οι ΗΠΑ

«Ανοη­σί­ες» χαρα­κτή­ρι­σε ο Λευ­κός Οίκος την ανα­κοί­νω­ση της Ρωσί­ας, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τον ισχυ­ρι­σμό του ότι είναι σαφές πως «ο μονα­δι­κός υπεύ­θυ­νος» είναι το «Ισλα­μι­κό Κράτος».

Κατά την ενη­μέ­ρω­ση των δημο­σιο­γρά­φων, ο εκπρό­σω­πος του Συμ­βου­λί­ου Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας του Λευ­κού Οίκου, Τζον Κίρ­μπι, είπε ότι οι ΗΠΑ είχαν προει­δο­ποι­ή­σει γρα­πτώς τις ρωσι­κές υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας περί μιας επι­κεί­με­νης επί­θε­σης εξτρε­μι­στών. Οι ΗΠΑ προ­σπά­θη­σαν να βοη­θή­σουν να απο­τρα­πεί η επί­θε­ση και η Ρωσία «το ξέρει καλά», πρόσθεσε.

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες δια­βί­βα­σαν στη Ρωσία μόνο μέρος των πλη­ρο­φο­ριών που διέ­θε­ταν για την απει­λή της τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης στη Μόσχα, επει­δή φοβό­ντου­σαν να απο­κα­λύ­ψουν τις πηγές τους, γρά­φει σήμε­ρα η εφη­με­ρί­δα «The New York Times», επι­κα­λού­με­νη πηγές στην αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση. «Οι εχθρι­κές σχέ­σεις μετα­ξύ Ουά­σιγ­κτον και Μόσχας δεν επέ­τρε­ψαν στις ΗΠΑ να τους δια­βι­βά­σουν κάποιες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το σχέ­διο πέραν των ανα­γκαί­ων, επει­δή φοβό­ντου­σαν, ότι οι ρωσι­κές αρχές μπο­ρούν να μάθουν τις πηγές ή τις μεθό­δους κατα­σκο­πεί­ας», γρά­φει η εφημερίδα.

Ο εκπρό­σω­πος τύπου του Ρώσου προ­έ­δρου, Ντμί­τρι Πεσκόφ, κλη­θείς να σχο­λιά­σει το δημο­σί­ευ­μα της αμε­ρι­κα­νι­κής εφη­με­ρί­δας δήλω­σε ότι το Κρεμ­λί­νο δεν γνω­ρί­ζει τίπο­τα για αυτό. Παράλ­λη­λα είπε να αντι­με­τω­πί­ζο­νται τα δημο­σιεύ­μα­τα των New York Times «με μεγά­λη προσοχή».

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο