Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου

451 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος της Χαλ­κη­δό­νας. Καθο­ρί­ζει το ορθό­δο­ξο δόγ­μα σχε­τι­κά με τις δύο φύσεις του Χρι­στού και κατα­δι­κά­ζει το Μονοφυσιτισμό.

1512 Εκτί­θε­ται για πρώ­τη φορά στο κοι­νό η ορο­φή της Καπέ­λα Σιστί­να, που έχει φιλο­τε­χνη­θεί από τον Μιχα­ήλ Άγγελο.

1520 Ο Πορ­το­γά­λος θαλασ­σο­πό­ρος Φερ­δι­νάν­δος Μαγ­γε­λά­νος περ­νά­ει για πρώ­τη φορά από το πέρα­σμα που συν­δέ­ει τον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό με τον Ατλα­ντι­κό, που θα ονο­μα­στεί αργό­τε­ρα Στε­νό του Μαγγελάνου.

1530 Από πλημ­μύ­ρες στην Ολλαν­δία, χάνουν τη ζωή τους περί­που 400.000 άτομα.

1604 Παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φορά ενώ­πιον κοι­νού του Λον­δί­νου η τρα­γω­δία του Σαίξ­πηρ “Οθέλ­λος”.

1755 Ισο­πε­δώ­νε­ται η Λισα­βό­να από σφο­δρό σει­σμό μεγέ­θους 8,7 της κλί­μα­κας Ρίχτερ. Ακο­λου­θούν πελώ­ρια παλιρ­ροϊ­κά κύμα­τα και πυρ­κα­γιές. Οι νεκροί ξεπερ­νούν τους 100.000, αριθ­μός που αντι­στοι­χεί στο μισό πλη­θυ­σμό της πορ­το­γα­λι­κής πρωτεύουσας.

1800 Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζον Άνταμς και η σύζυ­γός του Αμπι­γκέιλ γίνο­νται οι πρώ­τοι ένοι­κοι του Λευ­κού Οίκου.

1800  Οι αντι­πρό­σω­ποι της Γερου­σί­ας των Νησιών του Ιονί­ου, Αντώ­νιος-Μαρία Καπο­δί­στριας και Νικό­λα­ος Σίγου­ρος, γίνο­νται δεκτοί στη Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και παρα­λαμ­βά­νουν από το Μέγα Βεζί­ρη το Σύνταγ­μα, το οποίο ανα­γνω­ρί­ζει την αυτο­νο­μία της Επτα­νή­σου. Τη σημαία του νέου κρά­τους ευλο­γεί ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης σε μεγα­λό­πρε­πη τελε­τή στο Πατριαρχείο.

1814 Αρχί­ζει το Συνέ­δριο της «Ιεράς Συμ­μα­χί­ας» στη Βιέν­νη με αντι­κεί­με­νο την επα­να­δια­μόρ­φω­ση του πολι­τι­κού χάρ­τη της Ευρώ­πης μετά την ήττα της Γαλ­λι­κής αστι­κής επα­νά­στα­σης και των Ναπο­λε­ό­ντειων Πολέμων.

1834 Γίνε­ται η πρώ­τη γρα­πτή ανα­φο­ρά στο πόκερ, που περι­γρά­φε­ται ως παι­χνί­δι και παί­ζε­ται στα ποτα­μό­πλοια του Μισι­σι­πή για να περά­σει η ώρα.

1843. Ο Όθων συγκα­λεί Εθνο­συ­νέ­λευ­ση για την κατάρ­τι­ση Συντάγ­μα­τος, ως απόρ­ροια του κινή­μα­τος της 3ης Σεπτεμβρίου.

1870 Το Γρα­φείο Μετε­ω­ρο­λο­γί­ας των ΗΠΑ, που αργό­τε­ρα θα μετο­νο­μα­στεί σε Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Μετε­ω­ρο­λο­γί­ας, κάνει την πρώ­τη του μετε­ω­ρο­λο­γι­κή πρόβλεψη.

1879 Πατε­ντά­ρε­ται από τον Τόμας Έντι­σον η ηλε­κτρι­κή λάμπα.

1884 Υιο­θε­τεί­ται σε όλο τον κόσμο ο Μέσος Χρό­νος Γκρί­νουιτς (GMT) στη διάρ­κεια του Διε­θνούς Συνε­δρί­ου για τους Μεσημ­βρι­νούς στην Ουάσινγκτον.

1894 Στη Ρωσία, ανε­βαί­νει στο θρό­νο ο τσά­ρος Νικό­λα­ος Β’, ο τελευ­ταί­ος των Ρομα­νόφ, μετά το θάνα­το του πατέ­ρα του, Τσά­ρου Αλέ­ξαν­δρου Γ’.

1897 Μία ομά­δα μαθη­τών από το λύκειο Ντ’ Αντζέ­λιο του Τορί­νο ιδρύ­ει μία ομά­δα ποδο­σφαί­ρου, την οποία ονο­μά­ζει Γιουβέντους.

1903 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός κλα­σι­κι­στής ιστο­ρι­κός Τέο­ντορ Μόμ­σεν (βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, 1902)

1903 Η «Ορέ­στεια» του Αισχύ­λου ανε­βαί­νει στο Βασι­λι­κό Θέα­τρο Αθη­νών για πρώ­τη φορά στη Δημο­τι­κή. Το γεγο­νός προ­κα­λεί συμπλο­κές, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­ξουν και τρία θύμα­τα. (Ορε­στεια­κά)

«Ορε­στεια­κά»: Στο αίμα η Αθή­να για τη μετά­φρα­ση της «Ορέ­στειας» του Αισχύλου

1912 Η Ελλά­δα κατα­λαμ­βά­νει τη Σαμοθράκη.

1920 Εκλο­γές διε­ξά­γο­νται στην Ελλά­δα, με την Μικρα­σια­τι­κή Εκστρα­τεία να βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας και την αντι­βε­νι­ζε­λι­κή αστι­κή παρά­τα­ξη να κάνει σημαία της –προ­πα­γαν­δι­στι­κά και μόνο όπως απο­δεί­χθη­κε στη συνέ­χεια- τον τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου. Οι εκλο­γές αυτές ήταν και οι πρώ­τες στις οποί­ες έλα­βε μέρος το νεα­ρό ΣΕΚΕ (Κ), συνε­χί­ζο­ντας την αδιά­κο­πη πάλη του για την ικα­νο­ποί­η­ση των αιτη­μά­των και των ανα­γκών των λαϊ­κών στρω­μά­των, σε συν­δυα­σμό με τον αντι­πο­λε­μι­κό-αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό αγώ­να. Το ΣΕΚΕ (Κ), δίνο­ντας αυτή την πολι­τι­κή μάχη κατά της κυβέρ­νη­σης Βενι­ζέ­λου, εν μέσω αγρί­ων διώ­ξε­ων, προ­σπά­θειας φίμω­σης της φωνής του, και συν­θη­κών νοθεί­ας και εξα­πά­τη­σης του λαού, απο­κά­λυ­πτε ταυ­τό­χρο­να ότι και η αντι­βε­νι­ζε­λι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση είχε σκο­πό να ακο­λου­θή­σει την ίδια ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολι­τι­κή. Όπως και έγι­νε. Η αντι­βε­νι­ζε­λι­κή αστι­κή παρά­τα­ξη κέρ­δι­σε τελι­κά τις εκλο­γές και ‑παρά τις σχε­τι­κές προ­ε­κλο­γι­κές της δια­βε­βαιώ­σεις- συνέ­χι­σε την μικρα­σια­τι­κή εκστρα­τεία (Πηγή: 902.gr)..

1920  Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ εκλέ­γε­ται ο Ρεπου­μπλι­κά­νος, Ουό­ρεν Χάρ­ντινγκ, την ημέ­ρα των 55ων γενε­θλί­ων του.

1922 Το Τέλος της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας: Με από­φα­ση της τουρ­κι­κής Εθνο­συ­νέ­λευ­σης στην Αγκυ­ρα καταρ­γεί­ται το καθε­στώς της μοναρ­χί­ας. Στις 17 Νοεμ­βρί­ου θα εκθρο­νι­στεί επί­ση­μα ο τελευ­ταί­ος Σουλ­τά­νος, Μεχ­μέτ ΣΤ’.

1930 Τρια­κό­σιοι αγρό­τες, τριών χωριών της περιο­χής Καλα­μών, δέχο­νται ένο­πλη επί­θε­ση της Αστυ­νο­μί­ας, για­τί επι­χει­ρούν να παρε­μπο­δί­σουν τη χάρα­ξη δρό­μου που θα κατέ­στρε­φε τις καλ­λιέρ­γειές τους. Σκο­τώ­νο­νται δύο αγρό­τες και πολ­λοί τραυματίζονται.

1936 Ο Ιτα­λός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι ανα­κοι­νώ­νει την υπο­γρα­φή συμ­φώ­νου με το Ράιχ, με το όνο­μα “Άξο­νας Βερο­λί­νου-Ρώμης”, και καλεί τη Βρε­τα­νία και τη Γαλ­λία να πρά­ξουν το ίδιο.

1937 Ιδρύ­ε­ται ο ΟΕΔΒ (Οργα­νι­σμός Εκδό­σε­ως Διδα­κτι­κών Βιβλίων).

1939 Ένα κου­νέ­λι είναι το πρώ­το ζώο, που συλ­λαμ­βά­νε­ται με τεχνη­τή γονι­μο­ποί­η­ση στις ΗΠΑ.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο υπο­λο­χα­γός Αλέ­ξαν­δρος Διά­κος, προ­σπα­θώ­ντας να ανα­κα­τα­λά­βει ύψω­μα, πίπτει επί του πεδί­ου της μάχης. Είναι ο πρώ­τος νεκρός Έλλη­νας αξιω­μα­τι­κός του ελλη­νοϊ­τα­λι­κού πολέμου.

1940 Ανα­κα­λύ­πτε­ται το προϊ­στο­ρι­κό σπή­λαιο του Λασκό, στη Γαλλία.

1944 Δύο μέρες μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης από τον ΕΛΑΣ, βρε­τα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισέρ­χο­νται στην πόλη.

1944 Όλη η δύνα­μη του 7ου Συντάγ­μα­τος της ΙΧ Μεραρ­χί­ας του ΕΛΑΣ, με τη συν­δρο­μή του εφε­δρι­κού ΕΛΑΣ Φλώ­ρι­νας, δίνει τη τελευ­ταία μάχη ενα­ντί­ον των γερ­μα­νι­κών τμη­μά­των που υπο­χω­ρούν από την περιο­χή της Φλώρινας.

1945 Ορκί­ζε­ται κυβέρ­νη­ση στην Ελλά­δα, με πρω­θυ­πουρ­γό τον Πανα­γιώ­τη Κανελλόπουλο.

1948 Εκλέ­γε­ται Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης ο Αθηναγόρας.

1950 Παραι­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση Σοφο­κλή Βενι­ζέ­λου, εξαι­τί­ας οικο­νο­μι­κού σκαν­δά­λου (κατά­χρη­ση 7,5 δισ. δρχ. στον ΟΛΠ).

1952 Οι ΗΠΑ πυρο­δο­τούν την πρώ­τη βόμ­βα υδρο­γό­νου στα νησιά Μάρ­σαλ του Ειρηνικού.

1954 Στην Αλγε­ρία ξεσπά εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κός πόλε­μος κατά των Γάλ­λων αποι­κιο­κρα­τών, που θα διαρ­κέ­σει έως τις 19 Μαρ­τί­ου 1962. Στις 5 Ιου­λί­ου 1962 η Γαλ­λία θα ανα­γνω­ρί­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της Αλγερίας.

1956 Ο Οργα­νι­σμός Ηνω­μέ­νων Εθνών κατα­δι­κά­ζει την επί­θε­ση των Αγγλο­α­με­ρι­κα­νών και του Ισρα­ήλ ενα­ντί­ον της Αιγύ­πτου (Κρί­ση του Σουέζ).

1962 Η ΕΣΣΔ εκτο­ξεύ­ει πύραυ­λο στον Άρη

1962 Η Ελλά­δα υπο­βάλ­λει αίτη­ση για να εντα­χθεί στην Ευρω­παϊ­κή Κοι­νή Αγορά.

1963 Στο Νότιο Βιετ­νάμ, μετά από πρα­ξι­κό­πη­μα, που διαρ­κεί δυο ημέ­ρες, η κυβέρ­νη­ση του Νγκο Ντιν Ντί­εμ καταρ­ρέ­ει και ο ίδιος εκτε­λεί­ται. Η νέα κυβέρ­νη­ση ανα­γνω­ρί­ζε­ται αμέ­σως από ΗΠΑ και Βρετανία.

1963 Εγκαι­νιά­ζε­ται στο Που­έρ­το Ρίκο το Αστε­ρο­σκο­πείο του Αρε­σί­μπο, με το μεγα­λύ­τε­ρο ραδιο­τη­λε­σκό­πιο που έχει κατα­σκευα­στεί ποτέ.

1968 πέθα­νε ο πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας, Γεώρ­γιος Παπανδρέου.

Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου, ο αντι­κομ­μου­νι­στής «Γέρος της Δημοκρατίας»

1974 Εγκρί­νε­ται από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ το ψήφι­σμα για το Κυπρια­κό. Ζητά την επι­στρο­φή των προ­σφύ­γων και την δια­σφά­λι­ση του βασι­κού δικαιώ­μα­τος της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας για ανε­ξαρ­τη­σία, κυριαρ­χία και εδα­φι­κή ακεραιότητα.

1981 Η Αντί­γκουα και τα Μπαρ­μπέι­ντος ανε­ξαρ­τη­το­ποιού­νται από τη Βρετανία.

1984 Στην Ινδία, μετά τη δολο­φο­νία της Ίντι­ρα Γκά­ντι, νέος πρω­θυ­πουρ­γός ορκί­ζε­ται ο γιος της Ρατζίβ, σε ηλι­κία 48 ετών.

1988 Τρί­τη δίω­ξη κατά του προ­έ­δρου του Ολυ­μπια­κού, Γιώρ­γου Κοσκω­τά, για πλα­στο­γρα­φία. Επι­κυ­ρώ­νε­ται η απα­γό­ρευ­ση εξό­δου του από τη χώρα.

1990 Εγκαι­νιά­ζε­ται η τηλε­ο­πτι­κή σύν­δε­ση Ελλά­δας-Κύπρου (ΡΙΚ).

1993 Αρχί­ζει να ισχύ­ει η συν­θή­κη του Μάα­στριχτ. Η Ευρω­παϊ­κή Οικο­νο­μι­κή Κοι­νό­τη­τα μετο­νο­μά­ζε­ται σε ΕΕ (Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση). Τα κρά­τη — μέλη που την απο­τε­λούν ανέρ­χο­νται στα 12.

1998 Ιδρύ­ε­ται το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιωμάτων.

2006 Την άρση της ασυ­λί­ας του ανε­ξάρ­τη­του βου­λευ­τή Πέτρου Μαντού­βα­λου απο­φα­σί­ζει η Βου­λή. Κατη­γο­ρεί­ται για συμ­με­το­χή στο παρα­δι­κα­στι­κό κύκλωμα.

2008  Πέθα­νε η Ίμα Σου­μάκ, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Σόι­λα Εμπε­ρα­τρίς Τσα­βα­ρί ντελ Καστί­γιο, περου­βια­νή υψί­φω­νος. (Γεν. 13/9/1922)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο