Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: “Εξορθολογισμός” με αυξήσεις — σοκ για τους ασφαλισμένους

«Το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας χρή­ζει μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων. Όποιος δεν το βλέ­πει πάσχει από ιδε­ο­λο­γι­κή τύφλω­ση». Με κάτι τέτοια ξεκί­νη­σε την ομι­λία του στην πρό­σφα­τη εκδή­λω­ση του Συν­δέ­σμου Φαρ­μα­κευ­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Ελλά­δας ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Αδ. Γεωρ­γιά­δης, ανα­κοι­νώ­νο­ντας την πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να πάρει «μια σει­ρά ισορ­ρο­πη­μέ­νων μέτρων», με τα κρι­τή­ρια της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, της κερ­δο­φο­ρί­ας, της αύξη­σης του ΑΕΠ, των επεν­δύ­σε­ων στην «και­νο­το­μία», δηλα­δή με όλα αυτά τα εργα­λεία που προ­ϋ­πο­θέ­τουν το χτύ­πη­μα των λαϊ­κών ανα­γκών και στη λαϊ­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή περίθαλψη.

Εξαγ­γέλ­λο­ντας μερι­κά από τα «ισορ­ρο­πη­μέ­να μέτρα», ο υπουρ­γός Υγεί­ας ξεχώ­ρι­σε την ενί­σχυ­ση της διείσ­δυ­σης των γενό­ση­μων φαρ­μά­κων πάνω από το 40%, προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας ταυ­τό­χρο­να την επι­βά­ρυν­ση του λαού κατά 80 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ επι­πλέ­ον κάθε χρό­νο ώστε «να συνε­χί­σουν να φτά­νουν στη χώρα όλα τα και­νο­τό­μα φάρ­μα­κα». Σημειώ­νε­ται ότι μόνο το 2021 η συμ­με­το­χή των ασφα­λι­σμέ­νων στο φάρ­μα­κο έφθα­σε στο 1,608 δισ. ευρώ.

Αυξήσεις — σοκ σε μια σειρά φάρμακα

Μάλι­στα ο …εξορ­θο­λο­γι­σμός ξεκί­νη­σε με το νέο δελ­τίο φαρ­μά­κων που ισχύ­ει ήδη από την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα και προ­βλέ­πει αυξη­μέ­νες συμ­με­το­χές για τους ασφα­λι­σμέ­νους. Οι αυξή­σεις αφο­ρούν εκα­το­ντά­δες σκευά­σμα­τα και έρχο­νται μέσω της παρέμ­βα­σης του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας στις λεγό­με­νες «ασφα­λι­στι­κές τιμές» των φαρ­μά­κων, δηλα­δή τις τιμές που καλύ­πτει ο ΕΟΠΥΥ και καθο­ρί­ζουν το πόσο πλη­ρώ­νει τελι­κά ο ασθενής.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, το υπουρ­γείο μειώ­νει πολ­λές από τις ασφα­λι­στι­κές τιμές των φαρ­μά­κων, αυξά­νο­ντας έτσι τη δια­φο­ρά μέχρι τη λια­νι­κή τιμή, δια­φο­ρά την οποία πλη­ρώ­νει έτσι κι αλλιώς ο ασφα­λι­σμέ­νος πλέ­ον της συμ­με­το­χής του. Σε ένα τυχαίο παρά­δειγ­μα, σκεύ­α­σμα με λια­νι­κή τιμή 10 ευρώ, «ασφα­λι­στι­κή τιμή» 9 ευρώ και συμ­με­το­χή ασθε­νούς 15%, κόστι­ζε μέχρι σήμε­ρα 1,5 ευρώ (λόγω της συμ­με­το­χής 15%) συν 1 ευρώ λόγω δια­φο­ράς λια­νι­κής — ασφα­λι­στι­κής τιμής, σύνο­λο 2,5 ευρώ. Με μια μεί­ω­ση της «ασφα­λι­στι­κής τιμής» στα 8 ευρώ, προ­στί­θε­ται άλλο 1 ευρώ που επι­βα­ρύ­νει την τσέ­πη του ασθενούς.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η περί­πτω­ση σκευά­σμα­τος που λαμ­βά­νουν χιλιά­δες ασθε­νείς για τη χολη­στε­ρί­νη (συσκευα­σία 10 mg — 28 τεμά­χια), που με το προη­γού­με­νο δελ­τίο τιμών είχε λια­νι­κή τιμή ίδια με την ασφα­λι­στι­κή τιμή, στα 12,41 ευρώ, και η συμ­με­το­χή του ασφα­λι­σμέ­νου ήταν 3,10 ευρώ. Ενώ, με την ανα­θε­ώ­ρη­ση του δελ­τί­ου τιμών, η ασφα­λι­στι­κή τιμή πέφτει στα 7,29 ευρώ, επο­μέ­νως η επι­βά­ρυν­ση του ασφα­λι­σμέ­νου υπερ­τρι­πλα­σιά­ζε­ται, στα 6,94 ευρώ!

Αντίθετος ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής

Κατη­γο­ρη­μα­τι­κά αντί­θε­τος με αυτές τις ανα­τι­μή­σεις είναι ο Φαρ­μα­κευ­τι­κός Σύλ­λο­γος Αττι­κής, σημειώ­νο­ντας ότι από την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα ήδη οι φαρ­μα­κο­ποιοί γίνο­νται δέκτες οργι­σμέ­νων αντι­δρά­σε­ων από πολ­λούς ασφαλισμένους.

Ο Σύλ­λο­γος διευ­κρι­νί­ζει ότι οι φαρ­μα­κο­ποιοί δεν φέρουν καμιά ευθύ­νη για τον καθο­ρι­σμό των τιμών των φαρ­μά­κων και τονί­ζει ότι «οι λια­νι­κές και ασφα­λι­στι­κές τιμές των φαρ­μά­κων καθο­ρί­ζο­νται από το υπουρ­γείο Υγείας».

«Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα η επι­βά­ρυν­ση των ασφα­λι­σμέ­νων θα είναι της τάξης των 30 εκατ. ευρώ. Αυτό θα είναι και το ποσό που θα ωφε­λη­θούν οι φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες κατα­βάλ­λο­ντας αντί­στοι­χα λιγό­τε­ρο clawback στον ΕΟΠΥΥ. Προ­φα­νώς και αυτό είναι κυβερ­νη­τι­κή επι­λο­γή, στην οποία και είμα­στε κατη­γο­ρη­μα­τι­κά αντί­θε­τοι», σημειώ­νει ο Φαρ­μα­κευ­τι­κός Σύλ­λο­γος Αττικής.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο