Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurovision: Καταδίκη για τα ισραηλινά εγκλήματα παρά την προσπάθεια ξεπλύματος από την διοργανώτρια αρχή (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρά τις απα­γο­ρεύ­σεις, τους εκβια­σμούς, τις κυρώ­σεις και τις άλλες απε­γνω­σμέ­νες προ­σπά­θειες της διορ­γα­νώ­τριας αρχής EBU, με στό­χο να ξεπλυ­θεί το κρά­τος — δολο­φό­νος, οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες για τη γενο­κτο­νία που διε­ξά­γει το Ισρα­ήλ σε βάρος των Παλαι­στι­νί­ων εκφρά­στη­καν με τον πιο ηχη­ρό τρό­πο, μέσα και έξω από τον συναυ­λια­κό χώρο της Eurovision στην πόλη Μάλ­με της Σουηδίας.

Συγκε­κρι­μέ­να, την ώρα που η τρα­γου­δί­στρια που εκπρο­σω­πεί το Ισρα­ήλ ερμή­νευε το τρα­γού­δι της στον ημι­τε­λι­κό της Πέμ­πτης, αρκε­τοί θεα­τές αντέ­δρα­σαν με απο­δο­κι­μα­σί­ες και γιου­χα­ρί­σμα­τα, ενώ πολ­λοί φώνα­ζαν «Free Palestine». Οι φωνές δεν στα­μά­τη­σαν καθό­λου κατά τη διάρ­κεια του performance της, ανα­γκά­ζο­ντας την EBU, σύμ­φω­να με καταγ­γε­λί­ες, να επι­στρα­τεύ­σει ψεύ­τι­κα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα για να καλύ­ψει την κατακραυγή.

Την ίδια ώρα, στο κέντρο της πόλης του Μάλ­με, χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν για να εκφρά­σουν την κατα­δί­κη τους στην ισραη­λι­νή συμ­με­το­χή, ανα­δει­κνύ­ο­ντας παράλ­λη­λα την υπο­κρι­σία της EBU, που έχει απο­κλεί­σει μεν τους Ρώσους καλ­λι­τέ­χνες, λόγω της εισβο­λής στην Ουκρα­νία, αλλά κάνει τα στρα­βά μάτια στην εξε­λισ­σό­με­νη γενο­κτο­νία των Παλαι­στι­νί­ων από το Ισραήλ.

Εξάλ­λου, η μετά­δο­ση του χθε­σι­νού ημι­τε­λι­κού από τη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση του Βελ­γί­ου δια­κό­πη­κε προς στιγ­μήν και στην οθό­νη εμφα­νί­στη­κε ένα μήνυ­μα συν­δι­κά­των που ανέφερε:

«Πρό­κει­ται για συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση. Κατα­δι­κά­ζου­με τις παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των που δια­πράτ­τει το κρά­τος του Ισρα­ήλ. Επι­πλέ­ον, το κρά­τος του Ισρα­ήλ κατα­στρέ­φει την ελευ­θε­ρία του Τύπου. Αυτός είναι ο λόγος που στα­μα­τά­με την εικό­να για μια στιγμή».

Την ίδια ώρα, οι φωνές που ζητούν τον απο­κλει­σμό του Ισρα­ήλ από τη διορ­γά­νω­ση πλη­θαί­νουν. Δεκά­δες ισπα­νό­φω­νοι καλ­λι­τέ­χνες ενώ­νουν τις φωνές τους καταγ­γέλ­λο­ντας το «artwashing» του κρά­τους — δολο­φό­νου, δηλα­δή το ξέπλυ­μα των εγκλη­μά­των του μέσω της τέχνης.

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο