Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος Βενεζουέλας (PSUV)

Εκδό­θη­κε στις 5 Μάρ­τη, στην δεύ­τε­ρη επέ­τειο του θανά­του του Ούγκο Τσά­βες από τις εκδό­σεις Ταξι­δευ­τής (μετά­φρα­ση Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς, Λου­κία Κωνσταντίνου)

Επι­μέ­λεια: Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Τα τελευ­ταία χρό­νια η Ελλά­δα της κρί­σης έχει έρθει πιο κοντά στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή για λόγους ευνό­η­τους. Άλλοι τη βλέ­πουν σαν ευλο­γία των λαών και άλλοι σαν κατά­ρα αυτού που εννο­ούν “Τάξη”. Το Κόκ­κι­νο Βιβλίο, είναι τα προ­γραμ­μα­τι­κά ντο­κου­μέ­ντα του Ενω­μέ­νου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας (PSUV), του κόμ­μα­τος που ίδρυ­σε ο χαρι­σμα­τι­κός κομα­ντά­ντε Ούγκο Τσάβες :

[…] ο μόνος τρό­πος για να στα­μα­τή­σει ο ιμπε­ρια­λι­σμός είναι να πάρει ο λαός την εξου­σία στα χέρια του και να οικο­δο­μή­σει το σοσια­λι­σμό για να μετα­σχη­μα­τί­σει τον καπι­τα­λι­στι­κό τρό­πο παρα­γω­γής. Είναι η μόνη ανα­γκαία, ορθο­λο­γι­κή και εφι­κτή διέ­ξο­δος σε αυτό το σταυ­ρο­δρό­μι της ανθρω­πό­τη­τας. […] Το PSUV θα δια­σώ­σει με κρι­τι­κό πνεύ­μα τις ιστο­ρι­κές εμπει­ρί­ες του σοσια­λι­σμού, υιο­θε­τώ­ντας ως οδη­γό τη σκέ­ψη και τη δρά­ση των επα­να­στα­τών και σοσια­λι­στών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και του κόσμου, όπως ο Χοσέ Μαρ­τί, ο Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα, ο Χοσέ Κάρ­λος Μαριά­τε­γι, η Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ, ο Καρλ Μαρξ, ο Φρί­ντριχ Ένγκελς, ο Λένιν, ο Τρό­τσκι, ο Γκράμ­σι, ο Μάο Τσε Τουνγκ και άλλοι που συνέ­βα­λαν στον αγώ­να για τον κοι­νω­νι­κό μετα­σχη­μα­τι­σμό, για έναν κόσμο ισό­τη­τας και κοι­νω­νι­κής δικαιο­σύ­νης, σε μια ανθρώ­πι­νη εμπει­ρία που έχει ως πρό­γο­νούς της την κοσμο­θε­ω­ρία των Ινδιά­νων, των Αφρο­α­με­ρι­κά­νων, του Χρι­στια­νι­σμού και της Θεο­λο­γί­ας της Απε­λευ­θέ­ρω­σης. Θα στη­ρί­ζε­ται στη συνει­σφο­ρά του επι­στη­μο­νι­κού σοσια­λι­σμού και του Μαρ­ξι­σμού, αλλά και στη φιλο­σο­φία της πρά­ξης, απα­ραί­τη­το εργα­λείο για την κρι­τι­κή ανά­λυ­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και οδη­γό στην επα­να­στα­τι­κή δράση.

kokkino

To Κόκ­κι­νο Βιβλίο είναι το πρώ­το σκά­φος του ΤΑΞΙΔΕΥΤΉ, στο φιλό­δο­ξο ταξί­δι του στην Αμε­ρι­κά­νι­κη Ήπει­ρο. Οι ανα­γνώ­στες θα μπο­ρέ­σουν να δουν χωρίς θριαμ­βο­λο­γι­κές ή δαι­μο­νο­λο­γι­κές δια­με­σο­λα­βή­σεις, τι ακρι­βώς πιστεύ­ουν και κάνουν οι ίδιοι οι πρω­τα­γω­νι­στές του μεγά­λου εγχει­ρή­μα­τος στην αγα­πη­μέ­νη Ήπει­ρο, αυτήν που ονο­μά­ζουν “Η Δική μας Αμε­ρι­κή”. H ισπα­νι­κή γλώσ­σα, μας δίνει ένα ωραίο λογο­παί­γνιο για να κατα­λά­βου­με τι εννοούν:

“ESTADOS UNIDOS ” σημαί­νει Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμερικής,

ESTAMOS UNIDOS ” σημαί­νει Είμα­στε Ενω­μέ­νοι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο