Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

€υρωεκλογές: κόντρα σε όλους τους ΕΕ-λιγούριδες _μόνο με το ΚΚΕ δύναμη κι ελπίδα 

Μόνο το ΚΚΕ για­τί έχει θέσεις, πολι­τι­κή πρό­τα­ση και μαχη­τι­κή δρά­ση που συγκρού­ε­ται με το σύστη­μα και όσους το υπη­ρε­τούν. Μόνο το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύ­σεις στο κεφά­λαιο, στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

Το ΚΚΕ μέσα στην Ευρω­βου­λή με τους ευρω­βου­λευ­τές του. και σε όλες τις χώρες της Ευρώ­πης ένω­σε τη φωνή του με τους αγώ­νες και τις διεκ­δι­κή­σεις των λαών. Τις ανέ­δει­ξε, τις στή­ρι­ξε, κατέ­θε­σε δεκά­δες ερω­τή­σεις. Απο­κά­λυ­ψε πως πίσω από κάθε βάσα­νο του λαού, πίσω από τους αντι­λαϊ­κούς νόμους που ψηφί­ζο­νται στα κρά­τη-μέλη βρί­σκο­νται οι οδη­γί­ες και οι «αξί­ες» της ΕΕ.

Την δύνα­μη που παίρ­νει το ΚΚΕ από τον λαό την κατα­θέ­τει στην έντα­ση της ταξι­κής πάλης, στη μαζι­κο­ποί­η­ση και τη μαχη­τι­κο­ποί­η­ση του λαϊ­κού κινή­μα­τος. Ο τιτά­νιος αγώ­νας της ΛΑΡΚΟ συνε­χί­ζε­ται. Στο συγκλο­νι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο με τα τρα­κτέρ στο Σύνταγ­μα τους αγρό­τες υπο­δέ­χθη­καν χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι και φοι­τη­τές. Οι μεγα­λειώ­δεις φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ανέ­δει­ξαν διεκ­δι­κή­σεις κόντρα στην πολι­τι­κή της ΕΕ και των κομ­μά­των του συστή­μα­τος. Στον έναν χρό­νο από τα Τέμπη, οργα­νώ­θη­κε μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες απερ­γί­ες των τελευ­ταί­ων χρό­νων κόντρα σε όλους, συμ­βάλ­λο­ντας καθο­ρι­στι­κά στην ανά­δει­ξη των εγκλη­μα­τι­κών ευθυ­νών του συστή­μα­τος, στο δυνά­μω­μα της πάλης με επί­κε­ντρο τις ζωές μας κόντρα στα κέρ­δη τους.

Στο dna των κομ­μά­των του συστή­μα­τος είναι η υπη­ρέ­τη­ση του συστή­μα­τος, οι ηγέ­τες «αστέ­ρες», που γεμά­τοι έπαρ­ση εμμο­νι­κά ανα­μα­σούν πως η λύση είναι να κάνου­με πιο «ανθρώ­πι­νο» τον καπι­τα­λι­σμό. Είναι η επι­δί­ω­ξη ο λαός να βρί­σκε­ται στο περι­θώ­ριο των εξε­λί­ξε­ων. Στο dna του ΚΚΕ είναι η απο­φα­σι­στι­κή, οργα­νω­μέ­νη και με σχέ­διο δρά­ση σε κάθε χώρο δου­λειάς και μόρ­φω­σης που γίνε­ται «ασπί­δα» στο σήμε­ρα και δυνα­μώ­νει την ελπί­δα για ένα αύριο απαλ­λαγ­μέ­νο από τη σαπί­λα του καπιταλισμού.

Για­τί, κόντρα σε όλους τους ΕΕ-λιγού­ρι­δες, τους υπο­στη­ρι­χτές των λόμπι, των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και της αύξη­σης των πολε­μι­κών δαπα­νών, το ΚΚΕ δια­τρα­νώ­νει πως ο λαός μπο­ρεί να ξεφορ­τω­θεί όσους κάθο­νται στο σβέρ­κο του, παίρ­νο­ντας στα δικά του χέρια το κλει­διά, της εξου­σί­ας και της οικο­νο­μί­ας. Για μια Ευρώ­πη της συνερ­γα­σί­ας αυτών που παρά­γουν τον πλού­το, της αλλη­λεγ­γύ­ης, της φιλί­ας, της ειρή­νης, του σοσιαλισμού!

Για οποιο­δή­πο­τε θέμα, σχε­δόν σίγου­ρα, θα εντο­πί­σου­με το εξής επα­να­λαμ­βα­νό­με­νο μοτί­βο: Η ΝΔ να ισχυ­ρί­ζε­ται πως έτσι θα γίνου­με «σύγ­χρο­νη ευρω­παϊ­κή χώρα» (Ιδιω­τι­κά ΑΕΙ, εργα­σια­κά κ.λπ) και από την άλλη ΣΥΡΙΖΑ (Ι)-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ (2) και λοι­ποί να κατη­γο­ρούν την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ πως «απο­κλί­νει από τις ευρω­παϊ­κές αξί­ες και κεκτη­μέ­να». Ειδι­κά οι αυτο­α­πο­κα­λού­με­νοι και ως «προ­ο­δευ­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση» έχουν φτά­σει στο σημείο να αθω­ώ­νουν την πολι­τι­κή της ΕΕ ακό­μα και για το έγκλη­μα των Τεμπών!

Όπο­τε το ΚΚΕ τους τρί­βει στα μού­τρα τη φτώ­χεια, τους πολέ­μους, την προ­σφυ­γιά και όλα τα εγκλή­μα­τα σε βάρος των λαών της Ευρώ­πης και όλου του κόσμου που προ­κα­λεί η πολι­τι­κή της ΕΕ, απα­ντούν: «είναι ζήτη­μα των συσχε­τι­σμών που επι­κρα­τούν στην ΕΕ». Είναι αισχροί ψεύ­τες. Την βαρ­βα­ρό­τη­τα για τους λαούς της ΕΕ την υλο­ποιούν και τη συν­δια­μορ­φώ­νοι­υν η ακρο­δε­ξιά κυβέρ­νη­ση της Μελά­νι στην Ιτα­λία ή του Όρμπαν στην Ουγ­γα­ρία, ή «προ­ο­δευ­τι­κή εξαί­ρε­ση» της κυβέρ­νη­σης του Σάν­τσεθ στην Ισπα­νία, η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Σολτς μαζί με τους Πρά­σι­νους στη Γερ­μα­νία, ο Μακράν στη Γαλ­λία, ο Μητσο­τά­κης στην Ελλά­δα κ.λπ.

Τώρα, ειδι­κά οι διά­φο­ρες σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές και «φιλε­λεύ­θε­ρες» πολι­τι­κές δυνά­μεις ζητούν τη στή­ρι­ξη του λαού για να «δημιουρ­γή­σουν φραγ­μό στην άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς στην Ευρώ­πη». Οι περισ­σό­τε­ροι από αυτούς έχουν συγκυ­βερ­νή­σει ή συγκυ­βερ­νούν με ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα (ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με ΛΑΟΣ, τέτοια κυβέρ­νη­ση υπάρ­χει σήμε­ρα στην Σου­η­δία κ.λπ.). Όλοι τους υπερ­θε­μα­τί­ζουν πάνω στη «θεω­ρία των δύο άκρων» που εξι­σώ­νει το τέρας του φασι­σμού με τον κομ­μου­νι­σμό. Όλοι τους υλο­ποί­η­σαν και στή­ρι­ξαν μια πολι­τι­κή που απο­τέ­λε­σε τον καλύ­τε­ρο χορη­γό της ακρο­δε­ξιάς και του φασι­σμού (απάν­θρω­πη πολι­τι­κή σε βάρος μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, συμ­με­το­χή σε ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, φτώ­χεια για τον λαό και κέρ­δη για τους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους). Οι ακρο­δε­ξιές και φασι­στι­κές δυνά­μεις είναι παι­διά του συστή­μα­τος, της ίδιας της ΕΕ. Αρκε­τές από αυτές τις δυνά­μεις, δεν έχουν καν θέση για απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ και απο­τε­λούν «πρω­το­πα­λί­κα­ρα» στην προ­ώ­θη­ση πολι­τι­κών της ΕΕ (π.χ. η Μελά­νι για την πολι­τι­κή της ΕΕ στο προ­σφυ­γι­κό). Οι όποιες «κορώ­νες» βγά­ζουν, όταν δεν είναι για τα μάτια του κόσμου, αφο­ρούν αντι­πα­ρα­θέ­σεις ανά­με­σα σε πανί­σχυ­ρους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους και ιμπε­ρια­λι­στι­κών μπλοκ δυνά­με­ων από τη σκο­πιά ενί­σχυ­σης των συμ­φε­ρό­ντων των «δικών τους» καπι­τα­λι­στών και όχι από τη σκο­πιά υπε­ρά­σπι­σης λαϊ­κών δυνάμεων.

Ορι­σμέ­νες απο­δεί­ξεις για τον βαθιά συστη­μι­κό και άρα αντι­δρα­στι­κό και επι­κίν­δυ­νο χαρα­κτή­ρα των αστι­κών κομ­μά­των βρί­σκο­νται βου­τηγ­μέ­νες στο αίμα. Όλοι πρέ­πει να μάθουν για τις χαμο­γε­λα­στές φωτο­γρα­φί­ες βου­λευ­τών από ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ και διά­φο­ρους ακρο­δε­ξιούς με τον πρέ­σβη του κρά­τους-δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ μέσα στην ελλη­νι­κή βου­λή. Όλοι πρέ­πει να μάθουν ότι ΝΔ-ΣΥΡΙ­ΖΑ-ΠΑΣΟΚ-Ελλη­νι­κή Λύση στή­ρι­ξαν στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο το «δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ στην αυτο­ά­μυ­να» που έχει οδη­γή­σει σε γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού. Όλοι, ουσια­στι­κά, στη­ρί­ζουν και ψηφί­ζουν αμυ­ντι­κές δαπά­νες που δεν έχουν καμία σχέ­ση με την άμυ­να της χώρας και αξιο­ποιού­νται στους σχε­δια­σμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Οι απο­δεί­ξεις, όμως, δε βρί­σκο­νται μόνο στα όσα λένε και ψηφί­ζουν αυτά τα κόμ­μα­τα. Βρί­σκο­νται και στα όσα δεν λένε. Γι αυτό υπάρ­χει «ομερ­τά» για μια σει­ρά από ζητή­μα­τα-καθη­με­ρι­νές ειδή­σεις που σχε­τί­ζο­νται με την ανα­βάθ­μι­ση και επέ­κτα­ση βάσε­ων των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στη χώρα, για απο­στο­λές στρα­τιω­τι­κού προ­σω­πι­κού και εξο­πλι­σμών έξω από τα σύνορα.

Βρί­σκο­νται, όμως, και στα όσα δεν κάνουν. Για­τί, μόνο το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει χωρίς «αστε­ρί­σκους» την ενί­σχυ­ση της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης του Ζελέν­σκι και ταυ­τό­χρο­να μπλο­κά­ρει αμα­ξο­στοι­χί­ες που μετα­φέ­ρουν άρμα­τα μάχης των ΗΠΑ. Μόνο το ΚΚΕ «στιγ­μα­τί­ζει» με το κόκ­κι­νο του αγώ­να τον μηχα­νο­κί­νη­το όλε­θρο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ που βρί­σκε­ται και μετα­φέ­ρε­ται σε λιμά­νια και σιδη­ρο­δρο­μι­κές γραμ­μές. Μόνο το ΚΚΕ, όταν τα άλλα κόμ­μα­τα είτε πανη­γύ­ρι­ζαν είτε έλε­γαν καμία κου­βέ­ντα για το θεα­θή­ναι, πρω­το­στα­τού­σε για να γίνει κινη­το­ποί­η­ση στον Ναύ­σταθ­μο της Σαλα­μί­νας από όπου θα απέ­πλεε η φρε­γά­τα που στάλ­θη­κε στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα για να προ­στα­τέ­ψει τα συμ­φέ­ρο­ντα των εφο­πλι­στών. Μόνο το ΚΚΕ στέ­κε­ται στα­θε­ρά, μαχη­τι­κά και ατα­λά­ντευ­τα στο πλευ­ρό του Παλαι­στι­νια­κού λαού οργα­νώ­νο­ντας συνε­χώς με πολύ­πλευ­ρο τρό­πο την αλλη­λεγ­γύη στον αγώ­να του.

Οι κινη­το­ποι­ή­σεις του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος σε πολ­λές χώρες της Ευρώ­πης δίνουν μια «εικό­να» για το γεγο­νός πως οι λαοί δεν έχουν πει ακό­μα την τελευ­ταία τους λέξη.

Στη Γαλ­λία οι εργα­ζό­με­νοι σε μια πολύ­μη­νη σύγκρου­ση με την εργο­δο­σία, την κυβέρ­νη­ση και διά­φο­ρα στη­ρίγ­μα­τα του συστή­μα­τος δημιούρ­γη­σαν εμβλη­μα­τι­κά παρα­δείγ­μα­τα που απο­τυ­πώ­θη­καν σε ένα σύν­θη­μα που έγρα­ψαν εργά­τες ενός πυρη­νι­κού εργο­στα­σί­ου: «εμείς παρά­γου­με, εμείς απο­φα­σί­ζου­με»! Σε πολ­λές χώρες, όπως στη Γερ­μα­νία, γίνο­νται απερ­γί­ες σε κλά­δους μετά από ολό­κλη­ρες δεκα­ε­τί­ες. Οι αγρό­τες σε πολ­λές χώρες, με τα μπλό­κα τους και πολύ­μορ­φες μαχη­τι­κές δρά­σεις έβα­λαν στο στό­χα­στρο την Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή της ΕΕ, την στρα­τη­γι­κή της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» που δίνουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια σε μεγά­λους ομί­λους δημιουρ­γώ­ντας ένα εφιαλ­τι­κό μέλ­λον για τους ίδιους.

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ όντως θα συμ­βάλ­λει στη δυνα­μι­κή αυτών των αγώ­νων. Για­τί πρώ­τα και κύρια η αυξη­μέ­νη του δύνα­μη θα κατα­τε­θεί στην όξυν­ση της ταξι­κής σύγκρου­σης στην Ελλά­δα. Θα γίνουν περισ­σό­τε­ρα τα παρα­δείγ­μα­τα που θα «φωτί­ζουν» το δρό­μο της πάλης στους λαούς όλης της Ευρώ­πης. Θα ενι­σχυ­θεί η ανταλ­λα­γή πεί­ρας και κοι­νή δρά­ση των εργα­ζο­μέ­νων, όπως ήδη συμ­βαί­νει με εργα­ζό­με­νους στα λιμά­νια, στον κλά­δο των μετα­φο­ρών κ.λπ. Θα ανα­δει­κνύ­ο­νται πιο απο­φα­σι­στι­κό τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων όλης της Ευρώ­πης, θα στη­ρί­ζο­νται οι δίκαιες κινη­το­ποι­ή­σεις τους και θα απο­κα­λύ­πτο­νται έγκαι­ρα αντι­λαϊ­κοί σχε­δια­σμοί από τους Ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ, αφού μόνο αυτοί στέ­κο­νται και τοπο­θε­τού­νται ολο­κλη­ρω­τι­κά, τεκ­μη­ριω­μέ­να και στα­θε­ρά απο­κλει­στι­κά με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων και όχι μετά λόμπι των μονο­πω­λί­ων, τα συμ­φέ­ρο­ντα και τους αντα­γω­νι­σμούς ανά­με­σα σε αστι­κές τάξης, κρά­τη και ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμμαχίες.

Για να το πού­με και με έναν συμ­βο­λι­σμό, είναι ένα κρί­σι­μο ζήτη­μα να δυνα­μώ­σει το Κόμ­μα για το οποίο ο πρό­ε­δρος του πρώ­του σωμα­τεί­ου που στή­θη­κε στις απο­θή­κες της Amazon στις ΗΠΑ, προ­βάλ­λο­ντας την τερά­στια προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στο Σύνταγ­μα τον Ιού­νη ανέ­φε­ρε: «Μακά­ρι να υπήρ­χε και εδώ ένα τέτοιο εργα­τι­κό κόμμα»…

Η Ελλά­δα εκλέ­γει 21 ευρω­βου­λευ­τές. Ορια­κά, πάνω από το 50% των Ελλή­νων ευρω­βου­λευ­τών είτε δεν ανή­κει πλέ­ον στο κόμ­μα με το οποίο εκλέ­χθη­κε είτε για διά­φο­ρους λόγους διε­ρευ­νή­θη­κε για θέμα­τα δικαιο­σύ­νης είτε στις τωρι­νές εκλο­γές μπο­ρεί να είναι εκ νέου υπο­ψή­φιος με άλλο κόμμα!

Η ΝΔ εξέ­λε­ξε 8 ευρω­βου­λευ­τές. Η Άννα Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου, που για χρό­νια στην Ευρω­βου­λή έδι­νε μάχη για την υπε­ρά­σπι­ση των «φιλε­λευ­θέ­ρων ιδε­ών», τελι­κά δεν θα είναι εκ νέου υπο­ψή­φια καθώς φαί­νε­ται να εμπλέ­κε­ται σε υπό­θε­ση παρα­βί­α­σης προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων. Ο Θ. Ζαγο­ρά­κης, φημο­λο­γεί­ται ότι μπο­ρεί να είναι αυτή τη φορά υπο­ψή­φιος με το ΠΑΣΟΚ. Ο Γ. Κύρ­τσος εδώ και και­ρό προ­α­λεί­φε­ται για υπο­ψή­φιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Μαρία Σπυ­ρά­κη, αφού κρί­θη­κε ευνοϊ­κά μια υπό­θε­ση που αντι­με­τώ­πι­ζε με την δικαιο­σύ­νη τελι­κώς θα είναι εκ νέου υποψήφια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέ­λε­ξε 6 ευρω­βου­λευ­τές και τώρα έχει μεί­νει με 2. Βέβαια, η μία εξ αυτών, η Έλε­να Κου­ντου­ρά, προ­έρ­χε­ται από τους «προ­ο­δευ­τι­κούς» ΑΝΕΛ… Ο Αλ. Γεωρ­γού­λης, που ερευ­νή­θη­κε για βια­σμό και σωμα­τι­κή βία, όντας πλέ­ον ανε­ξάρ­τη­τος, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, ανα­ζη­τά κόμ­μα για να είναι εκ νέου υπο­ψή­φιος. Ο Π. Κόκ­κα­λης, ένας άνθρω­πος που έχει απαρ­νη­θεί το «καπι­τα­λι­στι­κό» του παρελ­θόν είναι πλέ­ον επι­κε­φα­λής του κόμ­μα­τος ΚΟΣΜΟΣ. Οι Στέ­λιος Κού­λο­γλου και Δημή­τρης Παπα­δη­μού­λης έχουν απο­χω­ρή­σει από τον ΣΥΡΙΖΑ και πλέ­ον συμ­με­τέ­χο­ντας βέβαια στην ίδια ευρω­ο­μά­δα με τον ΣΥΡΙΖΑ 1, θα συμ­βάλ­λουν στην ανα­ζω­ο­γό­νη­ση της «αρι­στε­ρός» συμ­με­τέ­χο­ντας πλέ­ον στον ΣΥΡΙΖΑ 2 (Νέα Αριστερά).

Το ΠΑΣΟΚ εξέ­λε­ξε δύο ευρω­βου­λευ­τές. Ο Νίκος Ανδρου­λά­κης δεν είναι πλέ­ον ευρω­βου­λευ­τής καθό­τι ανέ­λα­βε τα ηνία της παρά­τα­ξης και τον αντι­κα­τέ­στη­σε ο Νίκος Παπαν­δρέ­ου. O Ν. Παπαν­δρέ­ου, πέρα από μέλος ΔΣ ξενο­δο­χεια­κού ομί­λου, άμι­σθος συνερ­γά­της Υπουρ­γεί­ων, εργα­ζό­με­νος της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας, λογο­τέ­χνης κ.λπ έχει δια­τε­λέ­σει και εγγο­νός, γιός και αδερ­φός πρω­θυ­πουρ­γού. Η δεύ­τε­ρη ευρω­βου­λευ­τής, που είχε εκλέ­ξει, είναι πλέ­ον ανε­ξάρ­τη­τη. Μιλά­με για την Ε. Καΐ­λή, που, επει­δή αγά­πη­σε παρά­φο­ρα έναν Ιτα­λό, βρέ­θη­κε μπλεγ­μέ­νη στο σκάν­δα­λο Qatargate…

Αν δεν το δια­κω­μω­δή­σεις και λίγο τρελαίνεσαι…

Πηγή “Οδη­γη­τής” Απριλίου

ΚΝΕ: με κόκ­κι­νη ψήφο στις Ευρω­ε­κλο­γές να στεί­λου­με δυνα­τό μήνυ­μα _σύγκρουσης και αισιο­δο­ξί­ας αμφι­σβή­τη­σης & κατα­δί­κης της ΕΕ στους λαούς της Ευρώπης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο