Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε σαν σήμερα 4 Δεκέμβρη;

Σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου - Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1131 Πέθα­νε ο Πέρ­σης μαθη­μα­τι­κός, αστρο­νό­μος και ποι­η­τής, Ομάρ Καγιάμ, γνω­στός για το έργο του “Ρου­μπα­γιάτ”

omar kagiam

1534 Ο σουλ­τά­νος Σου­λεϊ­μάν ο Μεγα­λο­πρε­πής κατα­λαμ­βά­νει τη Βαγδάτη.

1601 Οι Τούρ­κοι σου­βλί­ζουν ζωντα­νό τον αρχιε­πί­σκο­πο Φανα­ρί­ου και Νεο­χω­ρί­ου στη Θεσ­σα­λία Σερα­φείμ, καθώς και άλλους ιεράρχες.

1619 Οι Άγγλοι άποι­κοι γιορ­τά­ζουν για πρώ­τη φορά στο Νέο Κόσμο την Ημέ­ρα των Ευχαριστιών.

1642 Πέθα­νε ο Καρ­δι­νά­λιος Αρμάν­δος Ρισε­λιέ, πρω­θυ­πουρ­γός του Λου­δο­βί­κου ΙΓ’ της Γαλλίας

1679 Πέθα­νε ο Άγγλος πολι­τι­κός φιλό­σο­φος, Τόμας Χομπς (“Λεβιά­θαν”)

1791 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της βρε­τα­νι­κής εφη­με­ρί­δας Observer, της πιο παλιάς κυρια­κά­τι­κης εφη­με­ρί­δας στον κόσμο.

1866 Γεν­νή­θη­κε ο Βασί­λι Καντίν­σκι. Ρώσος ζωγρά­φος, ένας από τους θεμε­λιω­τές της αφη­ρη­μέ­νης τέχνης

kandinsky

1875 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας Ράι­νερ Μαρία Ρίλκε.

1877 Ο Τόμας Έντι­σον γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος που δοκι­μά­ζει την ικα­νό­τη­τα της εφεύ­ρε­σής του — του φωνό­γρα­φου- να κατα­γρά­φει και να ανα­πα­ρά­γει την ανθρώ­πι­νη φωνή.

1881 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλο της εφη­με­ρί­δας Λος Άντζε­λες Τάιμς.

1892 Γεν­νή­θη­κε ο ισπα­νός δικτά­το­ρας Φραν­σί­σκο Φράνκο

1894 Ο Τζορτζ Πάρ­κερ πατε­ντά­ρει την πένα διαρ­κεί­ας. Με την επω­νυ­μία Lucky Curve γίνε­ται η πρώ­τη μεγά­λη επι­τυ­χία της εται­ρεί­ας του.

1902 Τσαρλς Ντό­ου, αμε­ρι­κα­νός δημο­σιο­γρά­φος και επι­χει­ρη­μα­τί­ας. Μαζί με τον Εντουρντ Τζό­ουνς ίδρυ­σε την εφη­με­ρί­δα «Wall Street Journal» και δια­τύ­πω­σε τον χρη­μα­τι­στη­ρια­κό δεί­κτη Dow Jones. (Γεν. 6/11/1851)

1903 Παραι­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση Δημή­τριου Ράλ­λη. Η εντο­λή σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης ανα­τί­θε­ται στο Γεώρ­γιο Θεοτόκη.

1907 “Γυμνα­στι­κά”: Αίμα στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών. Πρό­κει­ται για τις φοι­τη­τι­κές ταρα­χές που σημειώ­νο­νται το Νοέμ­βριο του 1907, εξαι­τί­ας της υπο­χρε­ω­τι­κής παρα­κο­λού­θη­σης και εξέ­τα­σης των φοι­τη­τών του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών στο μάθη­μα της γυμνα­στι­κής, ως απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για τη συμ­με­το­χή τους στις πτυ­χια­κές και διδα­κτο­ρι­κές εξε­τά­σεις. Ο Υπουρ­γός Παι­δεί­ας απο­φα­σί­ζει το κλεί­σι­μο του ιδρύ­μα­τος. Ανα­κρί­σεις και εντάλ­μα­τα συλλήψεων.

gumnastika

1913 Υπο­γρά­φε­ται στη Φλω­ρε­ντία από τις Μεγά­λες Δυνά­μεις το ομώ­νυ­μο πρω­τό­κολ­λο, με το οποίο καθο­ρί­ζο­νται τα σύνο­ρα του νεο­δη­μιουρ­γη­θέ­ντος αλβα­νι­κού κρά­τους. Στους όρους του περι­λαμ­βά­νε­ται και η από­δο­ση της Βορεί­ου Ηπεί­ρου (περιο­χές Χει­μάρ­ρας, Αγί­ων Σαρά­ντα, Δελ­βί­νου, Τεπε­λε­νί­ου και Αργυ­ρο­κά­στρου) από την Ελλά­δα. Οι Μεγά­λες Δυνά­μεις, οι οποί­ες μετεί­χαν στη συν­διά­σκε­ψη (Αγγλία, Γαλ­λία, Ιτα­λία, Ρωσία, Γερ­μα­νία, Αυστρο­ουγ­γα­ρία), θέτουν ως μονα­δι­κό κρι­τή­ριο γι’ αυτή τους την από­φα­ση τη γλώσσα.

1918  Ιδρύ­ε­ται το βασί­λειο των Σέρ­βων, των Κρο­α­τών και των Σλο­βέ­νων (Γιου­γκο­σλα­βία).

1920 Απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου σημειώ­νε­ται στο Μιλά­νο. Οι συλ­λη­φθέ­ντες κατα­θέ­τουν ότι δια­τε­λού­σαν σε επα­φή και με άλλους συνε­νό­χους και σκό­πευαν να τοπο­θε­τή­σουν βόμ­βες στην αμα­ξο­στοι­χία, στην οποία επέ­βαι­νε ο βασιλιάς.

1929 Ο Π. Κου­ντου­ριώ­της παραι­τεί­ται από Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας. Στη θέση του θα εκλε­γεί στις 11/12 – με την υπο­στή­ρι­ξη και των Φιλε­λευ­θέ­ρων — ο αντι­βε­νι­ζε­λι­κός Α. Ζαΐμης.

1944 Κηρύσ­σε­ται γενι­κή απερ­γία σ’ όλη την Ελλά­δα. Ο λαός της Αθή­νας και του Πει­ραιά οδη­γεί τα θύμα­τά του στην τελευ­ταία τους κατοι­κία. Μέσα σε μια συγκλο­νι­στι­κή ατμό­σφαι­ρα πέν­θους, αλλά και αγω­νι­στι­κής απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας, ο λαός απαι­τεί την άμε­ση παραί­τη­ση της ματο­βαμ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης. Ενα τερά­στιο πανό στην κεφα­λή της πορεί­ας γρά­φει: “ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ, ΔΙΑΛΕΓΕΙ Η ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ Η ΤΑ ΟΠΛΑ”.Οταν η πομπή φτά­νει στο Σύνταγ­μα, οι δια­δη­λω­τές γονα­τί­ζουν. Ορκί­ζο­νται στους νεκρούς και ψάλ­λουν το πέν­θι­μο εμβα­τή­ριο. Στην επι­στρο­φή από το νεκρο­τα­φείο τα πλή­θη δέχο­νται και νέα, ένο­πλη επί­θε­ση από τους Χίτες. Αλλοι 40 νεκροί και 70τραυματίες βάφουν με το αίμα τους, τους αθη­ναϊ­κούς δρόμους.

Την ίδια μέρα ο ΕΛΑΣ εκμη­δέ­νι­σε τη σφη­κο­φω­λιά των Χιτών στο Θησείο (παρά την επέμ­βα­ση των Βρε­τα­νών), ενώ έως το από­γευ­μα είχε κατα­φέ­ρει να αφο­πλί­σει το 60% των αστυ­νο­μι­κών τμη­μά­των της πρω­τεύ­ου­σας. Ο αφο­πλι­σμός των αστυ­νο­μι­κών τμη­μά­των ήταν καθο­λι­κός στον Πει­ραιά, όπου μονα­δι­κές εστί­ες αντί­δρα­σης απέ­μει­ναν το οχυ­ρω­μέ­νο μέγα­ρο Βάτη και η Σχο­λή Δοκίμων.

Την άλλη μέρα και καθώς οι λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις συνε­χί­ζο­νται, χτυ­πά και πάλι η Ασφά­λεια, με τρα­γι­κό απο­λο­γι­σμό, ακό­μη 30 νεκρούς και πάνω από 100 τραυ­μα­τί­ες. (Πηγή: Ριζοσπάστης)

Ο Δεκέμ­βρης άρχισε

dekemvriana xroniko

1947 Η Μαρία Λιου­δά­κη από τη Λατσί­δα Λασι­θί­ου, θανα­τώ­θη­κε έπει­τα από φρι­κτά βασα­νι­στή­ρια στη Χωρο­φυ­λα­κή Ηρακλείου

lioudaki

1952 Σύν­νε­φο ομί­χλης σκε­πά­ζει το Λον­δί­νο. Σε συν­δυα­σμό με τη μόλυν­ση του αέρα θα προ­κα­λέ­σει τους επό­με­νους μήνες το θάνα­το του­λά­χι­στον 12.000 ανθρώπων.

1959 Στη Φλό­ρι­ντα των ΗΠΑ, ο πίθη­κος Σαμ επι­στρέ­φει από το διά­στη­μα, ανοί­γο­ντας το δρό­μο για τον άνθρωπο.

1963 Γεν­νή­θη­κε ο ουκρα­νός αθλη­τής του στί­βου, Σερ­γκέι Μπού­μπ­κα, ο κορυ­φαί­ος επι­κο­ντι­στής όλων των εποχών.

1971 Στην Ελβε­τία το Καζί­νο του Μοντρέ φλέ­γε­ται από ένα πυρο­τέ­χνη­μα που πέτα­ξε κάποιος κατά τη διάρ­κεια συναυ­λί­ας του Φρανκ Ζάπα. Το περι­στα­τι­κό εμπνέ­ει τους Deep Purple, που γρά­φουν το πιο γνω­στό κομ­μά­τι τους Smoke on the Water.

1977 Ο Ζαν Μπε­ντέλ Μπο­κά­σα, πρό­ε­δρος της Κεντρο­α­φρι­κα­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας, ανα­κη­ρύσ­σε­ται σε αυτο­κρά­το­ρα με το όνο­μα Μπο­κά­σα Α’.

1991 Η αμε­ρι­κα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρία Panamerican δια­κό­πτει ορι­στι­κά τις δρα­στη­ριό­τη­τές της λόγω πτώχευσης.

1993 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός κιθα­ρί­στας και συν­θέ­της Φρανκ Ζάπα

1996 Η General Motors βγά­ζει στην αγο­ρά το πρώ­το ηλε­κτρι­κό αυτοκίνητο.

2002 Απο­κω­δι­κο­ποιεί­ται σχε­δόν ολό­κλη­ρο το γονι­δί­ω­μα του ποντι­κού, απο­κα­λύ­πτο­ντας ότι περισ­σό­τε­ρα από το 80% των γονι­δί­ων του είναι ίδια με τα ανθρώ­πι­να, ενώ στο 99% είναι παρό­μοια. Στην έρευ­να έλα­βαν μέρος και δύο Eλλη­νες επι­στή­μο­νες. Από τις γενε­τι­κές ομοιό­τη­τες ανά­με­σα στον άνθρω­πο και το ποντί­κι ανα­μέ­νε­ται να κατα­στεί κατα­νοη­τή η γενε­τι­κή βάση ανθρώ­πι­νων ασθε­νειών, οι οποί­ες έχουν μελε­τη­θεί στο ποντί­κι. Από τις δια­φο­ρές δεν απο­κλεί­ε­ται να οδη­γη­θούν οι ειδι­κοί επι­στή­μο­νες στις αιτί­ες που κάποια φάρ­μα­κα δεν είναι το ίδιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά στον άνθρω­πο όσο στα ζώα.

2004 Πέθα­νε η Ελλη­νί­δα σοπρά­νο, Έλε­να Σουλιώτη

2011 Πέθα­νε ο βρα­ζι­λιά­νος ποδο­σφαι­ρι­στής Σόκρα­τες, μια από τις πιο ξεχω­ρι­στές προ­σω­πι­κό­τη­τες στην ιστο­ρία του ποδοσφαίρου

socrates

varvara

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο