Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurovision — Eric Saade: “Μπορείτε να πάρετε τα σύμβολά μας, αλλά δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την παρουσία μου“

Εξα­πλώ­νο­νται σε όλους τους χώρους οι εκδη­λώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στους Παλαι­στί­νιους και κατα­δί­κης του κρά­τους δολο­φό­νου Ισρα­ήλ παρά την κατα­στο­λή (πανε­πι­στή­μια), λογο­κρι­σία (στη Γερ­μα­νία απα­γο­ρεύ­ε­ται σε μέλη ανθρω­πι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων να μιλή­σουν για όσα είδαν στη Γάζα) και απα­γο­ρεύ­σεις.

Η διορ­γα­νώ­τρια της Eurovision (EBU) ‑που αρνή­θη­κε να απο­κλή­σει το Ισρα­ήλ όπως πολ­λοί καλ­λι­τέ­χνες απαι­τού­σαν- έχει απα­γο­ρεύ­σει να υπάρ­χει οτι­δή­πο­τε παρα­πέ­μπει σε πολι­τι­κό περιερ­χό­με­νο και έχει απο­κλεί­σει σημαί­ες της Παλαι­στί­νης (και μόνο).

Ο Σου­η­δός καλ­λι­τέ­χνης, Eric Saade, ήταν ανά­με­σα στους καλε­σμέ­νους για το opening act στον Α’ Ημι­τε­λι­κό της Eurovision που έλα­βε χώρα το βρά­δυ της Τρί­της 7 Μαΐ­ου στο Μάλ­με της Σου­η­δί­ας. Ο τρα­γου­δι­στής είχε συμ­με­τά­σχει στον δια­γω­νι­σμό το 2011 με το τρα­γού­δι «Popular» με το οποίο είχε κατα­κτή­σει την 3η θέση.

Ο Eric, του οποί­ου ο πατέ­ρας είναι Παλαι­στί­νιος από τον Λίβα­νο, είχε τυλιγ­μέ­νο το ασπρό­μαυ­ρο παλαι­στι­νια­κό σάλι (keffiyeh), που πολ­λοί χρη­σι­μο­ποιούν για να δεί­ξουν την στή­ρι­ξή τους στον παλαι­στι­νια­κό λαό, γύρω από τον αρι­στε­ρό του καρ­πό, ενώ τρα­γου­δού­σε το τρα­γού­δι «Popular» της Eurovision 2011. Ο Eric κρα­τού­σε το μικρό­φω­νο με το αρι­στε­ρό του χέρι, οπό­τε το σάλι ήταν ορα­τό καθ’ όλη τη διάρ­κεια της ερμη­νεί­ας του, ως ένδει­ξη συμπα­ρά­στα­σης στον λαό της Παλαιστίνης.

Σε μία τόσο κρί­σι­μη στιγ­μή που το Ισρα­ήλ μακε­λεύ­ει το λαό της Παλαι­στί­νης, η κίνη­ση του Saade προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις καθώς εκα­τομ­μύ­ρια μάτια Ευρω­παί­ων παρα­κο­λού­θη­σαν τον δια­γω­νι­σμό, είδα το μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης του τραγουδιστή.

Οι επί­ση­μοι λογα­ρια­σμοί της Eurovision στο social media δε δημο­σί­ευ­σαν την εμφά­νι­ση του σε αντί­θε­ση με όλα τα υπό­λοι­πα performances.

Η EBU (στα ελλη­νι­κά η Ευρω­παϊ­κή Ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κή Ένω­ση) προ­χώ­ρη­σε μάλι­στα σε σχε­τι­κή δήλω­ση με το ζήτη­μα, η οποία είχε ως εξής: «Ο Δια­γω­νι­σμός Τρα­γου­διού της Eurovision είναι μια ζωντα­νή τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή. Όλοι οι ερμη­νευ­τές γνω­ρί­ζουν τους κανό­νες του Δια­γω­νι­σμού και λυπού­μα­στε που ο Eric Saade επέ­λε­ξε να θέσει σε κίν­δυ­νο τη μη πολι­τι­κή φύση της εκδή­λω­σης. Είμα­στε στην ευχά­ρι­στη θέση να το συζη­τή­σου­με μαζί σας μετά τη ζωντα­νή μετά­δο­ση, εάν χρεια­στεί».

Η επι­λο­γή του Saade, έρχε­ται λίγες ημέ­ρες μετά την αντί­δρα­σή του προς τους διορ­γα­νω­τές της Eurovision περί απα­γό­ρευ­σης σημαιών και συμ­βό­λων οποιου­δή­πο­τε έθνους που δεν συμ­με­τέ­χει στον Δια­γω­νι­σμό, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των Παλαι­στι­νί­ων, μία πολι­τι­κή που ισχύ­ει εδώ και χρό­νια. Έκα­νε λόγο μάλι­στα για “επαί­σχυ­ντο χει­ρι­σμό” από την πλευ­ρά της Ευρω­παϊ­κής Ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κής Ένω­σης την οποία κατη­γό­ρη­σε ότι δια­δί­δει “ισραη­λι­νή προπαγάνδα”.

Όσο για το σύν­θη­μα της Eurovision, “United by Music“, που ανα­φέ­ρε­ται στον οικου­με­νι­κό τρό­πο που μας συν­δέ­ει η μου­σι­κή, ο Saade το χαρα­κτή­ρι­σε “ανέκ­δο­το“, αφού προ­ϋ­πο­θέ­τει, όπως έγρα­ψε, να μην είσαι Παλαιστίνιος.

“Μπο­ρεί­τε να πάρε­τε τα σύμ­βο­λά μας, αλλά δεν μπο­ρεί­τε να αφαι­ρέ­σε­τε την παρου­σία μου“, κατέ­λη­ξε ο ίδιος.

Οι διορ­γα­νω­τές της Eurovision είναι σε εγρή­γορ­ση για εκδη­λώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης αυτή την εβδο­μά­δα, καθώς ο δια­γω­νι­σμός έχει επι­σκια­στεί από μεγά­λες συγκε­ντρώ­σεις στο Μάλ­με κατά της συμ­με­το­χής του Ισρα­ήλ. Η αστυ­νο­μι­κή παρου­σία έχει ενι­σχυ­θεί σημα­ντι­κά στην πόλη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ενί­σχυ­σής της από τη Δανία και τη Νορ­βη­γία, ενώ είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι έχουν εκκε­νω­θεί κελιά φυλα­κών για την περί­πτω­ση μαζι­κών συλλήψεων!!!

Οι μεγα­λύ­τε­ρες δια­μαρ­τυ­ρί­ες ανα­μέ­νο­νται την Πέμ­πτη, όταν η Ισραη­λι­νή Eden Golan θα εμφα­νι­στεί στον δεύ­τε­ρο ημι­τε­λι­κό του δια­γω­νι­σμού με το τρα­γού­δι της «Hurricane». Η αστυ­νο­μία είπε ότι δεν θα επι­τρα­πούν δια­μαρ­τυ­ρί­ες στην περιο­χή γύρω από το χώρο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο