Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιδρομές του Ισραήλ το οποίο δεν έχει καμία πρόθεση για εκεχειρία

Περισ­σό­τε­ροι από 100 Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες σε επι­θέ­σεις του Ισρα­ήλ, που συνε­χί­ζει να σπέρ­νει τον θάνα­το, τη βία και το χάος, ενώ ταυ­τό­χρο­να δεί­χνει με κάθε τρό­πο  πώς δεν έχει καμία πρό­θε­ση για εκε­χει­ρία.

Τους 32.000 οι νεκροί στη Λωρί­δα της Γάζας από την ενώ ταυ­τό­χρο­να κλι­μα­κώ­νε­ται η βία του Ιστρα­ήλ στη Δυτι­κή Όχθη, παλαι­στι­νια­κή περιο­χή υπό κατο­χή του Ισρα­ήλ από το 1967. Τη νύχτα πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σκο­τώ­θη­καν νεκροί δύο ακό­μα Παλαι­στί­νιοι σε επι­δρο­μή κοντά στην Τούλ­κα­ρεμ, στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη, σύμ­φω­να με το ισραη­λι­νό επιτελείο.

Σύμ­φω­να με τους αριθ­μούς της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής, πάνω από 430 Παλαι­στί­νιοι έχουν σκο­τω­θεί από πυρά ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών ή εβραί­ων εποί­κων έκτο­τε, ενώ χιλιά­δες άλλοι οδη­γή­θη­καν σε φυλα­κές από τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις. Του­λά­χι­στον 17 Ισραη­λι­νοί, στρα­τιώ­τες και πολί­τες, έχουν επί­σης σκο­τω­θεί σε επι­θέ­σεις, σύμ­φω­να με τα δεδο­μέ­να των ισραη­λι­νών αρχών.

Οι ισραη­λι­νές ένο­πλες δυνά­μεις ανα­κοί­νω­σαν λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα (τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλά­δας) πως διε­ξά­γουν επι­χεί­ρη­ση στον καταυ­λι­σμό παλαι­στι­νί­ων προ­σφύ­γων Νουρ Σαμς, πλάι στην Τούλ­κα­ρεμ, στο βορειο­δυ­τι­κό τμή­μα της Δυτι­κής Όχθης.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής επι­βε­βαί­ω­σε τους δυο θανά­τους από ισραη­λι­νά πυρά στον καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων Νουρ Σαμς. Τα πτώ­μα­τα των θυμά­των δια­κο­μί­στη­καν σε νοσο­κο­μείο της Τούλκαρεμ.

Χθες Τετάρ­τη τρεις Παλαι­στί­νιοι, ανά­με­σά τους ένας που παρου­σιά­στη­κε ως αξιω­μα­τι­κός του στρα­τιω­τι­κού βρα­χί­ο­να του Παλαι­στι­νια­κού Ισλα­μι­στι­κού Τζι­χάντ, σκο­τώ­θη­καν σε ισραη­λι­νό αερο­πο­ρι­κό πλήγ­μα με στό­χο αυτο­κί­νη­το στην Τζε­νίν, προ­πύρ­γιο παλαι­στι­νια­κών ένο­πλων κινη­μά­των στο βόρειο τμή­μα της Δυτι­κής Όχθης.

Το βρά­δυ εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους νεα­ροί που έφε­ραν αυτό­μα­τα του­φέ­κια κι έρι­χναν ριπές στον αέρα, παρα­βρέ­θη­καν στις κηδεί­ες των τριών ανδρών σε καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων πλάι στην πόλη, δια­πί­στω­σαν δημο­σιο­γρά­φοι του Γαλ­λι­κού Πρακτορείου.

Άμεσος κίνδυνος λιμού

Η Παγκό­σμια Τρά­πε­ζα σε έκθε­σή της δια­πί­στω­σε πως ο μισός πλη­θυ­σμός της Λωρί­δας της Γάζας δια­τρέ­χει άμε­σο κίν­δυ­νο λιμού, καθώς η έλλει­ψη τρο­φί­μων φτά­νει σε κατα­στρο­φι­κά επί­πε­δα για περισ­σό­τε­ρους από ένα εκα­τομ­μύ­ριο ανθρώπους.

Σχε­δόν έξι μήνες μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου Τρά­πε­ζα τονί­ζει την ανά­γκη για επεί­γου­σα δρά­ση ώστε να απο­φευ­χθούν μαζι­κοί θάνα­τοι από πεί­να μέσα στους επό­με­νους δύο μήνες.

Τα νέα στοι­χεία της Τρά­πε­ζας ήρθαν την ώρα που ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ, Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, κάλε­σε το Ισρα­ήλ να δώσει άμε­ση και άνευ όρων πρό­σβα­ση στη Γάζα για την παρο­χή βοή­θειας μέσω ξηράς.

«Καλώ τις ισραη­λι­νές αρχές να εξα­σφα­λί­σουν πλή­ρη και απρό­σκο­πτη πρό­σβα­ση για τις ανθρω­πι­στι­κές δια­δρο­μές σε όλη τη Γάζα», δήλω­σε πριν από συνά­ντη­ση με τον πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής στις Βρυξέλλες.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο