Περιήγηση: Βιβλιοπαρουσιάσεις

Βιβλιοπαρουσιάσεις
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης “Στη γειτονιά του ουρανού. Αναφορά στα ουράνια σώματα”

Οι εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» παρου­σιά­ζουν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το βιβλίο «Στη γει­το­νιά του ουρα­νού. Ανα­φο­ρά στα ουρά­νια σώμα­τα» του Τζα­μάλ-Οδυσ­σέα Μαάιτα.…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Get the Picture _άρπα το στον αέρα: Μια ιστορία για την “τέχνη” και την “ξύλινη γλώσσα” της στρατευμένης ΤΕΧΝΗΣ

Η Bianca Bosker είναι Αμε­ρι­κα­νί­δα δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας. Το βιβλίο της για τους σνομπ του κρα­σιού Cork Dork (φελ­λός ολκής),…