Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε …την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

«Για μια ανά­σα…», για πρώ­τη φορά στην Ελλάδα
Το ψυχο­λο­γι­κό θρί­λερ της Ζίνι Χάρις «Για μια ανά­σα…», έργο που ανε­βαί­νει για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα μετά το Royal Court στο Λον­δί­νο, ανε­βαί­νει στις 3 Νοέμ­βρη στο θέα­τρο «Διά­να». Από­δο­ση Κει­μέ­νου: Ελέ­νη Ράντου. Σκη­νο­θε­σία: Στα­μά­της Φασου­λής. Σκη­νι­κά: Μαγιού Τρι­κε­ριώ­τη. Κοστού­μια: Ιωάν­να Τσά­μη. Φωτι­σμοί: Σάκης Μπιρ­μπί­λης. Κίνη­ση: Χρή­στος Παπα­δό­που­λος. Μου­σι­κή: Ναλίσ­σα Γκρην. Παί­ζουν: Ελέ­νη Ράντου, Ελέ­νη Ουζου­νί­δου, Αντώ­νης Καρυ­στι­νός, Μελέ­της Ηλί­ας, Κρις Ραντά­νοφ, Γιώρ­γος Ματζιά­ρης. Μια σύγ­χρο­νη Οδύσ­σεια επι­βί­ω­σης, η Οδύσ­σεια δύο γυναι­κών, που η ζωή τους μετα­τρέ­πε­ται σε απροσ­δό­κη­το θρί­λερ, ταξι­δεύ­ο­ντας σε μια Ευρώ­πη που καταρ­ρέ­ει… Ανα­ζη­τώ­ντας τη δική τους Ιθά­κη, τι θα πρέ­πει να κερ­δί­σουν και τι να χάσουν; Ο κεντρι­κός ρόλος, η Αννα, είναι ένας σύγ­χρο­νος Φάουστ ή ένας σύγ­χρο­νος Οδυσ­σέ­ας που παλεύ­ει με θεούς και δαί­μο­νες σε ένα υπαρ­ξια­κό ταξί­δι επι­βί­ω­σης. Ενα ταξί­δι στους φόβους του σύγ­χρο­νου «δυτι­κού» ανθρώ­που, στους δαί­μο­νές του, τις αξί­ες, τους εφιάλ­τες και τα όνει­ρά του, μια βαθιά κρι­τι­κή στα σύγ­χρο­να αδιέ­ξο­δα και συγ­χρό­νως, ένα γοη­τευ­τι­κό παρα­μύ­θι με αφό­ρη­τες αλή­θειες. Θέα­τρο «Διά­να», Ιππο­κρά­τους 7, Αθή­να. Από 3 Νοέμ­βρη έως 30 Δεκέμ­βρη κάθε Πέμ­πτη, Παρα­σκευή, Σάβ­βα­το και Κυριακή.

«Αυγά μαύ­ρα» για 4η χρονιά
Μετά τη μεγά­λη επι­τυ­χία των τριών προη­γού­με­νων χρό­νων, η «Θεα­τρι­κή Σκη­νή» του Αντώ­νη Αντω­νί­ου (Νάξου 84 Πλα­τεία Κολιά­τσου, τηλ. 210.2236.890) παρου­σιά­ζει για 4ηχρονιά το έργο του Διο­νύ­ση Χαρι­τό­που­λου «Αυγά μαύ­ρα». Δύο αδέλ­φια χωρί­ζο­νται βίαια μέσα στις απάν­θρω­πες συν­θή­κες του εμφύ­λιου πολέ­μου. Σήμε­ρα συνα­ντιού­νται, προ­σπα­θώ­ντας να κλεί­σουν τα κενά που δημιουρ­γή­θη­καν, ψάχνο­ντας να βρουν τις μνή­μες και τα συναι­σθή­μα­τά τους που χάθη­καν για πάντα. Το έργο ανε­βαί­νει σε σκη­νο­θε­σία Αντώ­νη Αντω­νί­ου και σκη­νι­κά Νίκου Κασα­πά­κη. Τα μου­σι­κά θέμα­τα που ακού­γο­νται στο έργο είναι από μου­σι­κές της Ελέ­νης Καρα­ΐν­δρου. Τους ρόλους της Μαρί­ας και του Σπύ­ρου παί­ζουν η Νατά­σα Ασί­κη και ο Αντώ­νης Αντω­νί­ου. — Απόγ.: Τετ. 7 μ.μ. Βραδ.: Πέμ.-Σάβ. 9 μ.μ., Κυρ. 8 μ.μ. — Τιμή: € 15, 10. Ισχύ­ουν ειδι­κές τιμές.

Οι «Τρεις Αδερ­φές» του Τσέ­χωφ στο Θέα­τρο Πορεία
Οι «Τρεις Αδερ­φές», το τσε­χω­φι­κό έργο σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τάρ­λο­ου συνε­χί­ζει την επι­τυ­χη­μέ­νη του πορεία και την φετι­νή σεζόν. στη σκη­νή του Πορεία. Ο Αντόν Τσέ­χοφ έγρα­ψε τις Τρεις αδερ­φές ‑ένα έργο για την προσ­δο­κία- το 1901, στο γύρι­σμα του 20ου αιώ­να. Ο ίδιος ο συγ­γρα­φέ­ας χαρα­κτη­ρί­ζει το έργο του «κωμω­δία» και τους χαρα­κτή­ρες του «μπου­φό­νους», καθώς φέρ­νει κάθε έναν από αυτούς, κάθε τους ελπί­δα, κάθε τους αγω­νία, αντι­μέ­τω­πους με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όπως αυτή σμι­λεύ­ε­ται αμεί­λι­κτα από τον χρό­νο. Τους τρεις πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους ενσαρ­κώ­νουν οι βρα­βευ­μέ­νες Αλε­ξάν­δρα Αϊδί­νη, Ιωάν­να Παπ­πά και Λένα Παπα­λη­γού­ρα. Στο Θέα­τρο Πορεία (Τρι­κόρ­φων 3–5 & 3ης Σεπτεμ­βρί­ου 69, Πλ. Βικτω­ρί­ας). Τηλ.: 210 8210991. Στις 19:30. Εισι­τή­ρια- Τετάρ­τη γενι­κή είσο­δος (λαϊ­κή): 15 ευρώ. Πέμ­πτη έως Κυρια­κή: κανο­νι­κό 20 ευρώ, senior (άνω των 65): 17 ευρώ, φοι­τη­τι­κό, νεα­νι­κό (κάτω των 22), ανέρ­γων: 14 ευρώ

«Φαύ­στα» του Μποστ στο Θέα­τρο Προσκήνιο
Η ιδιόρ­ρυθ­μη “τρα­γω­δία” του Μέντη Μπο­σταν­τζό­γλου, σε μια ευφρό­συ­νη μου­σι­κή προ­σέγ­γι­ση του έργου, ανε­βαί­νει στο ανα­και­νι­σμέ­νο θέα­τρο Προ­σκή­νιο, σε σκη­νο­θε­σία της Μάρ­θας Φριν­τζή­λα και με την Ελέ­νη Κοκ­κί­δου να κρα­τά τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο. Παί­ζουν ακό­μη: Τάσος Γιαν­νό­που­λος, Κώστας Μπε­ρι­κό­που­λος, Βαγ­γέ­λης Χατζη­νι­κο­λά­ου, Μενέ­λα­ος Χαζα­ρά­κης, Γιώρ­γος Γιαν­να­κά­κος και Γιώρ­γος Οικο­νό­μου. Στο Θέα­τρο Προ­σκή­νιο (Στουρ­νά­ρη & Καπνο­κο­πτη­ρί­ου 8, Πεδίο ‘Αρε­ως) . Τηλ.: 210 8211855. Στις 19:30. Εισι­τή­ρια : 20, 16 ευρώ (Λαϊ­κή Απο­γευ­μα­τι­νή μόνο Σάβ­βα­το από­γευ­μα) και 13 ευρώ (μειω­μέ­νο για φοι­τη­τές και ανέρ­γους, εκτός Σαββάτου).Τετάρτη, Πέμ­πτη, Παρα­σκευή άνω των 65 ετών: 16 ευρώ.

ΧΟΡΟΣ

Sweet Mambo, της Πίνα Μπάους
Η Πίνα Μπά­ους, η μεγά­λη κυρία του γερ­μα­νι­κού χορο­θε­ά­τρου, δεν είναι πια μαζί μας, αλλά τα έργα της εξα­κο­λου­θούν να μας ταξι­δεύ­ουν σε κόσμους όπου όλοι ανα­γνω­ρί­ζου­με τον εαυ­τό μας. Ποι­η­τι­κό, δια­χρο­νι­κό, κομ­ψό και εύγλωτ­το χαρα­κτή­ρι­σαν οι κρι­τι­κοί το προ­τε­λευ­ταίο έργο (2008) της θρυ­λι­κής χορο­γρά­φου, που διέρ­ρη­ξε τα όρια μετα­ξύ χορού και θεά­τρου και επη­ρέ­α­σε κατα­λυ­τι­κά την πορεία του ευρω­παϊ­κού χορού. Στο Sweet Mambo, που παρου­σιά­ζε­ται στη Στέ­γη του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση (Λεω­φό­ρος Συγ­γρού 107, τηλ. 210 9005.800) από 3 έως 6 Νοέμ­βρη, έξι γυναί­κες και τρεις άντρες εμφα­νί­ζο­νται και εξα­φα­νί­ζο­νται μέσα σε ένα υπο­βλη­τι­κό τοπίο ατε­λεί­ω­των μέτρων αέρι­νου υφά­σμα­τος. Επι­κοι­νω­νούν μέσα από την επι­θυ­μία και το φόβο, το γέλιο και την οδύ­νη, τη μονα­ξιά και την τρυ­φε­ρό­τη­τα. Στο σύμπαν που δημιουρ­γεί η Πίνα Μπά­ους, η γραμ­μι­κή αφή­γη­ση είναι περιτ­τή και οι ερω­τή­σεις έχουν μεγα­λύ­τε­ρη σημα­σία από τις απα­ντή­σεις. Ολα είναι πιθα­νά και όλα συνυ­πάρ­χουν σε αυτό το κολάζ της ανθρώ­πι­νης εμπει­ρί­ας. Είναι ένα σύμπαν παρά­λο­γο και τρυ­φε­ρό, βίαιο και μελαγ­χο­λι­κό. Μικρές καθη­με­ρι­νές ιστο­ρί­ες, μια σύντο­μη εξο­μο­λό­γη­ση, μια αδιό­ρα­τη χει­ρο­νο­μία, ένα χαρού­με­νο γέλιο, ένας πνιγ­μέ­νος λυγ­μός. Και, μέσα στην απου­σία της, η μεγά­λη χορο­γρά­φος μάς κλεί­νει το μάτι και μας παρο­τρύ­νει να εξε­ρευ­νή­σου­με και να αγκα­λιά­σου­με την πολυ­πλο­κό­τη­τα της ύπαρ­ξής μας.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 Nothing special: Just not Opium (2/11 – 4/12)

 Έκθε­ση Μόρα­λη – Καπρά­λου στο Φάρο του ΚΠΙΣΝ
Το Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΚΠΙΣΝ), σε συνερ­γα­σία με την Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη-Μου­σείο Αλε­ξάν­δρου Σού­τζου, διορ­γα­νώ­νει την έκθε­ση “Γιάν­νης Μόρα­λης – Χρή­στος Καπρά­λος. Μία φιλία ζωής και τέχνης”, η οποία θα φιλο­ξε­νεί­ται στον χώρο του Φάρου στο ΚΠΙΣΝ.  Η έκθε­ση θα είναι ανοι­χτή στο κοι­νό από τις 21 Σεπτεμ­βρί­ου έως και τις 18 Δεκεμ­βρί­ου (καθη­με­ρι­νά από τις 9 π.μ. έως τις 10 μ.μ), με ελεύ­θε­ρη είσοδο. 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Δωδώ­νη. Το μαντείο των ήχων στο Μου­σείο Ακρόπολης
Το Μαντείο της Δωδώ­νης είναι το θέμα της δεύ­τε­ρης μεγά­λης περιο­δι­κής έκθε­σης που θα φιλο­ξε­νη­θεί στο Μου­σείο Ακρό­πο­λης από τις  20 Ιου­νί­ου 2016 έως τις 10 Ιανουα­ρί­ου 2017. Σκο­πός της είναι να κάνει ευρύ­τε­ρα γνω­στό το παλαιό­τε­ρο ελλη­νι­κό μαντείο, να δεί­ξει τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας, τον ρόλο και τη σημα­σία του στον αρχαίο κόσμο αλλά και να ανα­δεί­ξει την ανά­γκη του ανθρώ­που να προ­βλέ­πει το μέλ­λον. Η έκθε­ση θα συνο­δεύ­ε­ται από επι­στη­μο­νι­κό κατά­λο­γο των εκθε­μά­των. Σε μεγά­λη οθό­νη στον εκθε­σια­κό χώρο θα παρου­σιά­ζε­ται βίντεο για το μαντείο και το φυσι­κό του περι­βάλ­λον. Στο εστια­τό­ριο του Μου­σεί­ου θα προ­σφέ­ρο­νται γιαν­νιώ­τι­κα εδέ­σμα­τα σε όλη τη διάρ­κεια της έκθε­σης. Η έκθε­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης με την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Ιωαν­νί­νων. Τα εκθέ­μα­τα προ­έρ­χο­νται από το Μου­σείο Ιωαν­νί­νων και το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, Συλ­λο­γή Καραπάνου.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Όλγα», στην Αλκυονίδα
Όλγα Μπε­νά­ριο Γκού­τμαν Πρέ­στες (1908–1942). Ήρθε η ώρα να την γνω­ρί­σου­με και να την τιμή­σου­με και στην Ελλά­δα. ΑΠΟ 27 Οκτώ­βρη απο­κλει­στι­κά στο ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema. Η ται­νία είναι βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του Fernando Morais 1985 που είναι βιο­γρα­φι­κό για την πολύ­πα­θη ζωή της ηρω­ι­κής ΟΛΓΑ ΜΠΕΝΑΡΙΟ ΓΚΟΥΤΜΑΝ ΠΡΕΣΤΕΣ. «Η ιστο­ρία της Όλγας δεν είχε καμία απο­λύ­τως ανα­φο­ρά σε κανέ­να βιβλίο ή εγχει­ρί­διο ιστο­ρί­ας. Ο πρώ­τος που μου είχε μιλή­σει για την Όλγα ήταν ο πατέ­ρας μου, φοβε­ρά ενο­χλη­μέ­νος από την σκλη­ρό­τη­τα με την οποία της φέρ­θη­καν κατά την διάρ­κεια της αιχ­μα­λω­σί­ας της. Αργό­τε­ρα σαν δημο­σιο­γρά­φος έκα­να εξο­νυ­χι­στι­κές έρευ­νες και δεν βρή­κα τίπο­τα στα αρχεία. Λίγο έλει­ψε να εγκα­τα­λεί­ψω την έρευ­νά μου μέχρι που ταξί­δε­ψα στην Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας. Μέσα από τα ντο­κου­μέ­ντα που βρή­κα εκεί και τις συνα­ντή­σεις με πρό­σω­πα που έκα­να, ανα­κά­λυ­ψα μια γυναί­κα κατα­πλη­κτι­κή, αφο­σιω­μέ­νη σώμα και ψυχή σε ένα σκο­πό και της οποί­ας ο θάνα­τος ήταν μια τρα­γω­δία. Βρί­σκο­νταν εκεί όλες οι κλω­στές για να υφαν­θεί ένα μυθι­στό­ρη­μα που ποτέ δεν κατά­φε­ρε να εκδο­θεί. Αφού είχα γρά­ψει το βιβλίο μου, άρχι­σα από περιέρ­γεια να ψάχνω ίχνη που να μνη­μο­νεύ­ουν την Όλγα στην χώρα μου, πλά­κες, δρό­μους, κτλ, δεν βρή­κα τίπο­τα. Σήμε­ρα χάρη στο βιβλίο και στην ται­νία του MONJARDIM JAYME που βασί­στη­κε στο βιβλίο μου, έγι­νε επα­νόρ­θω­ση αυτής της λήθης. Τώρα πια υπάρ­χουν δρό­μοι, πλα­τεί­ες, λεω­φό­ροι σχο­λεία OLGA BENARIO, όπως συνέ­βαι­νε στην πατρί­δα της ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.» Περισ­σό­τε­ρα δια­βά­στε εδώ. «ΟΛΓΑ», Βιο­γρα­φι­κό Δρά­μα, Βρα­ζι­λία 2004, Διάρ­κεια 144΄ — ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  Jayme Monjardim — ΣΕΝΑΡΙΟ: Rita Buzzar, Fernando Morais (συγ­γρα­φέ­ας) — ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Camila Morgado, Caco Ciocler, Luís Melo Fernanda Montenegro, Leona Cavalli κ.α. — ΜΟΥΣΙΚΗ: Marcus Viana — ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ricardo Della Rosa — ΑΛΚΥΟΝΙΣ  new star art cinema, ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42–46, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΜΕΤΡΟ Βικτώ­ρια), Τηλ.210 8220008: 210 8220023, Parking δια­θέ­σι­μο κάτω από τον κινηματογράφο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο