Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Στους 57 οι νεκροί στους 63 οι τραυματίες από δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο

Ενώ μέχρι νωρίς το πρωί μιλού­σαν για του­λά­χι­στον 52 κατα­με­τρη­μέ­να θύμα­τα +35 αγνο­ού­με­νους από το δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε σε ανθρα­κω­ρυ­χείο της Σιβη­ρί­ας, όπως μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο TASS (βλ. επί­σης komikz.ru και rbc.ru) σε ατύ­χη­μα που απο­τε­λεί τη μεγα­λύ­τε­ρη κατα­στρο­φή στη Ρωσία τα τελευ­ταία 10 χρό­νια, τους  57 έφτα­σαν οι νεκροί εργά­τες και 63 είναι οι τραυ­μα­τί­ες,που δια­κο­μί­στη­καν και νοση­λεύ­ο­νται σε τέσ­σε­ρα νοσο­κο­μεία της Σιβη­ρί­ας, σύμ­φω­να με τον Βιτά­λι Χερά­σκοφ, περι­φε­ρεια­κό υφυ­πουρ­γό Υγείας.

Μετα­ξύ των νεκρών έχα­σαν τη ζωή τους πολ­λοί (του­λά­χι­στον έξι) δια­σώ­στες, που κατέ­βη­καν για να εντο­πί­σουν και να σώσουν 10άδες εργά­τες που παγι­δεύ­τη­καν στις στο­ές όταν το ορυ­χείο γέμι­σε με καπνούς.

Στο ορυ­χείο Listvyazhnaya στη ρωσι­κή πόλη Bilovo (περιο­χή Kemerovo στη Σιβη­ρία), μια διαρ­ροή αερί­ου προ­κά­λε­σε την κατα­στρο­φή, ενώ Περι­φε­ρεια­κή Ερευ­νη­τι­κή Επι­τρο­πή ανέ­φε­ρε ότι τρία άτο­μα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του διευ­θυ­ντή του ορυ­χεί­ου και του ανα­πλη­ρω­τή του, συνε­λή­φθη­σαν ως ύπο­πτοι για παρα­βί­α­ση των κανό­νων βιο­μη­χα­νι­κής ασφάλειας.

Οι ανθρα­κω­ρύ­χοι πνί­γη­καν όταν ο αγω­γός παρο­χής αερι­σμού γέμι­σε με αέριο, ενώ η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση μετέ­δω­σε ότι σημειώ­θη­κε και έκρη­ξη μεθα­νί­ου, σύμ­φω­να με τους εισαγγελείς.

Δεκά­δες έχουν νοση­λευ­τεί, λόγω δηλη­τη­ρί­α­σης ‑τέσ­σε­ρις ήταν σε κρί­σι­μη κατάσταση.
Σύμ­φω­να με το Υπουρ­γείο Εκτά­κτων Κατα­στά­σε­ων, περί­που 285 άτο­μα βρί­σκο­νταν μέσα στο ορυ­χείο όταν ο καπνός εξα­πλώ­θη­κε μέσω του φρε­α­τί­ου εξα­ε­ρι­σμού. Οι αρχές ανέ­φε­ραν ότι 239 άνθρω­ποι έφτα­σαν στην επιφάνεια.

Τριήμερο πένθος έχει κηρυχτεί στο Κεμέροβο.

Η περιο­χή εξό­ρυ­ξης άνθρα­κα του Kemerovo, περί­που 3.500 km (2.200 μίλια) ανα­το­λι­κά της Μόσχας, έχει θανα­τη­φό­ρα ατυ­χή­μα­τα όλα αυτά τα χρόνια.
Το ορυ­χείο Listvyazhnaya είναι μέρος της SDS-Holding, που ανή­κει στην ιδιω­τι­κή Siberian Business Union, ο ιδιο­κτή­της της οποί­ας «δεν σχο­λί­α­σε το γεγονός».

Το 2007, η περιο­χή υπέ­στη το χει­ρό­τε­ρο ατύ­χη­μα σε ορυ­χείο μετά τις ανα­τρο­πές και την παλι­νόρ­θω­ση του καπι­τα­λι­σμού στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, όταν μια έκρη­ξη στο ορυ­χείο Ulyanovskaya σκό­τω­σε περισ­σό­τε­ρους από 100 ανθρώ­πους, ενώ το 2010, στο ορυ­χείο Raspadskaya πέθα­ναν πάνω από 90.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο