Περιήγηση: Τεκμήρια

Προτεινόμενο
«…Κυκλοφορούν διάφοροι προκηρύξεις αντεθνικού περιεχομένου…» (Ντοκουμέντο από το ψευτοδημοψήφισμα της Χούντας στα 1968)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το (ψετο) Δημο­ψή­φι­σμα του 1968 ήταν το πρώ­το της Χού­ντας, το οποίο είχε ως θέμα το…

Προτεινόμενο
“Το τραγούδι, ο τραγουδιστής και η φυσιολογία του φωνητικού συνόλου” (Ντοκουμέντο από την πολύμορφη δράση της ΕΠΟΝ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το έργο της ΕΠΟΝ τόσο κατά της διάρ­κεια της κατο­χής, όσο και μετά ήταν τερά­στιο, πολύμορφο,…

Προτεινόμενο
Ανορθολογισμός άλλων εποχών: «Δι’ ερεύνας υδάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιώνται ραβδοσκόποι αλλ’ επιστήμονες γεωλόγοι»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την ανα­γκαιό­τη­τα του εμβο­λια­σμού και τα όσα ανορ­θο­λο­γι­κά «επι­χει­ρή­μα­τα» προ­βάλ­λο­νται από ορι­σμέ­νες πλευρές…

Προτεινόμενο
Ο διαρκής τους φόβος: «…θα επιδράσουν ριζικώς επί των σκέψεων και ιδεών της επερχομένης διαδόχους γενεάς…» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η προ­σπά­θεια- απ’ όλες τις κυβερ­νή­σεις- ελέγ­χου των φρο­νη­μά­των των εκπαι­δευ­τι­κών και μέσω αυτού, την καλύ­τε­ρης «αξιο­ποί­η­σης…