Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ: «Έξω από τη ΛΑΡΚΟ δεν πρόκειται να βγούμε» — Διαμαρτυρία στο υπουργείο Οικονομικών

«Έξω από την ΛΑΡΚΟ και τα σπί­τια μας δεν πρό­κει­ται να βγού­με», δια­μη­νύ­ουν απο­φα­σι­στι­κά τα Σωμα­τεία και οι εργα­ζό­με­νοι, που την Τετάρ­τη 20 Μάρ­τη, στις 12 μ., θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, ενώ προ­α­ναγ­γέλ­λουν νέα κάθο­δο στην Αθή­να εάν δεν στα­μα­τή­σει ο εμπαιγ­μός της κυβέρ­νη­σης και δεν πάρουν ξεκά­θα­ρες απα­ντή­σεις για επα­να­λει­τουρ­γία της ΛΑΡΚΟ, τις θέσεις εργα­σί­ας και τα δικαιώ­μα­τά τους.

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο εργο­στά­σιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυ­μνα καλεί σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα, τονί­ζο­ντας ότι σε 10 ημέ­ρες λήγουν οι συμ­βά­σεις εργα­σί­ας και η κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει τον εμπαιγ­μό σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων, των οικο­γε­νειών τους και ολό­κλη­ρων των τοπι­κών κοι­νω­νιών όπου δρα­στη­ριο­ποιεί­ται η ΛΑΡΚΟ.

Καλεί επί­σης την κυβέρ­νη­ση να δώσει συγκε­κρι­μέ­νες απα­ντή­σεις υπογραμμίζοντας:

«Εξο­πλι­σμέ­νοι με επι­χει­ρή­μα­τα και προ­τά­σεις για την επα­να­λει­τουρ­γία της ΛΑΡΚΟ, επι­διώ­κου­με να υπάρ­ξει διά­λο­γος καλώ­ντας την κυβέρ­νη­ση να τοπο­θε­τη­θεί με σοβα­ρό­τη­τα στους εξής προβληματισμούς:

- Το σχέ­διο που εφαρ­μό­ζει δια­σφα­λί­ζει την επα­να­λει­τουρ­γία και την ανά­πτυ­ξη της ΛΑΡΚΟ;

- Ο δια­γω­νι­σμός εκποί­η­σης που διε­ξή­γα­γε, έφε­ρε τελι­κά επεν­δυ­τή ή παλιατζή;

- Θα συνε­χί­σει να δια­τη­ρεί το αρχι­κό σκε­πτι­κό για εργα­σί­ες συντή­ρη­σης και φύλα­ξης των εγκα­τα­στά­σε­ων όπως παρου­σιά­ζε­ται και στις τρο­πο­λο­γί­ες όπου προ­ϋ­πο­θέ­τει ανα­νέ­ω­ση των συμ­βά­σε­ών μας ή θα το ανα­θε­ω­ρή­σει επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι η επέν­δυ­ση τελι­κά θα είναι τα παλιοσίδερα;».

Στο πλαί­σιο αυτό το Σωμα­τείο καταγ­γέλ­λει το «θέα­τρο του παρα­λό­γου» που βιώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι από τη στά­ση και την κοροϊ­δία της κυβέρ­νη­σης σημειώνοντας:

«Καταγ­γέλ­λου­με: Το γεγο­νός ότι το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών δεν έχει ορί­σει συνά­ντη­ση όπως μας έχει δεσμευ­τεί, γι’ αυτό τα ΔΣ των Σωμα­τεί­ων της ΛΑΡΚΟ την Τετάρ­τη 20/3/24 στις 12 μ. θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με νέα παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Οικονομικών.

Εάν η κυβέρ­νη­ση δεν απα­ντή­σει και συνε­χι­στεί ο εμπαιγ­μός, τότε σε συντο­νι­σμό με τα άλλα σωμα­τεία της ΛΑΡΚΟ θα ορι­στεί ημε­ρο­μη­νία, τόπος και ώρα συλ­λα­λη­τη­ρί­ου δια­μαρ­τυ­ρί­ας με νέα κάθο­δο στην Αθήνα.

Ζού­με “το θέα­τρο του παρα­λό­γου”: Ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας κ. Σκυ­λα­κά­κης μας λέει ότι “αρμό­διος είναι ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών κ. Χατζη­δά­κης”. Το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών μας λέει ότι “αρμό­διο είναι το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας” και μας έχει σε ανα­μο­νή προσ­διο­ρι­σμού συνά­ντη­σης από τις 10 Φεβρουα­ρί­ου. Το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας μας λέει ότι “αρμό­διο για τις συμ­βά­σεις εργα­σί­ας είναι το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας είναι αρμό­διο για τα προ­γράμ­μα­τα ανερ­γί­ας, τα οποία έχει ετοι­μά­σει”. Στις 5/3/24 ο περι­φε­ρειάρ­χης Στε­ρε­άς κ. Σπα­νός μας είπε ότι “σε επι­κοι­νω­νία που είχε με τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών ενη­με­ρώ­θη­κε ότι θα ανα­νε­ω­θούν οι συμ­βά­σεις εργα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων”. Μέχρι σήμε­ρα, 19/3/24, ο ειδι­κός δια­χει­ρι­στής μας λέει ότι “καθη­με­ρι­νά προ­σπα­θεί να λάβει απά­ντη­ση από την κυβέρ­νη­ση για το τι θα κάνει με τις συμ­βά­σεις, αλλά απά­ντη­ση δεν παίρ­νει”». Και προσθέτει:

«Δεν έχει κανέ­νας δικαί­ω­μα να παί­ζει με τις ζωές μας: Είναι δεκά­δες οι συνά­δελ­φοι που βασι­σμέ­νοι στο ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κό ασφα­λι­στή­ριο συμ­βό­λαιο είναι σε πρό­γραμ­μα θερα­πεί­ας και στην περί­πτω­ση μη ανα­νέ­ω­σης των συμ­βά­σε­ων θα τεθεί σε κίν­δυ­νο η ζωή τους. Είναι εκα­το­ντά­δες οι συνά­δελ­φοι που κατοι­κούν στα σπί­τια των οικι­σμών και σε περί­πτω­ση μη ανα­νέ­ω­σης των συμ­βά­σε­ων θα βρε­θούν στον δρόμο.

Όλοι μας, επεν­δύ­σα­με τη ζωή μας γύρω από τη ΛΑΡΚΟ και για αυτή μας την επι­λο­γή, μαζί με τις οικο­γέ­νειές μας ζού­με κυριο­λε­κτι­κά στην ανα­σφά­λεια επει­δή η κυβέρ­νη­ση δεν έχει το σθέ­νος να ανα­λά­βει τις ευθύ­νες της».

Το Σωμα­τείο καλεί σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα τονίζοντας:

«Κλεί­σα­με 4 χρό­νια στον αγώ­να και αντέ­χου­με μέχρι σήμε­ρα για­τί δεν επι­τρέ­ψα­με να μας κυριεύ­σει ούτε ο  εφη­συ­χα­σμός, αλλά ούτε και ο πανι­κός.  Όλοι και όλες σε ετοιμότητα.

Θα συνε­χί­σου­με να τους λέμε: Στα­μα­τή­στε το έγκλη­μα στη ΛΑΡΚΟ. Δεν θέλου­με προ­γράμ­μα­τα ανερ­γί­ας. Θέλου­με δου­λειά, καμί­νια —  μηχα­νές να ανά­ψου­νε ξανά. Με αυτο­χρη­μα­το­δό­τη­ση, τα δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ που έχει η ΛΑΡΚΟ στα ταμεία της, να υλο­ποι­η­θεί σχέ­διο συντή­ρη­σης και προ­ε­τοι­μα­σί­ας επα­να­λει­τουρ­γί­ας. Τώρα. Έξω από τη ΛΑΡΚΟ δεν πρό­κει­ται να βγού­με. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να μαρα­ζώ­σει ο τόπος μας. Ο αγώ­νας αυτός θα συνε­χι­στεί μέχρι τη νίκη».

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο