Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

🗓️  Σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου -

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
📋 Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

23 Επα­να­στά­τες κατα­λαμ­βά­νουν και λεη­λα­τούν την κινε­ζι­κή πρω­τεύ­ου­σα Τσαν­γκάν κατά τη διάρ­κεια μίας εξέ­γερ­σης αγρο­τών. Δύο μέρες αργό­τε­ρα θα εκτε­λέ­σουν τον αυτο­κρά­το­ρα Ουάνγκ Μανγκ.

610 Ο Ηρά­κλειος φτά­νει με πλοίο από την Αφρι­κή στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, και ανα­τρέ­πει το βυζα­ντι­νό αυτο­κρά­το­ρα Φλά­βιο Φωκά. Ο στό­λος προ­σορ­μί­ζε­ται στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, αλλά σχε­δόν κανείς δεν προ­βάλ­λει αντί­στα­ση ‑ούτε η φρου­ρά, ούτε οι δήμοι, ούτε ο λαός‑, με απο­τέ­λε­σμα ο Ηρά­κλειος να γίνει εύκο­λα κύριος της πρωτεύουσας.

1582 Ο πάπας Γρη­γό­ριος ΙΓ’ εφαρ­μό­ζει το Γρη­γο­ρια­νό ημε­ρο­λό­γιο. Σε Ιτα­λία, Πολω­νία, Πορ­το­γα­λία και Ισπα­νία εκεί­νη τη χρο­νιά η 4η Οκτω­βρί­ου μετα­τρέ­πε­ται σε 14η.

1669 Πέθα­νε ο Ολλαν­δός ζωγρά­φος, Ρέμπραντ (Χάρ­μενς Ζόον φαν Ράιν)

Ρέμπραντ, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ζωγρά­φους όλων των εποχών

 

1824 Το Μεξι­κό γίνε­ται ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία, βασι­σμέ­νη σε ένα σύνταγ­μα παρό­μοιο με των ΗΠΑ.

1830 Το Βέλ­γιο ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από την Ολλαν­δία και γίνε­ται αυτό­νο­μο κράτος.

1853 Ξεκι­νά ο Κρι­μαϊ­κός Πόλε­μος μετα­ξύ της Ρωσί­ας και της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, της Βρε­τα­νί­ας και της Γαλ­λί­ας. Ο πόλε­μος έλη­ξε τον Φεβρουά­ριο του 1856 με ήττα της Ρωσίας.

1883 Ξεκι­νά για το παρ­θε­νι­κό του ταξί­δι το θρυ­λι­κό Express d’Orient (ή Οrient Express — Οριάν Εξπρές) το πρώ­το διη­πει­ρω­τι­κό τρέ­νο της Ευρώ­πης που έκα­νε δια­δρο­μή ~2.740km από το σταθ­μό Gare de l’Est (Παρί­σι) ως την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, με ενδιά­με­σες στά­σεις Στρα­σβούρ­γο, Μόνα­χο, Βιέν­νη, Βου­δα­πέ­στη, Βου­κου­ρέ­στι. Άρχι­σε να λει­τουρ­γεί 5‑Ιουν-1883, πηγαί­νο­ντας στη Βιέν­νη, όπου παρέ­μει­νε ως τις 4 Οκτω­βρί­ου ‑μέχρι να ξεκι­νή­σει πάλι.
Η πρώ­τη δια­δρο­μή, έφτα­σε στο Giurgiu της Ρου­μα­νί­ας (μέσω Μονά­χου-Βιέν­νης) όπου οι επι­βά­τες μετα­φέρ­θη­καν μέσω του Δού­να­βη στο Ρού­σε της Βουλ­γα­ρί­ας, αλλά­ζο­ντας τρέ­νο για τη Βάρ­να και στη συνέ­χεια ολο­κλή­ρω­σαν το ταξί­δι τους στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη με πλοίο.
Το 1885, άρχι­σε να λει­τουρ­γεί μια άλλη δια­δρο­μή, φτά­νο­ντας αυτή τη φορά στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη 100% σιδη­ρο­δρο­μι­κώς μέσω Βιέν­νης, Βελι­γρα­δί­ου, Νις, Φιλιπ­πού­πο­λης, ενώ το 1919 ξεκί­νη­σε να λει­τουρ­γεί η γραμ­μή Simplon Orient Express, η οποία έκα­νε δια­φο­ρε­τι­κό δρο­μο­λό­γιο (περ­νώ­ντας από Λωζά­νης,  Μιλά­νο, Βενε­τία, Τερ­γέ­στη, Βελιγράδι).

1895 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός κωμι­κός ηθο­ποιός, [Joseph Frank] “Buster” Keaton, (Μπά­στερ Κίτον ‑πέθα­νε 1| Φεβ|1966)

1895 Διε­ξά­γε­ται στο Νιού­πορτ του Ρόουντ Άιλαντ, το πρώ­το Αμε­ρι­κα­νι­κό Όπεν γκολφ.

1904 Πέθα­νε ο αυστρια­κός χημι­κός, Καρλ Μπάγερ

1908 Η Κρή­τη ενώ­νε­ται με την Ελλά­δα. Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ελλά­δας από το Λον­δί­νο, όπου βρί­σκε­ται, δηλώ­νει ότι η ένω­ση της Κρή­της με την Ελλά­δα είναι γεγο­νός απο­φα­σι­σμέ­νο από όλες τις Δυνάμεις.

1910 Στην Πορ­το­γα­λία ξεσπά αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κή εξέ­γερ­ση, η οποία ανα­τρέ­πει τη μοναρχία.

1912 Αρχή του Α’ Βαλ­κα­νι­κού Πολέ­μου: Μετά την άρνη­ση της Τουρ­κί­ας να υιο­θε­τή­σει τη δια­κοί­νω­ση της Βουλ­γα­ρί­ας και της Σερ­βί­ας για την «επι­κύ­ρω­ση της εθνι­κής αυτο­νο­μί­ας των εθνο­τή­των της αυτο­κρα­το­ρί­ας» και να προ­βεί σε διοι­κη­τι­κές πολι­τι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις στις περιο­χές όπου ζουν εθνό­τη­τες χρι­στια­νών, οι δυο χώρες κηρύσ­σουν τον πόλε­μο κατά της Πύλης.

1917 Γεν­νιέ­ται η Χιλια­νή κομ­μου­νί­στρια μου­σι­κός Βιο­λέ­τα Πάρα.

Η Βιο­λέ­τα Πάρα «πήγε στον ουρα­νό» πρό­λα­βε όμως, μπή­κε και έμει­νε στην καρ­διά μας

1918 Εν τω μέσω επα­να­στα­τι­κών ζυμώ­σε­ων και ανα­βρα­σμού συγκρο­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση του Πρί­γκι­πα Μαξ στη Γερ­μα­νία, στην οποία μετεί­χε για πρώ­τη φορά με δύο στε­λέ­χη του και το Γερ­μα­νι­κό Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (Φ. Σάι­ντε­μαν και Γκ. Μπάουερ).
Οι κυρί­αρ­χες τάξεις δεν μπο­ρού­σαν πια να κυβερ­νούν τη χώρα χωρίς να υπο­στη­ρί­ζο­νται ανοι­χτά από τους ηγέ­τες της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας. Με τη σει­ρά τους οι ηγέ­τες του σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος συνα­σπί­στη­καν πρό­θυ­μα με τα αστι­κά κόμ­μα­τα δηλώ­νο­ντας πως αυτό είναι ανα­γκαίο για το συμ­φέ­ρον της «εθνι­κής ενότητας».
Το στέ­λε­χος του κόμ­μα­τος Ε. Νόσκε θα γρά­ψει αργό­τε­ρα: «Το παλαιό σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα δεν ήθε­λε την επα­νά­στα­ση. Όταν η στρα­τιω­τι­κή συντρι­βή έγι­νε ανα­πό­φευ­κτη, το κόμ­μα αυτό έστει­λε τους ηγέ­τες του στην κυβέρ­νη­ση του πρί­γκι­πα Μαξ του Μπά­ντεν για να προ­σπα­θή­σουν να σώσουν την κατά­στα­ση» (902.gr)

1923 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Charlton Heston (Τσάρλ­τον Ίστον ‑πέθα­νε 5|Απρ|2008)

1927 Αρχί­ζει τις εργα­σί­ες της η Επι­τρο­πή Κατα­πο­λέ­μη­σης του Κομ­μου­νι­σμού που συγκρό­τη­σε η κυβέρ­νη­ση. Ως πρώ­το μέτρο απο­φα­σί­ζε­ται «η εκκα­θά­ρι­ση των δημο­σί­ων υπη­ρε­σιών από τα κομ­μου­νι­στι­κά στοι­χεία». Μελε­τά­ται, επί­σης, «η διά­λυ­ση των κομ­μου­νι­στι­κών σωματείων».

1934 Στην Ισπα­νία κηρύσ­σε­ται γενι­κή πολι­τι­κή απερ­γία, στην οποία παίρ­νουν μέρος ένα εκα­τομ­μύ­ριο εργα­ζό­με­νοι. Στις μάχες με τις κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις σκο­τώ­νο­νται σχε­δόν 3.000 εργά­τες, ενώ συλ­λαμ­βά­νο­νται πάνω από 30.000.

1934 Ο μετέ­πει­τα δικτά­το­ρας Ι. Μετα­ξάς δηλώ­νει ανοι­χτά από το βήμα της βου­λής: «Απε­κτή­σα­μεν την πεποίθησιν…ότι η λύσις του πολυ­πλό­κου πολι­τι­κού και κοι­νω­νι­κού προ­βλή­μα­τος, ουδό­λως δύνα­ται να επι­τευ­χθεί δια της συνε­χί­σε­ως των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών μεθόδων».

1943 Σε ομι­λία του μπρο­στά σε συγκέ­ντρω­ση Γερ­μα­νών τοπο­τη­ρη­τών (Γκα­ου­λάι­τερ) στο κατε­χό­με­νο Πόζ­ναν της Πολω­νί­ας, ο Χάιν­ριχ Χίμ­λερ περι­γρά­φει την εξο­λό­θρευ­ση των Εβραί­ων με λεπτο­μέ­ρειες. Η ομι­λία αυτή μαγνη­το­φω­νή­θη­κε και απο­τέ­λε­σε σημα­ντι­κό απο­δει­κτι­κό στοι­χείο για τα εγκλή­μα­τα των εθνι­κο­σο­σια­λι­στών στη Δίκη της Νυρεμβέργης.

1944 Ο ΕΛΑΣ απε­λευ­θε­ρώ­νει την Πάτρα από τη γερ­μα­νι­κή κατο­χή και ‑την ίδια μέρα, με κατα­δρο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση, κατα­λαμ­βά­νει και απε­λευ­θε­ρώ­νει τη Σάμο.

1946 Γεν­νή­θη­κε η ξεχω­ρι­στή Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Σού­ζαν Σάρα­ντον (Susan [Abigail] Sarandon)

1947 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός φυσι­κός Καρλ Ερνστ Λού­ντ­βιχ Πλανκ (Μαξ Πλανκ), ο οποί­ος εισή­γα­γε τη θεω­ρία των κβά­ντα (βρα­βείο Νόμπελ Φυσι­κής, 1918).

1952 Τοπο­θε­τεί­ται εξω­τε­ρι­κά σε ασθε­νή ο πρώ­τος βημα­το­δό­της, που κατα­σκευά­στη­κε από τον δρ. Πολ Ζολ του Πανε­πι­στη­μί­ου του Χάρβαρντ.

1955 Πέθα­νε ο αρχι­στρά­τη­γος και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας, Αλέ­ξαν­δρος Παπάγος

sputnik

1957 Εκτο­ξεύ­ε­ται στο διά­στη­μα, για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία του ανθρώ­που, ο σοβιε­τι­κός μη επαν­δρω­μέ­νος δορυ­φό­ρος «Σπούτ­νικ 1», προ­κα­λώ­ντας σοκ στη Δύση.

1957 Συνέρ­χε­ται το 4ο Παγκό­σμιο Συνέ­δριο των Συν­δι­κά­των στη Λειψία.

1966 Ανα­βιώ­νει η βυζα­ντι­νή γιορ­τή των “Δημη­τρί­ων” στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ως ετή­σιο πολι­τι­στι­κό φεστιβάλ.

1970 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ροκ τρα­γου­δί­στρια, Janis Joplin (Τζά­νις Τζόπλιν).

1974 Ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής ιδρύ­ει τη Νέα Δημο­κρα­τία και δημο­σιεύ­ει την Ιδρυ­τι­κή της Διακήρυξη.

1974 Οι επι­στή­μο­νες του Πανε­πι­στη­μί­ου της Καλι­φόρ­νιας προει­δο­ποιούν ότι το στρώ­μα του όζο­ντος στην ατμό­σφαι­ρα θα μειω­θεί κατά 10% μέχρι το 1990 και κατά 40% μέχρι το 2014, αν δε ληφθούν άμε­σα μέτρα κατά της ατμο­σφαι­ρι­κής ρύπανσης.

1987 Η μεγα­λύ­τε­ρη στιγ­μή στην ιστο­ρία του ελλη­νι­κού βόλεϊ. Η εθνι­κή μας ομά­δα κατα­κτά το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στο Πανευ­ρω­παϊ­κό της Γάν­δης, καθώς νικά στο μικρό τελι­κό τη Σου­η­δία με 3–2.

1992 Η El Al Πτή­ση 1862 | Boeing 747 συντρί­βε­ται σε δύο πολυ­κα­τοι­κί­ες στο Άμστερ­νταμ, σκο­τώ­νο­ντας 43 άτο­μα εκ των οποί­ων 39 στο έδαφος

moscow 1993 coup 3

1993 Το κέντρο της Μόσχας δονεί­ται από τις ερπύ­στριες των πρώ­των τεθω­ρα­κι­σμέ­νων οχη­μά­των του ρωσι­κού στρα­τού που άρχι­ζαν να περι­κυ­κλώ­νουν το κτί­ριο του Ανώ­τα­του Σοβιέτ. Το αντε­πα­να­στα­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, με επι­κε­φα­λής τον Μπό­ρις Γιέλ­τσιν, ολο­κλη­ρώ­νο­νταν με μεγα­λο­πρε­πή βαρ­βα­ρό­τη­τα, αντά­ξια εκεί­νης της βαρ­βα­ρό­τη­τας που έφερ­νε η παλι­νόρ­θω­ση του καπι­τα­λι­σμού στη Ρωσία.

1994 Εκτό­ξευ­ση του Soyuz TM ‑20

1994 Ισχυ­ρός σει­σμός μεγέ­θους 8,2 Ρίχτερ σημειώ­νε­ται με επί­κε­ντρο τις νήσους Κου­ρί­λες στη Ρωσία. 16 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους, ενώ ακο­λου­θεί τσου­νά­μι, σχη­μα­τί­ζο­ντας τερά­στια παλιρ­ροϊ­κά κύματα.

1996 Ο Μιλ­τιά­δης Έβερτ επα­νε­κλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της ΝΔ με ψήφους 103 ένα­ντι 84 του Γιώρ­γου Σουφλιά.

1999 6 νεκροί και πολ­λοί τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός της σύγκρου­σης στα Τέμπη φορ­τη­γού με το πούλ­μαν που μετα­φέ­ρει φιλά­θλους του ΠΑΟΚ μετά τον αγώ­να με την ΑΕΚ (1–1) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

2005 Επί­ση­μη έναρ­ξη των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων έντα­ξης της Τουρ­κί­ας στην Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

2009 Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές: Νίκη του ΠΑΣΟΚ με 10,5 μονά­δες δια­φο­ρά και 160 έδρες «έβγα­λε» η κάλ­πη. Πεντα­κομ­μα­τι­κή Βου­λή με ΠΑΣΟΚ 43,92%, Νέα Δημο­κρα­τία 33,48% (91 έδρες), Κ.Κ.Ε. 7,54% (21 έδρες), ΛΑ.Ο.Σ 5,63% (15 έδρες) και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 4,60% (13 έδρες) να την αποτελούν.

Τσίπρας ΗΠΑ Οκτ 20152015 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το ταξί­δι Τσί­πρα στις ΗΠΑ, που μετά τους πολι­τι­κούς και επι­χει­ρη­μα­τι­κούς παρά­γο­ντες στην άλλη άκρη του Ατλα­ντι­κού κατα­λή­γει σε συμ­φω­νί­ες για επεν­δύ­σεις και κέρ­δη για το κεφά­λαιο made in … USA.
Ο αστι­κός τύπος ασχο­λή­θη­κε με το εάν κατα­λά­βαι­νε καλά ή όχι τα αγγλι­κά του Κλί­ντον ή το εάν έβγα­λε ή δεν έβγα­λε τη φωτο­γρα­φία με τον Ομπά­μα. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ο πρω­θυ­πουρ­γός της 2ης φοράς «αρι­στε­ρά» κατα­λά­βαι­νε μια χαρά όσα χρεια­ζό­ταν να κατα­λά­βει, όπως επί­σης και εξή­γη­σε μια χαρά όσα ήθε­λαν να ακού­σουν τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά γερά­κια των ΗΠΑ και τα αφε­ντι­κά μεγά­λων οικο­νο­μι­κών μονο­πω­λί­ων που τον καλω­σό­ρι­σαν τόσο θερμά.
Ο Αλέ­ξης Τσί­πρας πήγε στις ΗΠΑ εκπρο­σω­πώ­ντας συγκε­κρι­μέ­να τμή­μα­τα του κεφα­λαί­ου, εκπρο­σω­πώ­ντας το ελλη­νι­κό κεφά­λαιο και επι­σκέ­φτη­κε τους «τίμιους δια­με­σο­λα­βη­τές» (έτσι τους είχε απο­κα­λέ­σει ο Γ. Βαρου­φά­κης τον περα­σμέ­νο Απρί­λη) ανά­με­σα σε ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και ηγέ­τες της Ευρω­ζώ­νης. Επι­σκέ­πτε­ται εκεί­νους που τους είχε ευχα­ρι­στή­σει ο Γ. Δρα­γα­σά­κης, αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, μετά τη Σύνο­δο Κορυ­φής της 12ης Ιού­λη και την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας, που έφε­ρε την αντι­λαϊ­κή λίστα με τα προ­α­παι­τού­με­να και στη συνέ­χεια το τρί­το αντι­λαϊ­κό μνημόνιο…
Όλα καλά καμω­μέ­να λοι­πόν για το κεφά­λαιο και στα βάρα­θρα η λαϊ­κή οικογένεια

Τουρκική προκλητικότητα Αιγαίο

2016 Οι ΗΠΑ ενθαρ­ρύ­νουν την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα στο Αιγαίο. Με τη γνω­στή τακτι­κή των «ίσων απο­στά­σε­ων» αντι­με­τώ­πι­σε το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ τις επι­κίν­δυ­νες δηλώ­σεις Ερντο­γάν και την επα­να­φο­ρά του «γκρι­ζα­ρί­σμα­τος» του Αιγαί­ου από την Άγκυρα.
«Τουρ­κία και Ελλά­δα έχουν επί μακρόν εδραιω­μέ­νους διπλω­μα­τι­κούς διαύ­λους για την αντι­με­τώ­πι­ση των θεμά­των του Αιγαίου»…

2018 Κερδοσκοπικά Παιχνίδια τραπεζών2018 «Κανο­νι­κό­τη­τα» οι εκβια­σμοί στο λαό και το μοί­ρα­σμα της φτώ­χειας. Με αφορ­μή τη ραγδαία κατρα­κύ­λα των τρα­πε­ζι­κών μετο­χών στο Χρη­μα­τι­στή­ριο της Αθή­νας, έρχο­νται στην επι­φά­νεια οι «κίν­δυ­νοι» και οι αβε­βαιό­τη­τες για την «επί­φο­βη» ανά­καμ­ψη, σε μια εξέ­λι­ξη που  οξύ­νει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τα αντι­λαϊ­κά αντανακλαστικά.
Κυβέρ­νη­ση, σε συνερ­γα­σία με την Ελλη­νι­κή Ένω­ση Τρα­πε­ζών και με το (κρα­τι­κό) Ταμείο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας — μεγα­λο­μέ­το­χο των τρα­πε­ζών μετά τα προη­γού­με­να πακέ­τα κρα­τι­κών δια­σώ­σε­ων — έχει βάλει στο «τρα­πέ­ζι» και το νέο πακέ­το κρα­τι­κών ενι­σχύ­σε­ων και «εγγυ­ή­σε­ων», με στό­χο να ξεφορ­τώ­σει τις τρά­πε­ζες από τα «βαρί­δια» των «κόκ­κι­νων» δανεί­ων για να τα μετα­φέ­ρει σε λεγό­με­νες «κακές τρά­πε­ζες» (bad bank), ή εται­ρι­κά σχή­μα­τα «ειδι­κού σκο­πού» που θα συγκρο­τή­σουν η καθε­μιά από αυτές με τη συμ­βο­λή νέων «επεν­δυ­τών» και «παι­χτών».
Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση για τις εξε­λί­ξεις στην οικο­νο­μία και τις τρά­πε­ζες.


🐕 🐨 🐹 🐼
🐩 🐈 🐿️ 🦊
Παγκόσμια Ημέρα των ΖώωνΤομ & Τζέρι

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο