Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

105 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Οι λενινιστικές επεξεργασίες που άνοιξαν το δρόμο για τη νίκη (ΦΩΤΟ)

Πριν από 105 χρό­νια ο κόσμος συγκλο­νί­στη­κε από τη νίκη της Οκτω­βρια­νής Επανάστασης.

Η νίκη του Οκτώ­βρη όμως δεν ήρθε ξαφ­νι­κά. Είχε προη­γη­θεί μια πολυ­ε­τής και σύν­θε­τη προ­σπά­θεια θεω­ρη­τι­κής, πολι­τι­κής και πρα­κτι­κής επα­να­στα­τι­κής δρά­σης του μπολ­σε­βί­κι­κου Κόμματος.

Εξάλ­λου, καθο­ρι­στι­κής σημα­σί­ας για τη νίκη της Επα­νά­στα­σης ήταν η επε­ξερ­γα­σία και ανά­πτυ­ξη της πολι­τι­κής γραμ­μής των μπολ­σε­βί­κων, με επι­κε­φα­λής τον Λένιν, όλη την κρί­σι­μη περί­ο­δο από τον Φλε­βά­ρη του 1917, που ανα­τρά­πη­κε ο τσα­ρι­σμός, μέχρι τον Οκτώ­βρη. Η περί­ο­δος αυτή, μέσα και από τα έργα του Λένιν, απο­τε­λεί κορυ­φαίο παρά­δειγ­μα, μέσα από το οποίο ανα­δει­κνύ­ε­ται η ικα­νό­τη­τα δια­μόρ­φω­σης επα­να­στα­τι­κής πολι­τι­κής, η διε­ξα­γω­γή της δια­πά­λης με την αστι­κή τάξη, τους ελιγ­μούς της, αλλά και τις δυνά­μεις που ωθούν στον συμ­βι­βα­σμό, με στα­θε­ρή πυξί­δα την πάλη για την κατά­κτη­ση της εργα­τι­κής εξουσίας.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ6 (19) Μάρ­τη 1917

«Η τακτι­κή μας: πλή­ρης δυσπι­στία, καμία υπο­στή­ρι­ξη στη νέα κυβέρ­νη­ση, ιδιαί­τε­ρα υπο­πτευό­μα­στε τον Κέρεν­σκι, εξο­πλι­σμός του προ­λε­τα­ριά­του — μονα­δι­κή εγγύ­η­ση, άμε­σες εκλο­γές Δού­μας στην Πετρού­πο­λη, καμία προ­σέγ­γι­ση με άλλα κόμ­μα­τα. Τηλε­γρα­φή­στε το στην Πετρού­πο­λη.1

Αυτές τις σύντο­μες οδη­γί­ες τηλε­γρά­φη­σε ο Λένιν από τη Ζυρί­χη προς τους μπολ­σε­βί­κους που ετοι­μα­ζό­ντου­σαν να περά­σουν από τη Στοκ­χόλ­μη στην επα­να­στα­τη­μέ­νη Πετρού­πο­λη λίγες μέρες μετά το ξέσπα­σμα της επα­νά­στα­σης του Φλε­βά­ρη, το γκρέ­μι­σμα του τσα­ρι­σμού και τον σχη­μα­τι­σμό στις αρχές Μάρ­τη της λεγό­με­νης Προ­σω­ρι­νής Κυβέρ­νη­σης, με επι­κε­φα­λής αρχι­κά τον πρί­γκι­πα Λβοφ και στη συνέ­χεια τον εσέ­ρο Α. Κέρενσκι.

Στις συνο­πτι­κές αυτές οδη­γί­ες βλέ­που­με ήδη να δια­τυ­πώ­νο­νται δύο βασι­κές κατευ­θύν­σεις που θα παί­ξουν κρί­σι­μο ρόλο στο δρό­μο προς τη νίκη της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης: Η στά­ση πλή­ρους δυσπι­στί­ας και καμί­ας υπο­στή­ρι­ξης προς την αστι­κή Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση που συγκρο­τή­θη­κε και — στον αντί­πο­δα — η πλή­ρης υπο­στή­ρι­ξη στη μαζι­κή επα­να­στα­τι­κή δρά­ση του προ­λε­τα­ριά­του, που απο­τυ­πω­νό­ταν εκεί­νη την περί­ο­δο στη δρά­ση των επα­να­στα­τη­μέ­νων Σοβιέτ εργα­τών και στρατιωτών.

Οταν, στις αρχές Απρί­λη, ο Λένιν έφτα­σε στην επα­να­στα­τη­μέ­νη Πετρού­πο­λη, δια­τύ­πω­σε τις περι­βό­η­τες «Θέσεις του Απρί­λη». Οι «Θέσεις του Απρί­λη» με την ανά­λυ­ση του Λένιν και τον νέο τρό­πο τοπο­θέ­τη­σης των προ­βλη­μά­των κατέ­πλη­ξαν πολ­λούς, ακό­μη και στε­λέ­χη των μπολ­σε­βί­κων. «Να ρίξου­με ξύδι και χολή στο γλυ­κό νερά­κι της επα­να­στα­τι­κής λογο­κο­πί­ας», σημεί­ω­νε ο Λένιν χαρακτηριστικά.

Ουσια­στι­κά ο Λένιν ειση­γή­θη­κε ένα σύνο­λο θέσε­ων που απο­τε­λού­σαν πλαί­σιο για την ανα­συ­γκρό­τη­ση του επα­να­στα­τι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος σε νέα βάση και δια­μόρ­φω­νε τη στρα­τη­γι­κή του Κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων με τη νίκη της επα­νά­στα­σης του Φλε­βά­ρη. Οι «Θέσεις του Απρί­λη» καλού­σαν σε πλή­ρη δια­χω­ρι­σμό και ανε­ξαρ­τη­σία του επα­να­στα­τι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος από το παλιό οπορ­του­νι­στι­κό σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό ρεύ­μα, σε καμία παρο­χή στή­ρι­ξης προς την Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση και σε συνέ­χι­ση της επα­να­στα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας των μαζών με στό­χο την εργα­τι­κή εξου­σία. Το καθή­κον που μπή­κε στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη ήταν αυτό της προ­ε­τοι­μα­σί­ας για τη σοσια­λι­στι­κή — προ­λε­τα­ρια­κή επανάσταση.

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 4–5 (17–18) Απρί­λη 1917

Επει­δή έφτα­σα στην Πετρού­πο­λη μόλις τη νύχτα στις 3 Απρί­λη, δεν μπο­ρού­σα, φυσι­κά, να κάνω εισή­γη­ση στη συγκέ­ντρω­ση στις 4 Απρί­λη για τα καθή­κο­ντα του προ­λε­τα­ριά­του, παρά μόνο εξ ονό­μα­τός μου, με την επι­φύ­λα­ξη ότι δεν είμαι αρκε­τά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος. (…) Δημο­σιεύω τις προ­σω­πι­κές μου αυτές Θέσεις, συνο­δεύ­ο­ντάς τις μόνο με πολύ σύντο­μες επε­ξη­γη­μα­τι­κές παρατηρήσεις (…)

1. Στη στά­ση μας απέ­να­ντι στον πόλε­μο, που από την πλευ­ρά της Ρωσί­ας και με τη νέα κυβέρ­νη­ση του Λβοφ και Σία παρα­μέ­νει αναμ­φι­σβή­τη­τα ληστρι­κός, ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, εξαι­τί­ας του καπι­τα­λι­στι­κού χαρα­κτή­ρα αυτής της κυβέρ­νη­σης, είναι απα­ρά­δε­κτες και οι παρα­μι­κρές παρα­χω­ρή­σεις στον «επα­να­στα­τι­κό αμυ­νι­τι­σμό». Για έναν επα­να­στα­τι­κό πόλε­μο, που πραγ­μα­τι­κά δικαιο­λο­γεί τον επα­να­στα­τι­κό αμυ­νι­τι­σμό, το συνει­δη­τό προ­λε­τα­ριά­το μπο­ρεί να συμ­φω­νή­σει μόνο με τον όρο:

α) Περά­σμα­τος της εξου­σί­ας στα χέρια του προ­λε­τα­ριά­του και των πιο φτω­χών τμη­μά­των της αγρο­τιάς που κλί­νουν προς αυτό. β) Παραί­τη­σης από όλες τις προ­σαρ­τή­σεις στην πρά­ξη και όχι στα λόγια. γ) Ολο­κλη­ρω­τι­κής ρήξης στην πρά­ξη με όλα τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφαλαίου.

Παίρ­νο­ντας υπό­ψη την αναμ­φι­σβή­τη­τη καλο­πι­στία των πλα­τιών στρω­μά­των των μαζι­κών εκπρο­σώ­πων του επα­να­στα­τι­κού αμυ­νι­τι­σμού, που παρα­δέ­χο­νται τον πόλε­μο μόνο από ανά­γκη και όχι χάρη των κατα­κτή­σε­ων, παίρ­νο­ντας υπό­ψη την εξα­πά­τη­σή τους από την αστι­κή τάξη, πρέ­πει να τους εξη­γού­με το λάθος τους πολύ διε­ξο­δι­κά, επί­μο­να και υπο­μο­νε­τι­κά, να τους εξη­γού­με την αδιάρ­ρη­κτη σύν­δε­ση του κεφα­λαί­ου με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, να τους απο­δεί­χνου­με ότι χωρίς την ανα­τρο­πή του κεφα­λαί­ου ο πόλε­μος δεν μπο­ρεί να τελειώ­σει με μια ειρή­νη αλη­θι­νά δημο­κρα­τι­κή, όχι εξαναγκαστική.

Οργά­νω­ση της πιο πλα­τιάς προ­πα­γάν­δας αυτής της άπο­ψης στον μάχι­μο στρα­τό. Συναδέλφωση.

2. Η ιδιο­μορ­φία της σημε­ρι­νής στιγ­μής στη Ρωσία βρί­σκε­ται στο πέρα­σμα από το πρώ­το στά­διο της επα­νά­στα­σης που έδω­σε την εξου­σία στην αστι­κή τάξη, εξαι­τί­ας της ανε­παρ­κούς συνει­δη­τό­τη­τας και οργά­νω­σης του προ­λε­τα­ριά­του, στο δεύ­τε­ρο στά­διό της που πρέ­πει να δώσει την εξου­σία στα χέρια του προ­λε­τα­ριά­του και των φτω­χών στρω­μά­των της αγροτιάς.

Το πέρα­σμα αυτό χαρα­κτη­ρί­ζε­ται, από το ένα μέρος, από ένα μέγι­στο όριο νομι­μό­τη­τας (από όλες τις εμπό­λε­μες χώρες η Ρωσία είναι σήμε­ρα η πιο ελεύ­θε­ρη χώρα στον κόσμο), από το άλλο μέρος, από την έλλει­ψη βίας πάνω στις μάζες και, τέλος, η ανε­πί­γνω­στα καλό­πι­στη στά­ση των μαζών απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση των καπι­τα­λι­στών, των χει­ρό­τε­ρων εχθρών της ειρή­νης και του σοσιαλισμού.

Η ιδιο­μορ­φία αυτή απαι­τεί από μας ικα­νό­τη­τα προ­σαρ­μο­γής στις ιδιαί­τε­ρες συν­θή­κες της κομ­μα­τι­κής δου­λειάς μέσα στις πρω­τά­κου­στα πλα­τιές μάζες του προ­λε­τα­ριά­του, που μόλις τώρα ξύπνη­σαν στην πολι­τι­κή ζωή.

3. Καμιά υπο­στή­ρι­ξη στην Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση, να εξη­γού­με ότι είναι πέρα για πέρα ψεύ­τι­κες όλες οι υπο­σχέ­σεις της, ιδιαί­τε­ρα η υπό­σχε­ση για παραί­τη­ση από τις προ­σαρ­τή­σεις. Ξεσκέ­πα­σμα, αντί της απα­ρά­δε­κτης «απαί­τη­σης» — που σπέρ­νει αυτα­πά­τες — να πάψει η κυβέρ­νη­ση αυτή, κυβέρ­νη­ση καπι­τα­λι­στών, να είναι ιμπεριαλιστική.

4. Ανα­γνώ­ρι­ση του γεγο­νό­τος ότι στα περισ­σό­τε­ρα Σοβιέτ των εργα­τών βου­λευ­τών το κόμ­μα μας είναι μειο­ψη­φία, και για την ώρα απο­τε­λεί αδύ­να­τη μειο­ψη­φία απέ­να­ντι στο συνα­σπι­σμό όλων των μικρο­α­στι­κών, οπορ­του­νι­στι­κών στοι­χεί­ων, που βρί­σκο­νται κάτω από την επιρ­ροή της αστι­κής τάξης και που διο­χε­τεύ­ουν την επιρ­ροή της στο προλεταριάτο. (…)

Να εξη­γή­σου­με στις μάζες ότι το Σοβιέτ των εργα­τών βου­λευ­τών είναι η μόνη δυνα­τή μορ­φή επα­να­στα­τι­κής κυβέρ­νη­σης και ότι γι’ αυτό, όσο η κυβέρ­νη­ση αυτή θα βρί­σκε­ται κάτω από την επιρ­ροή της αστι­κής τάξης, το καθή­κον μας μπο­ρεί να είναι μόνο η υπο­μο­νε­τι­κή, συστη­μα­τι­κή, επί­μο­νη και προ­σαρ­μο­σμέ­νη στις πρα­κτι­κές ιδιαί­τε­ρα ανά­γκες των μαζών, εξή­γη­ση των λαθών της τακτι­κής τους. (…)

5. Οχι κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δημο­κρα­τία — επι­στρο­φή από τα Σοβιέτ των εργα­τών βου­λευ­τών σ’ αυτή θα ήταν βήμα προς τα πίσω — αλλά δημο­κρα­τία των Σοβιέτ των εργα­τών, των εργα­τών γης και των αγρο­τών βου­λευ­τών σε όλη τη χώρα, από τα κάτω ως τα πάνω. (…)

6. Στο αγρο­τι­κό πρό­γραμ­μα μετα­φο­ρά του κέντρου βάρους στα Σοβιέτ των βου­λευ­τών εργα­τών γης. Εθνι­κο­ποί­η­ση όλων των γαιών της χώρας, διά­θε­ση γης από τα τοπι­κά Σοβιέτ των εργα­τών γης και των αγρο­τών βου­λευ­τών. Συγκρό­τη­ση Σοβιέτ βου­λευ­τών από τους φτω­χούς αγρό­τες. Δημιουρ­γία από κάθε μεγά­λο κτή­μα (με έκτα­ση από 100 έως 300 περί­που ντε­σια­τί­νες, ανά­λο­γα με τις τοπι­κές και άλλες συν­θή­κες και κατά την κρί­ση των τοπι­κών οργά­νων) ενός υπο­δειγ­μα­τι­κού νοι­κο­κυ­ριού κάτω από τον έλεγ­χο του Σοβιέτ των βου­λευ­τών εργα­τών γης και για λογα­ρια­σμό της κοινωνίας.

7. Αμε­ση συγ­χώ­νευ­ση όλων των τρα­πε­ζών της χώρας σε μια πανε­θνι­κή τρά­πε­ζα και άσκη­ση ελέγ­χου πάνω σ’ αυτήν από την πλευ­ρά του Σοβιέτ των εργα­τών βουλευτών.

8. Οχι «εφαρ­μο­γή» του σοσια­λι­σμού σαν άμε­σο καθή­κον μας, αλλά πέρα­σμα αμέ­σως μόνο στον έλεγ­χο της κοι­νω­νι­κής παρα­γω­γής και της δια­νο­μής των προ­ϊ­ό­ντων από μέρους του Σοβιέτ των εργα­τών βου­λευ­τών.(…)2

Η στά­ση απέ­να­ντι στην Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση και η δια­πά­λη με τη συμ­βι­βα­στι­κή πολι­τι­κή που ακο­λου­θού­σαν οι εσέ­ροι και οι μεν­σε­βί­κοι (που πλειο­ψη­φού­σαν σε εκεί­νη τη φάση στα Σοβιέτ) απο­τέ­λε­σαν κομ­βι­κά στοι­χεία στην πολι­τι­κή γραμ­μή των μπολ­σε­βί­κων όλη την περί­ο­δο μέχρι και τον Οκτώβρη.

Στις 26 του Απρί­λη η Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση εξέ­δω­σε την έκκλη­ση «Για την κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού». Οι εσέ­ροι και οι μεν­σε­βί­κοι, μετά την υπο­στή­ρι­ξη που παρεί­χαν στην Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση μέσω των Σοβιέτ, απο­φά­σι­σαν τελι­κά τον Μάη να μπουν στη σύν­θε­σή της ανα­λαμ­βά­νο­ντας υπουρ­γι­κές θέσεις.

Η συμ­με­το­χή στην κυβέρ­νη­ση παρου­σιά­στη­κε από τους εκπρο­σώ­πους των εσέ­ρων και των μεν­σε­βί­κων (οι οποί­οι υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι χαρα­κτη­ρί­ζο­νταν «σοσια­λι­στι­κά» κόμ­μα­τα) ως σύμ­φω­νη με τους όρους του Συνε­δρί­ου του Αμστερ­νταμ της Β’ Διε­θνούς, που επέ­τρε­πε την είσο­δο σοσια­λι­στών σε αστι­κή κυβέρ­νη­ση σε «εξαι­ρε­τι­κές» περιπτώσεις.

Οι μπολ­σε­βί­κοι ξεσκέ­πα­σαν τον ρόλο των εσέ­ρων και των μεν­σε­βί­κων, όξυ­ναν τη δια­πά­λη και τη δια­φω­τι­στι­κή δου­λειά μέσα στην εργα­τι­κή τάξη.

ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣ(γράφτηκε τέλη Ιού­λη 1917)

«Οι καπι­τα­λι­στές, καλύ­τε­ρα οργα­νω­μέ­νοι, πιο έμπει­ροι στο έργο της ταξι­κής πάλης και της πολι­τι­κής, διδά­χτη­καν πιο γρή­γο­ρα απ΄ τους άλλους. Βλέ­πο­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να κρα­τη­θεί, κατέ­φυ­γαν σε μια μέθο­δο, που μετά το 1848 την εφάρ­μο­ζαν ολό­κλη­ρες δεκα­ε­τί­ες οι καπι­τα­λι­στές των άλλων χωρών για να ξεγε­λούν, να διαι­ρούν και να αδυ­να­τί­ζουν τους εργά­τες. Η μέθο­δος αυτή είναι η λεγό­με­νη κυβέρ­νη­ση ”συνα­σπι­σμού”, δηλα­δή μια κοι­νή, ενω­μέ­νη κυβέρ­νη­ση, απο­τε­λού­με­νη από την αστι­κή τάξη και τους λιπο­τά­κτες του σοσια­λι­σμού. (…) Οι ”σοσια­λι­στές” ηγέ­τες, μπαί­νο­ντας στην κυβέρ­νη­ση της αστι­κής τάξης, απο­δεί­χνο­νται κατά κανό­να ανδρεί­κε­λα, μαριο­νέ­τες, προ­κά­λυμ­μα για τους καπι­τα­λι­στές, όργα­νο εξα­πά­τη­σης των εργα­τών».3

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κές απο­φά­σεις που, μέσα και από την παρέμ­βα­ση των μπολ­σε­βί­κων, πάρ­θη­καν σε διά­φο­ρα εργο­στά­σια, ξεσκε­πά­ζο­ντας τη συμ­με­το­χή των «σοσια­λι­στι­κών κομ­μά­των» στην κυβέρ­νη­ση και που απαι­τού­σαν να περά­σει η εξου­σία στα Σοβιέτ4:Από­φα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας των εργα­τών του εργο­στα­σί­ου Τσέ­σερ ενά­ντια στο σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης συνασπισμού

Εμείς, οι εργά­τες του εργο­στα­σί­ου του Τσέ­σερ, θεω­ρού­με την προ­σχώ­ρη­ση των σοσια­λι­στι­κών στοι­χεί­ων στην κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού επι­ζή­μια για το προ­λε­τα­ριά­το και την αγρο­τιά, για­τί η συμ­με­το­χή σ’ αυτήν θα κατα­στεί­λει την ταξι­κή πολι­τι­κή μας και θα δυνα­μώ­σει το στρα­τό­πε­δο της αστι­κής τάξης, επιρ­ρί­πτο­ντας μέρος της ευθύ­νης, που προ­έρ­χε­ται από την εξω­τε­ρι­κή και εσω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της αστι­κής τάξης, στο προλεταριάτο.

Από­φα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας των εργα­τών των «Ενω­μέ­νων Εργο­στα­σί­ων Καλωδίων»

Εμείς, οι εργά­τες και υπάλ­λη­λοι των «Ενω­μέ­νων Εργο­στα­σί­ων Καλω­δί­ων», στη γενι­κή μας συνέ­λευ­ση στις 3 του Μάη, όπου πήραν μέρος 2.500 άτο­μα, αφού ακού­σα­με τους εκπρο­σώ­πους του Κεντρι­κού Σοβιέτ σχε­τι­κά με την επι­θυ­μία της Προ­σω­ρι­νής Κυβέρ­νη­σης και της πλειο­ψη­φί­ας του Σοβιέτ να σχη­μα­τί­σουν κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού που να έχει την εμπι­στο­σύ­νη του λαού, απο­φα­σί­σα­με να εκφρά­σου­με αρνη­τι­κή στά­ση απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού, που απο­τε­λεί προ­πέ­τα­σμα. Για τις ενέρ­γειες της αστι­κής κυβέρ­νη­σης· απαι­τού­με την παρά­δο­ση της εξου­σί­ας, ολο­κλη­ρω­τι­κά, στο Σοβιέτ των εργα­τών και στρα­τιω­τών Αντιπροσώπων.

Τους μήνες που ακο­λού­θη­σαν, ο αγώ­νας ενά­ντια στην Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση κλι­μα­κώ­θη­κε και πέρα­σε από διά­φο­ρες φάσεις.

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕ
24 Οκτώ­βρη (6 Νοέμ­βρη) 1917

«Η κατά­στα­ση είναι εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη. Είναι ολο­κά­θα­ρο ότι πραγ­μα­τι­κά τώρα πια κάθε καθυ­στέ­ρη­ση της εξέ­γερ­σης ισο­δυ­να­μεί με θάνατο (…)

Η υπό­θε­ση πρέ­πει να κρι­θεί το δίχως άλλο σήμε­ρα το βρά­δυ ή τη νύχτα. Η ιστο­ρία δεν θα συγ­χω­ρή­σει την καθυ­στέ­ρη­ση στους επα­να­στά­τες που θα μπο­ρού­σαν να νική­σουν σήμε­ρα (και σίγου­ρα θα κινή­σουν), αλλά θα κιν­δύ­νευαν να χάσουν πολ­λά αύριο, θα κιν­δύ­νευαν να τα χάσουν όλα (…)

Η κυβέρ­νη­ση κλο­νί­ζε­ται. Πρέ­πει να την απο­τε­λειώ­σου­με με κάθε θυσία! Η καθυ­στέ­ρη­ση της δρά­σης ισο­δυ­να­μεί με θάνα­το».6

Τη νύχτα ο Λένιν έφτα­σε στο Σμόλ­νι ανα­λαμ­βά­νο­ντας την καθο­δή­γη­ση της εξέγερσης.

Ο μπολ­σε­βί­κος Β. Αντό­νοφ — Οφσέ­εν­κο, ένας από τους καθο­δη­γη­τές της στρα­τιω­τι­κής εφό­δου στα Χει­με­ρι­νά Ανά­κτο­ρα, ανα­φέ­ρει σε μια γλα­φυ­ρή αφή­γη­ση: «Στο άλλο δωμά­τιο βρί­σκου­με μια ολό­κλη­ρη ομά­δα ανθρώ­πων, που παρί­στα­ναν την Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση. Κάθο­νται γύρω από ένα τρα­πέ­ζι και μοιά­ζουν μ’ έναν τρε­μου­λια­στό γκρι­ζό­χρω­μο λεκέ. “Στο όνο­μα της Στρα­τιω­τι­κής Επα­να­στα­τι­κής Επι­τρο­πής σας συλ­λαμ­βά­νω!” τους δηλώ­νω. Οι πρώ­ην υπουρ­γοί παρα­δί­δουν τα έγγρα­φα και τα όπλα που τους από­μει­ναν. Η Προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση δεν υπάρ­χει πια».7

Η Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση είχε θριαμ­βεύ­σει, ανοί­γο­ντας μια νέα σελί­δα στην Ιστο­ρία της ανθρωπότητας.

Σημειώ­σεις

1. Β. Ι. Λένιν, Απα­ντα, τ. 31, σ. 7
2. Β. Ι. Λένιν, Απα­ντα, τ. 31. σ. 113–118
3. Β. Ι. Λένιν, Απα­ντα, τ. 34, σ. 63
4. Παρου­σιά­ζο­νται, μαζί και με άλλα σχε­τι­κά υλι­κά, στο βιβλίο «1917 — Η πορεία προς την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση από μήνα σε μήνα», εκδ. «Σύγ­χρο­νη Εποχή».
5. Β. Ι. Λένιν, Απα­ντα, τ. 34, σ. 280
6. Β. Ι. Λένιν, Απα­ντα, τ. 34, σ. 435–436
7. «Η πορεία προς την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση από μήνα σε μήνα», «Σύγ­χρο­νη Επο­χή», Αθή­να, 2017, σ. 216–217

Πηγή 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο