Περιήγηση: ακροδεξιά

Επικαιρότητα
Ρατσιστικό παραλήρημα για το ναυάγιο από αγεωγράφητη υποψήφια βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης»

Ο εθνι­κι­σμός και ο ρατσι­σμός πηγαί­νουν συχνά χέρι-χέρι με την αμορ­φω­σιά και την άγνοια. Πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα αυτού απο­τε­λεί μια υποψήφια…

Πολιτική
Σύμπραξη Νικολόπουλου — Βελόπουλου: Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι

Συνε­χί­ζο­νται οι διερ­γα­σί­ες στα ακρο­δε­ξιά μορ­φώ­μα­τα, ενό­ψει και των εκλο­γών της 25ης Ιού­νη. Τελευ­ταίο επει­σό­διο, η ανα­κοί­νω­ση από τον αντικομμουνιστή…

Επικαιρότητα
Λάρισα: Ακόμα ένα επεισόδιο στο φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ με φασιστικές ψήφους

Η προ­σπά­θεια του ΣΥΡΙΖΑ να ρίξει γέφυ­ρες με το εκλο­γι­κό ακρο­α­τή­ριο φασι­στι­κών μορ­φω­μά­των, αξιο­ποιώ­ντας «κρί­κους» από τον χώρο τους απο­κα­λύ­πτε­ται καθη­με­ρι­νά. Έτσι,…

Πολιτική
Ακροδεξιά νομικά τερτίπια — «Ξεπάγωμα» του «ΕΑΝ» για να συμμετάσχουν στις εκλογές τα στελέχη του Κασιδιάρη

Την επα­να­φο­ρά του κόμ­μα­τoς «ΕΑΝ», που είχε ιδρύ­σει ο ίδιος στις 13 Φεβρουα­ρί­ου του 2022 αλλά ανέ­στει­λε πρό­σφα­τα τη λειτουργία…