Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τσακίζει η ακρίβεια — Μισθός για 19 μέρες και περικοπές ακόμα και στα αναγκαία

Τη δει­νή θέση στην οποία έχει περιέλ­θει η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των νοι­κο­κυ­ριών στη χώρα μας, εξαι­τί­ας της ακρί­βειας και της μεί­ω­σης του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, επι­βε­βαιώ­νει ακό­μα μία έρευ­να. Σύμ­φω­να με την ετή­σια έρευ­να για το «Εισό­δη­μα και τις δαπά­νες δια­βί­ω­σης νοι­κο­κυ­ριών» για το 2023 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 6 στα 10 νοι­κο­κυ­ριά (60,7%) δήλω­σαν ότι το μηνιαίο εισό­δη­μά τους δεν επαρ­κεί για όλο τον μήνα.

Στο σύνο­λο των νοι­κο­κυ­ριών το μηνιαίο εισό­δη­μα επαρ­κεί μεσο­σταθ­μι­κά για 23 μέρες, ενώ για τα νοι­κο­κυ­ριά των οποί­ων το εισό­δη­μα τελειώ­νει πριν από το τέλος του μήνα (60,7%), αυτό επαρ­κεί μεσο­σταθ­μι­κά μόνο για 19 μέρες. Μάλι­στα, σε δυσμε­νέ­στε­ρη θέση βρί­σκο­νται τα νοι­κο­κυ­ριά με κύρια πηγή εισο­δή­μα­τος τον μισθό (65,1%). Πάνω από 1 στα 2 νοι­κο­κυ­ριά (51,8%) κάνουν περι­κο­πές για να καλύ­ψουν τα ανα­γκαία. Στα­θε­ρά μικρό παρα­μέ­νει το ποσο­στό των νοι­κο­κυ­ριών που μπο­ρεί να απο­τα­μιεύ­σει. Συγκε­κρι­μέ­να, πάνω από 8 στα 10 νοι­κο­κυ­ριά (84,8%) δήλω­σαν ότι δεν κατα­φέρ­νουν να αποταμιεύσουν.

Το 15% των νοι­κο­κυ­ριών επι­βιώ­νει σε συν­θή­κες ακραί­ας φτώ­χειας καθώς τα εισο­δή­μα­τά του δεν επαρ­κούν για να καλύ­ψουν ούτε τις βασι­κές του ανά­γκες. Μάλι­στα, το 2023, το 51,8% των νοι­κο­κυ­ριών δήλω­σε πως χρειά­ζε­ται να κάνει περι­κο­πές για να καλύ­ψει τα αναγκαία.

Οσον αφο­ρά στις υπο­χρε­ώ­σεις των νοι­κο­κυ­ριών το 21,7% δήλω­σε πως το ίδιο ή κάποιο άλλο μέλος του νοι­κο­κυ­ριού του έχει ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς το Δημό­σιο, με το 11,5% (δηλα­δή πάνω από το μισό) να δηλώ­νει ότι οι οφει­λές αυτές δεν έχουν ρυθ­μι­στεί. Το 9,6% των νοι­κο­κυ­ριών (7,9% το 2022) έχει ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς τις τρά­πε­ζες για κατα­να­λω­τι­κά, επι­χει­ρη­μα­τι­κά δάνεια ή/και κάρ­τες, ενώ το 8,2% των νοι­κο­κυ­ριών δήλω­σε πως δεν θα κατα­φέ­ρει να αντα­πο­κρι­θεί στις προ­α­να­φε­ρό­με­νες τρα­πε­ζι­κές υπο­χρε­ώ­σεις το 2024. Το 5,6% των νοι­κο­κυ­ριών μέσα στο 2023 υπέ­στη δέσμευ­ση ή κατά­σχε­ση λογα­ρια­σμού και περιου­σια­κών στοι­χεί­ων λόγω οφειλών.

Ως καταλ­λη­λό­τε­ρα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση των αρνη­τι­κών επι­πτώ­σε­ων της ακρί­βειας το 66,6% των νοι­κο­κυ­ριών θεω­ρεί πως είναι η αύξη­ση μισθών και συντά­ξε­ων, το 51,3% ο έλεγ­χος των τιμών/αντιμετώπιση της αισχρο­κέρ­δειας και το 47,2% τη μεί­ω­ση των φόρων και τελών. Οσο για τις προ­πα­γαν­δι­στι­κές καμπά­νιες της κυβέρ­νη­σης αυτές στην κυριο­λε­ξία «πατώ­νουν», αφού μόλις το 2,9% των νοι­κο­κυ­ριών θεω­ρεί «το καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού» κατάλ­λη­λο μέτρο για την αντι­με­τώ­πι­ση της ακρί­βειας, ενώ χαμη­λά βρί­σκο­νται και οι έκτα­κτες οικο­νο­μι­κές ενι­σχύ­σεις, με 8,4%.

Μετά από τα παρα­πά­νω δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από 1 στα 2 νοι­κο­κυ­ριά (53,7%) εκτι­μούν ότι το 2024 θα χει­ρο­τε­ρέ­ψει η οικο­νο­μι­κή τους κατά­στα­ση, ένα­ντι μόλις 15,5% που εκτι­μά ότι θα βελ­τιω­θεί και 28,2% που εκτι­μά ότι θα παρα­μεί­νει ως έχει. Πιο απαι­σιό­δο­ξο για τη μελ­λο­ντι­κή οικο­νο­μι­κή του κατά­στα­ση δήλω­σε το 57,5% των πολυ­με­λών νοι­κο­κυ­ριών (με 5 άτο­μα και άνω), το 57,6% των νοι­κο­κυ­ριών με του­λά­χι­στον ένα άνερ­γο μέλος, το 58,6% των νοι­κο­κυ­ριών με ετή­σιο εισό­δη­μα έως 10.000 ευρώ και το 59,3% των νοι­κο­κυ­ριών με ετή­σιο εισό­δη­μα από 10.001 έως 18.000 ευρώ.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο