Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

75η επέτειος της 9ης Μάη 1945 – Διαδικτυακή συζήτηση του ΕΣΔΟΓΕ

Το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Διεκ­δί­κη­σης των Οφει­λών της Γερ­μα­νί­ας προς την Ελλά­δα (ΕΣΔΟΓΕ) προ­κει­μέ­νου να τιμή­σει την 75η επέ­τειο της λήξης του Β’ Παγκό­σμιου Πολέ­μου και της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών και να κλι­μα­κώ­σει τον Αγώ­να Διεκ­δί­κη­σης των Γερ­μα­νι­κών Οφει­λών διορ­γα­νώ­νει δια­δι­κτυα­κή συζή­τη­ση – εκδή­λω­ση το Σάβ­βα­το 9 Μάη, 9.00 μμ.

ESDOGE Banner

Κύρια θέμα­τα της συζή­τη­σης:

 • Η σημα­σία της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης των λαών
 • Ο αγώ­νας ενά­ντια στη λήθη και την παρα­χά­ρα­ξη της Ιστορίας
 • Η Αντί­στα­ση και η θυσία της Ελλά­δας απαι­τούν Δικαιο­σύ­νη & Αποζημίωση!
 • Ο ανυ­πο­χώ­ρη­τος αγώ­νας για τη διεκ­δί­κη­ση των Γερ­μα­νι­κών Οφει­λών κλιμακώνεται!

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
8/9 ΜΑΗ 2020:
75η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ! 

ESDOGE 9 MAH AFISSA

Εισα­γω­γή:

 • Βασί­λης Μπρα­κα­τσού­λας, Αντι­στα­σια­κός, π. Βου­λευ­τής, Συμπρό­ε­δρος του ΕΣΔΟΓΕ
 • Γιώρ­γος Κατη­μερ­τζής, Πρό­ε­δρος της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Συμπρό­ε­δρος του ΕΣΔΟΓΕ

Ομι­λη­τές:

 • Λη Σαρά­φη, Διδά­κτωρ Ιστο­ρί­ας, Παν/μίου Sussex, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ
 • Προ­κό­πης Παπα­στρά­της, Ομό­τι­μος Καθη­γη­τής Ιστο­ρί­ας στο Πάντειο, ιδρυ­τι­κό μέλος του ΕΣΔΟΓΕ
 • Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της, Καθη­γη­τής Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας στο ΑΠΘ, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ

Σύντο­μες παρεμβάσεις:

 • Κώστας Ήσυ­χος, Πρώ­ην Αν. Υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυνας
 • Τρια­ντά­φυλ­λος Μητα­φί­δης, Πρώ­ην Πρό­ε­δρος Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Επι­τρο­πής Διεκ­δί­κη­σης Γερ­μα­νι­κών Οφει­λών, ιδρυ­τι­κό μέλος ΕΣΔΟΓΕ
 • Γιάν­νης Στα­θάς, Δήμαρ­χος Διστό­μου, Αντι­πρό­ε­δρος Δικτύ­ου Μαρ­τυ­ρι­κών Δήμων, Μέλος της Σ.Ε. ΕΣΔΟΓΕ
 • Χάρης Ραζά­κος, Ιστο­ρι­κός, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ
 • Χαρί­λα­ος Ερμεί­δης, Πρό­ε­δρος της Ένω­σης Θυμά­των Καλα­βρυ­τι­νού Ολο­καυ­τώ­μα­τος, Μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας ΕΣΔΟΓΕ
 • Γιάν­νης Μαύ­ρος, Οικο­νο­μο­λό­γος, Μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας ΕΣΔΟΓΕ
 • Βασί­λης Αση­μα­κό­που­λος, Δικη­γό­ρος – Πολι­τι­κός Επι­στή­μο­νας, μέλος της Σ.Ε. ΕΣΔΟΓΕ
 • Δημή­τρης Κούρ­της, Δικη­γό­ρος, Επι­στη­μο­νι­κός Συνερ­γά­της Νομι­κής Σχο­λής Πανε­πι­στη­μί­ου Λευκωσίας
 • Αλέ­ξαν­δρος Κου­τσο­μη­τό­που­λος, Δημο­σιο­γρά­φος – Πολι­τι­κός Επι­στή­μων, Μέλος της Σ.Ε. ΕΣΔΟΓΕ
 • Θέμης Τζή­μας, Δικη­γό­ρος, Διδά­κτο­ρας Διε­θνούς Δικαίου

Κλεί­σι­μο:
Δημή­τρης Αλευ­ρο­μά­γει­ρος, Αντι­στρά­τη­γος ε.α., Συγ­γραμ­μα­τέ­ας ΕΣΔΟΓΕ

Συντο­νι­σμός:
Αρι­στο­μέ­νης Συγ­γε­λά­κης, Διδά­κτωρ Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Συγ­γραμ­μα­τέ­ας ΕΣΔΟΓΕ.

✔️   Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ

 

Για να παρα­κο­λου­θή­σε­τε την εκδή­λω­ση https://esdoge.gr/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο