Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Twitter παραδέχεται ότι στοιχεία χρηστών μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν για διαφημιστικούς σκοπούς

Η Twitter Inc ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι τηλε­φω­νι­κοί αριθ­μοί και διευ­θύν­σεις ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου που «φορ­τώ­νουν» χρή­στες του για να αντα­πο­κρι­θούν στις απαι­τή­σεις του για την ασφά­λεια μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν «ακου­σί­ως» για δια­φη­μι­στι­κούς σκοπούς.

Ο ιστό­το­πος πρό­σθε­σε στην ανα­κοί­νω­σή του ότι το θέμα αυτό έχει διορ­θω­θεί από τις 17 Σεπτεμ­βρί­ου, χωρίς ωστό­σο να διευ­κρι­νί­σει πόσοι χρή­στες του επηρεάστηκαν.

«Ήταν ένα λάθος και ζητού­με συγ­γνώ­μη», ανα­φέ­ρει η εται­ρεία σε ανάρ­τη­σή της σε ιστο­λό­γιο (http://bit.ly/2Vpe08H)

Οι εται­ρεί­ες των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Twitter και του Facebook, έχουν προ­κα­λέ­σει την έντο­νη αντί­δρα­ση χρη­στών και ρυθ­μι­στι­κών αρχών παγκο­σμί­ως για τον τρό­πο με τον οποίο οι πλατ­φόρ­μες τους χει­ρί­ζο­νται τα δεδο­μέ­να χρηστών.

Το Twitter σημεί­ω­σε ότι, όταν δια­φη­μι­στές φόρ­τω­σαν τους κατα­λό­γους του μάρ­κε­τινγκ, μπο­ρεί να αντι­στοί­χι­σε χρή­στες στην πλατ­φόρ­μα με τον κατά­λο­γο των δια­φη­μι­στών βάσει της διεύ­θυν­σης email ή του τηλε­φω­νι­κού αριθ­μού που είχαν δώσει οι κάτο­χοι λογαριασμών.

Η εται­ρεία υπο­γράμ­μι­σε ότι οι πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές δεν κοι­νο­ποι­ή­θη­καν σε τρί­τες πλευ­ρές, αλλά ήταν δια­θέ­σι­μες εσω­τε­ρι­κά, ώστε να επι­τρα­πεί οι χρή­στες να λαμ­βά­νουν στο­χευ­μέ­νες διαφημίσεις.

atexnos banner 753x200

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο