Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαλαρώνουν τα μέτρα για την παρουσία πιστών στις εκκλησίες

Χαλα­ρώ­νουν από αύριο τα μέτρα για την παρου­σία πιστών στους ναούς, εν όψει Πάσχα. Με βάση την ΚΥΑ που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα, την Κυρια­κή Δ’ των Νηστειών, την Τετάρ­τη του Μεγά­λου Κανό­νος, την Παρα­σκευή του Ακα­θί­στου, το Σάβ­βα­το και την Κυρια­κή Ε’ των Νηστειών θα μπο­ρούν να εισέρ­χο­νται σε όλους τους ναούς της χώρας ένας πιστός ανά 25τμ με όριο τα 20 άτομα.

Τις υπό­λοι­πες ημέ­ρες στις «πορ­το­κα­λί» περιο­χές θα επι­τρέ­πο­νται 9 άτο­μα ενώ στις «κόκ­κι­νες» περιο­χές οι Ακο­λου­θί­ες θα συνε­χί­σουν να τελού­νται κεκλει­σμέ­νων των θυρών.

Για την προ­σέ­λευ­ση στους ναούς οι πολί­τες οφεί­λουν να στέλ­νουν μήνυ­μα με τον κωδι­κό 5 στο 13033.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο