Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurovision: Οι εργαζόμενοι στο VRT διέκοψαν την εμφάνιση του Ισραήλ για τη μετάδοση μηνύματος αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Κατά την εμφά­νι­ση του Ισρα­ήλ ο Βέλ­γι­κος ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κός φορέ­ας, VRT, διέ­κο­ψε για λίγο τη μετά­δο­ση και στους δέκτες των τηλε­θε­α­τών εμφα­νί­στη­κε μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης προς την Παλαι­στί­νη και κατά του Ισραήλ.

Η πρω­το­βου­λία ανή­κε στο συν­δι­κά­το εργα­ζο­μέ­νων και το μήνυ­μα που εμφα­νί­στη­κε στις οθό­νες των τηλε­θε­α­τών ανέ­φε­ρε «πρό­κει­ται για δρά­ση εργα­τι­κού σωμα­τεί­ου. Κατα­δι­κά­ζου­με τις παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των από το κρά­τος του Ισρα­ήλ. Επι­πλέ­ον, το κρά­τος του Ισρα­ήλ κατα­στρέ­φει την ελευ­θε­ρία του Τύπου. Γι’ αυτό δια­κό­πτου­με για λίγο τη ζωντα­νή μετά­δο­ση #CeaseFireNow #StopGenocideNow».

Το παλαι­στι­νια­κό είναι ένα θέμα που κυριαρ­χεί στον φετι­νό δια­γω­νι­σμό της Eurovision, παρά τις προ­σπά­θειες των διορ­γα­νω­τών που φτά­νουν μέχρι τη λογο­κρι­σία να επι­μεί­νουν στον «μη πολι­τι­κό» χαρα­κτή­ρα των εκδηλώσεων.

Σχε­τι­κά με τη σύντο­μη δια­κο­πή της μετά­δο­σης ανα­φέ­ρε­ται το κάτωθι:

Η δια­κο­πή της μετά­δο­σης ήταν ενέρ­γεια του συν­δι­κά­του του VRT, το οποίο και υπο­στη­ρί­ζει την κατά­παυ­ση του πυρός υπε­ρα­σπι­ζό­με­νο και τους εργα­ζό­με­νους δημο­σιο­γρά­φους στην εμπό­λε­μη ζώνη.

Κατα­δι­κά­ζου­με τις παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των από το κρά­τος του Ισραήλ.

Παρα­κο­λου­θού­με με τρό­μο τα γεγο­νό­τα στη Μέση Ανα­το­λή εδώ και μήνες. Είμα­στε πεπει­σμέ­νοι ότι το Κρά­τος του Ισρα­ήλ πραγ­μα­το­ποιεί μια γενο­κτο­νία και γι’ αυτό είναι σκαν­δα­λώ­δες το γεγο­νός ότι υπάρ­χει Ισραη­λι­νή συμ­με­το­χή στον δια­γω­νι­σμό τρα­γου­διού της Eurovision. Το να μην κάνεις τίπο­τα, απλώς να παρα­κο­λου­θείς, δεν είναι πλέ­ον επιλογή.

Δυστυ­χώς, η EBU κατέ­στη­σε δυνα­τή την είσο­δο του Ισρα­ήλ και γι’ αυτό απο­φα­σί­σα­με να δια­κό­ψου­με τη μετά­δο­ση. Ελπί­ζου­με να στεί­λου­με ένα μήνυ­μα στην ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση να στα­μα­τή­σει τις μάχες και τις δολο­φο­νί­ες, να επι­τρέ­ψει σε διε­θνείς παρα­τη­ρη­τές και τον Τύπο να εισέλ­θουν και να καθί­σουν για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

ACOD-VRT

Ενήμερο το VRT

To VRT ήταν ενή­με­ρο για την πρά­ξη του συν­δι­κά­του του:

Ήμα­σταν ενή­με­ροι ότι αυτό θα συνέβαινε.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο