Περιήγηση: Ίλον Μασκ

Ματιές στην Επικαιρότητα
Με αφορμή την εξαγορά του Twitter: Το πουλί (της ενημέρωσης) στο κλουβί (της αστικής τάξης)

Το που­λί (της ενη­μέ­ρω­σης) στο κλου­βί (της αστι­κής τάξης) Μεγά­λη συζή­τη­ση προ­κα­λεί η αλλα­γή ιδιο­κτη­σί­ας στο δημο­φι­λές Twitter. Ο μεγι­στά­νας Ιλον…

Διεθνή
Ίλον Μασκ: Θέλει να προχωρήσει σε απολύσεις γιατί έχει… «κακό προαίσθημα» για την οικονομία!

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το πρό­σχη­μα ενός… «κακού προ­αι­σθή­μα­τος» για το μέλ­λον της οικο­νο­μί­ας, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Tesla Ίλον Μασκ προ­α­νήγ­γει­λε απολύσεις!…